Till innehåll på sidan

Studiemeritförteckningar vid universitet och högskolor

Motion 1990/91:Ub675 av Hugo Hegeland (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sedan l974 har uppgifter om avlagda tentamina och
examina, i stället för att antecknas i vederbörandes
tentamensböcker och i manuellt förda register inom
universitets- eller högskoleförvaltningen, förts i
dataregister. Utdrag ur detta ''STUDOK''-system har i form
av en s.k. studiemeritförteckning halvårsvis tillställts den
studerande under förutsättning att ny uppgift tillförts under
föregående studietermin.
På anmälan av den enskilde har även i efterhand kunnat
överföras sådana studiemeriter som förvärvats antingen
enligt äldre studieordning före l974 års ingång eller vid
annat akademiskt lärosäte, oavsett om dessa meriter
utnyttjats för någon examen eller ej.
För den enskilde har det varit en uppenbar fördel att ha
samtliga studiemeriter -- därtill i vissa fall revalverade i
numera gällande poängsystem -- samlade i en enhetlig form.
Det har varit fråga om en enkel service ifrån myndighetens
sida även om det utsagts att studiemeritförteckningarna i
första hand tillkommit för att underlätta sökandet av
studiemedel.
Under l990 har ett nytt studieinformationssystem, kallat
''LADOK'', införts. I samband med att därtill överfördes
uppgifterna ifrån det tidigare ''STUDOK'' avfördes
samtliga dittills överförda studieresultat ifrån äldre
studieordningar, ävensom ifrån andra lärosäten. Den
enskilde tvingas således ånyo hålla reda på gamla
tentamensböcker och intyg som under de gångna åren ej
längre behövt anlitas och kanske rentav förkommit.
Det hade knappast varit någon större svårighet att till
det nya LADOK jämväl överföra redan förhandenvarande
uppgifter om vissa äldre studieresultat. Det är ju inte nu --
och har heller aldrig varit -- fråga om att retroaktivt i
datasystemet införa samtliga uppgifter från de manuellt
förda tentamensregistren, vilka i stor utsträckning
överlämnats till riks- och landsarkiv, utan endast uppgifter
rörande sådana personer som fortsatt eller återupptagit sina
akademiska studier -- i vissa fall för forskarutbildning -- och
av praktiska skäl själva önskat en enhetlig värdering och
registrering av samtliga sina ådagalagda studieresultat, i
synnerhet som detta varit möjligt i l5 års tid. Med hänsyn
därtill måste den numera tillämpade restriktiva
registerbehandlingen te sig småaktig.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder för
återgång till tidigare tillämpade regler för
studiedokumentati

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder för återgång till tidigare tillämpade regler för studiedokumentation av överförda tentamina m.m.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till åtgärder för återgång till tidigare tillämpade regler för studiedokumentation av överförda tentamina m.m.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.