Till innehåll på sidan

Slå vakt om arbetskraftsinvandringen

Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra förutsättningarna för arbetskraftsinvandring med särskild inriktning på yrken där det i dag råder brist på arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkorta handläggningstiderna för arbetstillstånd och utöka den digitala hanteringen och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 30-dagarsgaranti vid komplett ansökan om arbetstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en helhetsbedömning ska göras vid omprövning av arbets- och uppehållstillstånd med målet att en arbetskraftsinvandrare i Sverige inte utvisas på grund av små misstag från seriösa arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett regeringsuppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver fler företag som startar, växer och anställer. Det ställer krav på ett konkurrenskraftigt näringsklimat med god tillgång till kvalificerad arbetskraft. Vi kommer behöva alla företag och arbetstillfällen som finns för att klara välfärden och de offentliga finanserna framöver.

Arbetskraftsinvandring bidrar till att ett land utvecklas och till en växande ekonomi. Det är också ett sätt för att skapa fler lagliga vägar in i EU. Om fler länder ökade möjligheterna för arbetskraftsinvandring skulle fler människor som söker sig från utsatthet och fattigdom, men som inte har asylskäl, ges förutsättningar att kunna arbeta och försörja sig i ett annat land samtidigt som man bidrar till en växande ekonomi.

Alliansen vill att förutsättningarna för arbetskraftsinvandring förbättras. Det gäller inte minst i yrken där det i dag råder brist på arbetskraft i Sverige.

Ett problem idag är långa väntetider för att få sin ansökan om arbetstillstånd prövad. Alliansen vill korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och utöka möjligheterna till digital hantering. Vi vill även införa en 30-dagarsgaranti hos Migrationsverket vid komplett ansökan. Om man gör en ansökan om arbetstillstånd, som inte kräver komplet­teringar, ska det inte dröja längre än 30 dagar innan arbetstillståndet är utfärdat.

Det ska vara lätt att jobba och göra rätt för sig i Sverige. Då krävs att inte stelbenta regler eller onödig byråkrati sätter hinder i vägen, vilket är fallet idag. Det är till exem­pel orimligt att en arbetskraftsinvandrare utvisas på grund av mindre misstag från seriösa arbetsgivare. Detta har hänt vid upprepade tillfällen på senare tid. Det är också orimligt att en arbetskraftsinvandrare utvisas enbart på den grunden att han eller hon har fått sin anställning via en rekryteringskanal av exempelvis Linkedins storlek och räck­vidd, vilket det finns exempel på. Detta i stället för Arbetsförmedlingens platsbank. Här måste regler och/eller regeltillämpning förändras.

Alliansen har återkommande påtalat den nämnda problematiken. På Alliansens initiativ gav riksdagen den 16 november 2016 i ett tillkännagivande regeringen i uppdrag att skyndsamt besluta om ett bredare uppdrag för den då pågående utredningen om att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och förhindra missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Riksdagen ansåg att den särskilde utredaren borde undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare nekas arbetstillstånd eller förläng­ning av arbets- och uppehållstillstånd på grund av mindre misstag av seriösa arbets­givare. Utredningen borde därutöver, enligt riksdagens tillkännagivande, se över om nuvarande regler hade fått alltför långtgående konsekvenser och vid behov lämna förslag på åtgärder.

Regeringen efterlevde dock inte det aktuella tillkännagivandet. Aktuell utredning fick inte några tilläggsdirektiv och levererade den 15 december 2016 sitt slutbetänkande (SOU 2016:91). Utredningens förslag svarade, som förväntat, inte på nu aktuell proble­matik. Det gör inte heller de förslag som ingår i regeringens proposition 2016/17:212, vilken är avsedd att behandlas under nu aktuellt riksdagsår. Dessa förslag tar enbart sikte på situationen då arbetsgivaren självmant avhjälper brister. Problematiken är betydligt vidare än så.

Alliansen vill att en helhetsbedömning ska göras vid omprövning av arbets- och uppehållstillstånd med målet att en arbetskraftsinvandrare i Sverige inte ska utvisas på grund av små misstag från seriösa arbetsgivare och inte heller för att han eller hon har fått sin anställning via en rekryteringskanal av viss storlek och räckvidd i stället för genom Arbetsförmedlingens platsbank.

Ett regelverk med detta innehåll måste på plats omgående. Regeringen har under lång tid underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att åstadkomma en lösning på problematiken. Detta med allvarliga konsekvenser för enskilda individer, arbetsgivare och arbetskraftsinvandringen i stort som följd.

Arbetskraftsinvandring bidrar till bättre kompetensförsörjning och ökade möjlig­heter för företag att växa och anställa. Samtidigt förekommer dåliga villkor, falska anställningar och handel med anställningsavtal. Alliansen anser att alla former av missbruk av regelverket om arbetskraftsinvandring måste motverkas. Alliansen föreslår två nya insatser för att motverka missbruk av arbetstillstånd. För det första vill vi att direktåtkomst införs för Migrationsverket till vissa uppgifter hos bland annat Skatte­verket. Genom direktåtkomst till uppgifter om till exempel antal anställda i verksam­heten, omsättning, resultat, inbetalda skatter och avgifter kan Migrationsverket kontrol­lera att regelverken efterlevs på ett mer effektivt sätt. Här finns utredningsförslag klara sedan länge. Regeringen måste återkomma till riksdagen med lagförslag om att ge Migrationsverket sådan direktåtkomst. Detta har riksdagen gett regeringen tillkänna (2016/17:SfU17). Vi vill även se ett särskilt regeringsuppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring utifrån gällande regelverk.

 

 

Johan Forssell (M)

 

Johanna Jönsson (C)

Fredrik Malm (L) <

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra förutsättningarna för arbetskraftsinvandring med särskild inriktning på yrken där det i dag råder brist på arbetskraft och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förkorta handläggningstiderna för arbetstillstånd och utöka den digitala hanteringen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 30-dagarsgaranti vid komplett ansökan om arbetstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en helhetsbedömning ska göras vid omprövning av arbets- och uppehållstillstånd med målet att en arbetskraftsinvandrare i Sverige inte utvisas på grund av små misstag från seriösa arbetsgivare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU7
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett regeringsuppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2017/18:SfU17
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.