Skavsta som beredskapsflygplats

Motion 2020/21:917 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att Sverige har ett långsiktigt väl fungerande och effektivt system av beredskapsflygplatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikverket har nyligen genomfört en utredning om systemet med beredskapsflyg­platser. Rapporten Översyn av de svenska beredskapsflygplatserna –Slutrapport 2020-06-15 kan sammanfattas med att Trafikverket bedömer att dagens system inte är tillräckligt ändamålsenligt och funktionellt. Idag finns det tio beredskapsflygplatser i Sverige. Enligt Trafikverkets bedömning är nuvarande system inte tillräckligt effektivt.

Samhällsviktigt flyg är en angelägenhet för alla och centralt för människors hälsa, liv och säkerhet. Flertalet användare efterfrågar fler eller andra beredskapsflygplatser. Med dagens anslagsnivå är det inte möjligt att göra en utökning då de sju beredskaps­flygplatser som får ersättning redan är kraftigt underfinansierade. I syfte att uppnå ett ändamålsenligt, funktionellt och effektivt system ser Trafikverket det därmed som nödvändigt med en utökad anslagsnivå.

Trafikverkets förslag i korthet: att dagens tio beredskapsflygplatser behålls, men att systemet bör utökas med nio ytterligare flygplatser. En av de nio flygplatser som före­slås är Stockholm Skavsta flygplats – SSF – i Nyköping, Södermanlands län.

Skavsta är redan en svensk beredskapsflygplats om än inte till namnet. Kustbevak­ningens nationella bas är förlagd hit för att övervaka Sveriges kuster och härifrån utgår kustbevakningens flygplan vid sina internationella uppdrag. De vattenskopande flygplan som MSB upphandlat för att stärka Sveriges och norra Europas brandförsvar är också baserade på SSF och härifrån sköts underhåll och service av SAAB:s målflyg. Flyg­platsen är öppen 24/7/365 och har kapacitet att ta emot flygplan av alla storlekar vilket utnyttjas av svensk och utländsk försvarsmakt, regeringsplan och ambulansflyg. Här finns erfarenhet av att hantera farligt gods, bl.a. radioaktivt material. Flygplatsen är utvald testflygplats för bl.a. gränspolisen när det gäller igenkänningsteknik. Landnings­tekniken uppgraderas för närvarande till den nivå som finns på Arlanda vilket innebär att plan kan landa i alla väder också på SSF. Flygplatsen är en av Sveriges största och har all den service och infrastruktur som en internationell flygplats kräver. Därtill är SSF strategiskt belägen nära E4:an, Oxelösunds hamn och har snart också station på Ostlänken. Det som saknas är att staten definierar flygplatsen som den samhällsresurs den faktiskt är och ersätter den därefter.

Vidare föreslås i Trafikverkets rapport utökade anslag, en reviderad finansierings­modell, ökad bemanning. Möjligheten att regionala flygplatser utanför beredskaps­systemet erhåller driftsbidrag för de samhällsviktiga transporter de tar emot utanför ordinarie öppettider, bör också övervägas.

Samtliga beredskapsflygplatser bör även åläggas samma krav och inte, som idag, indelas i olika nivåer. Det är viktigt att samma tjänster och service kan tillhandahållas. Genom en differentiering av ersättningen skulle samtliga beredskapsflygplatser kunna uppfylla kraven. Trafikverket pekar också på att en större anslagsflexibilitet, exempelvis att det skulle vara möjligt att kunna flytta medel mellan år, skulle effektivisera systemet ytterligare.

Vi delar regeringens syn på att det är centralt att samhällsviktiga funktioner såsom flyg för räddningstjänst eller ambulans- och sjuktransporter fungerar när de behövs och att beredskapsflygplatser är en viktig förutsättning för det.

Det är viktigt att Sverige har ett långsiktigt väl fungerande och effektivt system av beredskapsflygplatser för att möta framtidens utmaningar och behov. Därför bör dagens system förändras, effektiviseras och byggas ut. Trafikverkets rapport sammanfattar det väl.

 

 

Fredrik Olovsson (S)

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att Sverige har ett långsiktigt väl fungerande och effektivt system av beredskapsflygplatser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.