Sekretess inom djurskydd

Motion 2022/23:218 av Mikael Larsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sekretess inom djurskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi en stark, bra och utvecklad djurskyddslagstiftning som hela tiden ska syfta till att djuren mår och har det bra. Tillsyn av djuromsorgen hos landets lantbrukare ligger på länsstyrelsernas djurskyddshandläggare att utöva. Det kan ske både regel­bundet och oanmält efter en eventuell anmälan.

Handläggningen och dokumentationen av ärenden inom lantbruket lyder under offentlighets- och sekretesslagen för att skydda vissa uppgifter som tillsynsmyndigheten har tillgång till genom sitt uppdrag. Handlingar från ett gårdsbesök kan begäras ut av gemene man men handläggaren på länsstyrelsen ska då bedöma vilka uppgifter som ska lämnas ut samt också bedöma vad som är känsligt eller ej utifrån sekretessbestämmel­serna.

Lagstiftningen tar sikte på uppgifter i ärendet respektive beslutet (som alltid är offentliga). Här kan alltså vem som helst begära ut handlingar om hur ärenden och lantbrukare har haft det vid kontrollbesök.

Huvudregeln är att allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut, med undantag för de situationer som nämns i offentlighets- och sekretesslagen samt förordningen. För den statliga tillsynen gäller följande sekretess:

 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forsk­ningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och
 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är före­mål för myndighetens verksamhet.

När det handlar om statlig tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen och miljö- och hälsoskydd ska sekretessen (i de fall kriterierna för den är uppfyllda) ändå lyftas om det handlar om uppgifter som kan antas skada den enskilde ekonomiskt, men intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att det bör lämnas ut. För djurskyddsärenden finns inte denna regel om att sekretessen i vissa fall ska lyftas på grund av ett definierat allmänt intresse.

Öppenhet och transparens är bra och viktigt, men att bedöma hur djurskyddet är och vad en eventuell åtgärd ska bli är något som ska hanteras av länsstyrelsens profession och inte av en enskild som begär ut handlingar. När människor med andra intressen kan ta del av eventuella handlingar kan trakasserier mot lantbrukare öka och djurskyddet blir inte starkt och bra.

Regeringen bör därför mot bakgrund av ovanstående snarast utreda hur sekretessen för djurskydd kan bli ännu bättre så att alla handlingar som lämnar länsstyrelserna i dessa fall alltid har en stark sekretess och djur och lantbrukare sätts i första rummet.

 

 

Mikael Larsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sekretess inom djurskydd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.