Rymdstrategi

Motion 2022/23:1767 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat nordiskt samarbete inom rymdfrågorna och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det europeiska rymdsamarbetet (Esa), dess mål och medel och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige har egen förmåga för satellituppskjutningar i omloppsbana och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hoten mot verksamhet i rymddomänen och riskerna för Sverige från rymden och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla det säkerhetspolitiska samarbetet i rymden bl.a. för att skapa en rymdlägesbild och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla internationella avtal och regelverk i rymddomänen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den tekniska utvecklingen och den ökade stormaktskonkurrensen gör att rymden får allt större betydelse. Genom teknisk utveckling för bland annat satellituppskjutningar och möjligheten att tillverka mindre satelliter har fler aktörer fått tillgång till rymden, vilket även gäller privata aktörer. Tjänsterna som tillhandahålls genom närvaro i rymden har också blivit viktigare för samhället. Säkerhetspolitiskt har rymden fått större betydelse ur många aspekter, vilket även inkluderar som domän för olika former av vapensystem. Sverige behöver stärka sin position i rymden för att kunna hävda våra egna intressen inom såväl civila som militära områden.

1   Nordiskt samarbete

I Norden delar länderna liknande behov av att nyttja rymden både kommersiellt och säkerhetspolitiskt. Möjligheten till samarbete för att fylla dessa behov torde därför vara omfattande och regeringen bör ta initiativ för att formalisera ett samarbete mellan de nordiska staterna som tar tillvara möjligheterna och motverkar riskerna med verksamhet i rymden. Initiativ för detta kan ske inom redan befintliga samarbeten inom Norden, men också genom att utveckla nya samarbeten beroende på var behoven finns. Det kan också handla om nordiska samarbeten i större internationella fora såsom exempelvis det europeiska rymdsamarbetet.

2   Europeiska rymdsamarbetet

Sverige bör driva en aktiv politik i det europeiska rymdsamarbetet in syfte att mer proaktivt kunna ta del av de fördelar som finns med samarbetet. Detta gäller inom det europeiska rymdorganet (ESA) och inom olika europeiska rymdprogram såsom satellitnavigeringssystemet Galileo och jordobservationsprogrammet Copernicus. Svenska användare av olika program och tjänster som är kopplade till de europeiska projekten behöver också delta och ställa krav.

3   Satellituppskjutningar i omloppsbana

I dagsläget finns infrastruktur i norra Sverige öster om Kiruna vid Esrange för upp­skjutning av sondraketer och uppsändning av ballonger. Denna verksamhet ska utökas och innefatta satellituppskjutningar i omloppsbana. Fördelarna med att Sverige på så sätt har egen satellituppskjutningsförmåga är flera. Dels kommer det bli en unik resurs i Europa eftersom det inte kommer finnas några motsvarigheter i Europa exklusive Ryssland. Efterfrågan på tjänster för uppskjutning av satelliter är redan i dag större än vad som erbjuds och har accelererats sedan kriget i Ukraina eftersom det inte har varit möjligt att utnyttja den ryska förmågan såsom tidigare.

4   Hoten mot verksamhet i rymddomänen

Under 2022 har den säkerhetspolitiska situationen skärpts efter Rysslands förnyade folkrättsvidriga anfallskrig mot Ukraina. Sedan tidigare har både Kina och Ryssland använt sig av antisatellitvapen för att skjuta ned satelliter i rymden, vilket gett upphov till mycket rymdskrot och är ett hot mot satelliter i rymden. Utvecklingen av missil­försvar leder också till ökade hot i rymden och användningen av radioaktiva komponenter såsom batterier och framdrivningssystem kan leda till att radioaktivitet sprids från rymden över stora områden vid olyckor. Dessa risker behöver uppmärksammas och tas i ökat beaktande.

5   Säkerhetspolitiska samarbetet i rymden

Den kraftigt försämrade säkerhetspolitiska situationen och det ökade västliga säker­hetspolitiska samarbetet – bland annat Sveriges förväntade anslutning till Nato – aktualiserar behovet av att utveckla de säkerhetspolitiska samarbetena som berör rymddomänen. Det handlar bland annat om samarbeten för att få tillgång till en militär rymdlägesbild genom datadelning och merutnyttjande av sensorer och bidrar till att skydda rymdresurser samt försvåra informationsinhämtning mot egen förmåga.

6   Internationella avtal och regelverk i rymden

Eftersom rymden utnyttjas allt mer av olika aktörer finns det behov av att utveckla regelverken som styr verksamheten. I dagsläget är rymdfördraget från 1967 det grund­läggande avtal som reglerar verksamheten i rymden. Totalt finns det fem internationella fördrag om rymden, och månavtalet, som är det senaste, är från 1979. Det finns därför behov av att etablera nya avtal som kan reglera verksamheten i rymden och därmed undvika konflikter och möjliggöra ökat nyttjande av rymddomänen.

 

 

Aron Emilsson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Giertz (SD)

Alexander Christiansson (SD)

 

Yrkanden (6)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat nordiskt samarbete inom rymdfrågorna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det europeiska rymdsamarbetet (Esa), dess mål och medel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige har egen förmåga för satellituppskjutningar i omloppsbana och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hoten mot verksamhet i rymddomänen och riskerna för Sverige från rymden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2022/23:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla det säkerhetspolitiska samarbetet i rymden bl.a. för att skapa en rymdlägesbild och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla internationella avtal och regelverk i rymddomänen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.