Till innehåll på sidan

Troedsson (båda m)

Motion 1988/89:So406 av Gullan Lindblad och förste vice talman Ingegerd

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So406

av Gullan Lindblad och förste vice talman Ingegerd
Troedsson (båda m)

Rättspsykiatrin

Rättspsykiatrins situation - en skandal

Rättspsykiatrins situation i Sverige kan med fog betraktas som en skandal.
Sverige följer helt enkelt inte lagen när det gäller väntetiderna till rättspsykiatriska
undersökningar, vilket bl.a. kan innebära att sjuka personer kan få
sitta i isoleringscell i flera månader i väntan på undersökning. Väntetiderna
har bl.a. hårt kritiserats av Kriminalvårdsstyrelsen, JO, Riksrevisionsverket
och riksdagen och ärendet är nu föremål för Europarådets granskning.

Av Socialstyrelsens anslagsframställning för budgetåret 1988/89 framgår
att väntetiderna för rättspsykiatrisk undersökning står i strid med gällande
lag. Av totalt avgivna rättspsykiatriska undersökningar under tiden jan. - juli
1987 med 36 - 51 ärenden per månad hade endast 4-11 ärenden avgjorts
inom föreskrivna sex veckor.

Långhalning

Redan 1981 fick regeringen ett förslag om att rättspsykiatrin skulle överföras
till landstingen. Förhandlingar har pågått med Landstingsförbundet utan att
något resultat uppnåtts.

Senast är det riksdagens revisorer, som redovisat att regeringen 1983
tillkallade en utredning i frågan och att ett betänkande avgavs 1986 av den
s.k. RRK-utredningen. ”Betänkandet är under beredning i socialdepartementet”,
sägs det i revisorernas granskning rörande Socialstyrelsens organisation.

I Dagens Nyheter den 3 november kunde man läsa ett upprop till landets
nya justitieminister: ”Hjälp rättspsykiatrin ur krisen, Freivalds!” Det
föreslogs där att kriminalvårdsstyrelsen skulle betala för kostnaderna för
rättspsykiatrin. Uppenbarligen har man inte längre någon tilltro till socialdepartementets
förmåga att klara problemet.

Socialministern anför i budgetpropositionen att det för närvarande inte
finns några förutsättningar att genomföra en organisationsförändring. Förhoppningen
är att förhandlingar skall kunna upptas med landstingsförbundet
senare i vår.

Den rättspsykiatriska verksamheten är nu visserligen undantagen från det
s.k. huvudförslaget genom omprioritering av anslagsmedel inom huvudtiteln,
men detta räcker inte.

Under förhandenvarande omständigheter måste det i stället starkt ifrågasättas
om inte de gamla tankarna från 1981 om ett landstingens övertagande
av den rättspsykiatriska verksamheten måste överges! Vi anser att det

allvarligt bör övervägas om inte den rättspsykiatriska verksamheten bör Mot. 1988/89
förbli ett statligt åtagande men läggas under justitiedepartementet. So406

Hemställan

Med anledning av det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att frågan om
rättspsykiatrins huvudmannaskap omgående måste komma till en
lösning och att det bör övervägas om inte rättspsykiatrin bör förbli ett
statligt åtagande men läggas under justitiedepartementet.

Stockholm den 12 januari 1989

Gullan Lindblad (m) Ingegerd Troedsson (m)

13

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att frågan om rättspsykiatrins huvudmannaskap omgående måste komma till en lösning och att det bör övervägas om inte rättspsykiatrin bör förbli ett statligt åtagande men läggas under justitiedepartementet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att frågan om rättspsykiatrins huvudmannaskap omgående måste komma till en lösning och att det bör övervägas om inte rättspsykiatrin bör förbli ett statligt åtagande men läggas under justitiedepartementet
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.