Rättsläkarstationerna

Motion 1988/89:So529 av Bertil Persson och Gullan Lindblad (båda m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So529

av Bertil Persson och Gullan Lindblad (båda m)
Rättsläkarstationerna

Situationen vid statens rättsläkarstationer inger allvarliga farhågor. Det är
angeläget att med en översyn av verksamheten skapa förutsättningar för en
tillfredsställande verksamhet inför framtiden.

Situationen är oroande. Socialstyrelsen har rent av lagt fram ett krisprogram
med anställningsstopp, uppsägningar och vikariehinder.

Verksamheten vid rättsläkarstationerna är reglerad i författningar och
omfattningen bestäms av samhällets krav på rättssäkerhet. Möjligheten till
snabba besparingar är därför ytterligt begränsad.

Arbetssituationen vid rättsläkarstationerna kännetecknas av ett ökande
antal svårlösta fall, vilka är både tids- och resurskrävande. HlV-problematiken
har medfört såväl ytterligare utredningsbehov som smittrisker.
Antalet förrättningar har ökat.

Rättsmedicinska utredningar utgör servicefunktioner i viktiga utredningar
för polis och rättsväsende. De kräver omfattande specialistutbildning och
stor erfarenhet.

Rekryteringsläget för rättsläkare är mycket bekymmersamt och nyrekryteringen
har därför varit synnerligen begränsad. Till detta har säkerligen
osäkerheten kring statens intentioner med rättsläkarväsendets utformning
för framtiden bidragit. Arbetsmiljön, såväl psykiskt soms fysiskt, är i stort
behov av förbättring.

Huvudmannaskapsfrågan är fortfarande olöst, vilket ytterligare accentuerar
osäkerheten för verksamheten; trots att fortsatt statligt huvudmannaskap
synes vara den principiellt riktigaste lösningen.

Rättsläkarorganisationen är liten. Det finns 20- 25 utbildade rättsläkare,
varav ca 15 har fast tjänst. En så liten organisation är sårbar och vikariatsfrågan
vållar stora problem.

Forskningsresurserna är också begränsade, trots att man på det medicinska
och sociala fältet har stort behov av ökade kunskaper inom exempelvis
självmordsproblematik, olycksfallsforskning, misshandelsproblematik och
epidemiologi.

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det angeläget att ha en väl fungerande
rättsläkarverksamhet.

Från statlig sida behöver klarläggas hur en väl fungerande rättsläkarverksamhet
för framtidens behov skall utformas. Det är angeläget att verksamheten
vid rättsläkarstationerna snarast förbättras. Härvid behöver huvudmannaskapsfrågan
klarläggas, behovet av forskningsresurser studeras, och
stimulansåtgärder för en ökad rekrytering till rättsläkarbanan föreslås.

Hemställan

Med anledning av vad ovan anförts hemställs

att riksdagen hos regeringen begär förslag om principerna för och
utformningen av en väl fungerande verksamhet vid rättsläkarstationerna.

Stockholm den 25 januari 1989

Bertil Persson (m) Gullan Lindblad (m)

Mot. 1988/89
So529

18

Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen hos regeringen begär förslag om principerna för och utformningen av en väl fungerande verksamhet vid rättsläkarstationerna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen hos regeringen begär förslag om principerna för och utformningen av en väl fungerande verksamhet vid rättsläkarstationerna.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.