Punktskatter

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa regeringens överindexering av drivmedelsskatter och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda effekterna av den nya kemikalieskatten före utgången av år 2018 och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som kartlägger hur stor den illegala införseln av alkohol är och i vilken mån den påverkas av skattenivåer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har höjt skatterna på jobb och tillväxt med mer än 40 miljarder kronor sedan den tillträdde. Det skadar tillväxten och möjligheterna för jobb att växa fram. Bland skattehöjningarna finns höjda bränsleskatter, den så kallade kemikalieskatten samt alkoholskatten.

Drivmedelsskatter

Sverige är ett avlångt land med stora avstånd. Många av dem som bor på landsbygden saknar en fungerande kollektivtrafik. Dessa människor drabbas extra hårt av regeringens skattehöjningar på drivmedel.

Regeringen har utöver vanlig indexering infört en årlig omräkning av bensin- och

dieselskattesatserna. Skattehöjningen kommer över ett par år driva upp bensinskatten med över en halv krona per liter. Alla de som är beroende av bilen för jobb och försörjning ska inte missgynnas för att de bor utanför storstäderna eller långt ifrån en tågstation. Därför vill Moderaterna avskaffa regeringens överindexering av drivmedels­skatter.

Kemikalieskatten

Moderaterna anser att en väl utformad kemikalieskatt både kan bidra till att stärka

miljöstyrningen och samtidigt inbringa skatteinkomster för att stärka det finansiella

sparandet.

En viktig utgångspunkt för ekonomiska styrmedel på miljöområdet är dock att de i möjligaste mån ska utformas så att förorenaren betalar i relation till sin miljöpåverkan. Styrmedlen ska i största möjliga utsträckning vara kostnadseffektiva, teknikneutrala och administrativt enkla och bör inte avvika alltför mycket från motsvarande styrmedel i andra delar av en gemensam marknad. Den utformning av kemikalieskatten som regeringen nu inför uppfyller inte dessa kriterier utan fungerar enbart som en straffskatt på vitvaror och hemelektronik. Det ger svenska aktörer en betydande konkurrens­nackdel jämfört med internationella konkurrenter och riskerar att endast ge begränsad miljönytta och i stället leda till att konsumenter gör sina inköp av vitvaror och hemelektronik via utländska återförsäljare, exempelvis på internet.

En annan konsekvens av nuvarande utformning av kemikalieskatten är att den riskerar att slå ut svenska arbetstillfällen, när konsumenterna söker andra vägar för att köpa elektronik, kylskåp och andra varor som berörs av kemikalieskatten.

Moderaterna vill därför på sikt se en annan utformning av kemikalieskatten än den som infördes 1 juli 2017. Men på kort sikt är det viktigt att den nya lagen utvärderas för att säkerställa att inte branschen och svenska aktörer missgynnas. En sådan utvärdering bör göras under 2018.

Beskattning av alkohol

Beteenden och konsumtion påverkas av skatter. Det är också ett av skälen till att punktskatter finns på vissa typer av varor. Alkoholhaltiga drycker är en av dessa varor.

Beskattningen av alkohol innebär en avvägning mellan behovet av att minimera alkoholens skadeverkningar och risken för att höga skattesatser leder till ökad smuggling, illegal handel och annan brottslighet. Det är därför viktigt att det kartläggs och utreds hur den illegala införseln av alkohol ser ut och påverkas av skatteföränd­ringar. Tullverket har rapporterat om att det tar ett helt arbetspass att ta hand om alkoholen som kommer med de så kallade alkoholbussarna. Och alkoholbussarna är vanligt förekommande.

Det är på många sätt oroväckande om höga skatter bidrar till ökad illegal införsel, eftersom det medför minskad kontroll.               Därför vill moderaterna att regeringen tillsätter en utredning som kartlägger hur stor den illegala införseln av alkohol är och i vilken mån den påverkas av skattenivåer.

 

 

Maria Malmer Stenergard (M)

 

Helena Bouveng (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Lotta Finstorp (M)

Jörgen Warborn (M)

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa regeringens överindexering av drivmedelsskatter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2017/18:FiU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda effekterna av den nya kemikalieskatten före utgången av år 2018 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU10
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som kartlägger hur stor den illegala införseln av alkohol är och i vilken mån den påverkas av skattenivåer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.