Till innehåll på sidan

Premiepensionsfonder med etiska regler

Motion 2000/01:Sf270 av Kerstin-Maria Stalin m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i enlighet
med vad som i motionen anförs om att utarbeta en miniminivå/certifie-
ringsregler när det gäller etiska, sociala och miljömässiga aspekter för
fonder som erbjuds som sparalternativ för premiepensionen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att PPM får i
uppgift att utvärdera och granska fonderna utifrån etiska, sociala och
miljömässiga aspekter.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige likt
England skall kräva att alla pensionsfonder skall redovisa sociala, etiska
och miljömässiga ställningstaganden och riktlinjer för sin verksamhet
som konsumentupplysning.
Inledning
Ett nytt pensionssystem håller på att införas. Miljöpartiet stod utanför den
uppgörelse som ligger till grund för det som kommer. Men vi är
bekymrade över de konsekvenser det kommer att få för vissa grupper. Det
gäller bl.a. hur pensionssystemet drabbar kvinnor, vissa ålderskategorier
och personer som av olika skäl inte kommer att arbeta heltid under hela
sitt yrkesverksamma liv.
Miljöpartiet vill att det genomförs en arbetstidsförkortning i Sverige och
anser att det nya pensionssystemet gör det svårare att gå ned i arbetstid.
Miljöpartiet är också mycket kritiskt mot att systemet är dyrt, krångligt och så
oöverskådligt att människor har svårt att ta till sig informationen.
Den allmänna pensionen kommer i framtiden att bestå av tre delar:
inkomstpension, garantipension och premiepension. I den här motionen
fokuserar vi den del av pensionen som kallas premiepension, och det är där vi
menar att det även måste vara möjligt att investera i s k etiska fonder med
långtgående etiska kriterier.
Premiepensionsfonder
Riksdagen har beslutat att en del av pensionssparandet ska ske genom att
2,5 % avsätts till egen vald fond. Det finns ungefär 450 fonder som är
registrerade hos Premiepensionsmyndigheten, PPM. Under hösten skickar
PPM ut en diger katalog där människor själva kan jämföra dessa fonder
med varandra och där val kan göras mellan aktiefond, blandfond,
generationsfond eller räntefond. I katalogen redovisas även översiktligt i
vilka marknader företagen placerar, vilken risk det bedöms vara och
vilken utveckling fonden hittills har haft.
Tanken med det nya systemet är att ge större valfrihet åt den enskilde, dvs
den enskilde ska göra ett eget aktivt val när det gäller placering av dessa
pengar. Miljöpartiet är inte emot valfrihet för den enskilde, men vi menar att
valfriheten när det gäller val av premiepensionsfond inte är tillräcklig, utan
är
för begränsad. Vi anser att människor även ska kunna välja fonder som tar
etiska, moraliska och miljöhänsyn. När det gäller sparande i fonder har det
visat sig att relativt många valt att vilja ta etiska hänsyn, en del också med
ideell inriktning. Vi tror att många människor vill investera sina
pensionspengar i fonder som stödjer deras övertygelse om vad som är rätt och
vad som är fel i ett globalt hänsynstagande.
Etiska fonder
Det har diskuterats en del runt fonder "med etisk inriktning", "ideella
fonder", "etiskt ideella fonder" och bara "etiska fonder". Det finns alltså
en del begreppsförvirring.
De fonder som deklarerar en etisk inriktning avser i allmänhet att de inte
placerar i företag som bygger sin verksamhet på alkohol, tobak och
vapenproduktion.
Bland de alternativ som hittills funnits som fondsparande (utanför
pensionssystemet) finns det åtminstone ett exempel på en fond som med
skärpa deklarerar etiska ställningstaganden. I broschyren till Bancos etiska
globalfond står att läsa att fonden är den första i sitt slag i Sverige. Utöver
att
den som de s k etiska fonderna brukar ange alltså inte placerar pengar i
företag som bygger sin verksamhet på alkohol, tobak och vapenproduktion, så
har denna ytterligare placeringskrav som bygger på konventioner och
överenskommelser som fastställts av FN. Fonden avstår således från att
investera i företag som:
- tillåter barnarbetare i arbetsstyrkan (§ 32 i FN:s Barnkonvention),
- diskriminerar individer på grund av kön, ras eller religion (§ 2 i FN:s
Deklaration om mänskliga rättigheter),
- diskriminerar anställda som vill ansluta sig till en officiellt erkänd
fackförening (§ 23 i FN:s Deklaration om mänskliga rättigheter samt §§ 2-
4 i FN:s Konvention om organisationsfrihet.).
Dessutom avstår fonden från att investera i företag som inte följer
internationella miljööverenskommelser och slutligen avstår de också från
att investera i företag inom pornografisk industri.
Många människor ser det som en långsiktig investering att kunna spara i
fonder med etiska regler för att på så vis påverka inriktning på företags
verksamhet och indirekt den värld vi lever i. Ett sådant hänsynstagande kan
vara lika viktigt och till och med viktigare än att fonden ger maximal
utdelning. Det har visat sig att fonder med etiska regler inte haft sämre
utdelning än andra fonder.
Miljöpartiet som ser människan som aktiv och ansvarstagande välkomnar
denna typ av ställningstagande då det möjliggör ett globalt ställningstagande i
det enskilda handlandet.
Samhällsaspekter
I Sverige brukar vanligtvis näringsliv och politik hållas relativt skilda åt.
Nu befinner vi oss plötsligt i ett intressant nytt läge. Politiskt har man
bestämt att en del av skattemedlen som är avsedda till pension ska, av
medborgarna själva - placeras i fonder som i sin tur investerar i företag. I
och med detta byggs näringslivet in i det statliga trygghetssystemet.
Det "etiska" i de fonder som kallar sig så innebär som sagt att de inte
placerar i företag som bygger sin verksamhet på alkohol, tobak och
vapenproduktion. Medan andra såsom Bancofonden tydligen är unika, då de
också följer konventioner och överenskommelser som fastställts av FN,
såsom barnarbete, ras, kön eller annan diskriminering, internationella
miljööverenskommelser m m, vilka samtliga har ratificerats av Sverige.
Miljöpartiet ifrågasätter om det är rimligt att i ett allmänt pensionssystem
bygga in ett moment av att enskilda måste placera skattepengar i fonder som
investerar i företag utan minsta kontroll av hur dessa företag förhåller sig
till
aspekter som vi i andra sammanhang hävdar är grundlägggande och som vi
internationellt dessutom verkar för ska få större genomslagskraft. Vi tycker
inte det.
Näringslivet bör inte överdrivet mycket styras av politik, och näringslivet
ska definitivt inte styra över politiken. Miljöpartiet anser att politiken kan
och
får sätta upp vissa riktlinjer såsom t.ex. diskrimineringslagen. I detta
sammanhang menar vi att det är viktigt och fullt möjligt att besluta att fonder
som passerat PPM:s övriga kriterier som miniminivå måste hålla de kriterier
som vi i övrigt ställt oss bakom när vi ratificerat FN:s konventioner, ingått
internationella miljööverenskommelser etc.
Det är en inte obetydlig summa som på detta sätt kan satsas i företag som
har en policy som Sverige i andra sammanhang propagerar för. Att ge
människor ett instrument, en möjlighet att välja just långtgående etiska fonder
för sitt pensionssparande är ett sätt att utöva sin konsumentmakt. En sådan
konsumentmakt kan på sikt påverka policyn även hos andra företag.
Etiska m fl riktlinjer i andra länder
Flera länder brottas med samma problem som beskrivits ovan. I England
till exempel kräver regeringen från och med juli 2000 att alla engelska
pensionsfonder ska deklarera "social, ethical and environmental policies".
Det skulle vara ett steg i rätt riktning att åtminstone göra på samma sätt i
Sverige och på så vis ge människor viktigt underlag inför deras val. Att
människor är intresserade av dessa aspekter och vill göra etiska
ställningstaganden har visat sig både i Sverige och i England. Det är
oerhört viktigt att ta denna önskan och vilja på allvar i förutsättningar för
det egna pensionssparandet.
Införandet av det nya pensionssystemet har blivit mycket dyrt. Det är ett
resurskrävande och komplicerat system. Det gäller inte minst den nya
myndighet som tillkommit, PPM, som bara i år beräknats ha utgifter på
närmare en miljard kronor. Privatpersoner kommer att betala en avgift till den
fondförvaltare de väljer, men gemensamt för alla är också en avgift till PPM
på 0,3 % av det samlade fondkapitalet för att myndigheten ska täcka sina
kostnader.
Miljöpartiet anser att det är rimligt att PPM med befintliga resurser ska
kunna utvärdera och granska fonderna och deras policy utifrån etiska, sociala
och miljömässiga aspekter.

Stockholm den 4 oktober 2000
Kerstin-Maria Stalin (mp)
Barbro Feltzing (mp)
<

Yrkanden (8)

 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i enlighet med vad som i motionen anförts att utarbeta en miniminivå/ certifieringsregler när det gäller etiska, sociala och miljömässiga aspekter för fonder som erbjuds som sparalternativ för premiepensionen,
  Behandlas i
 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i enlighet med vad som i motionen anförs om att utarbeta en miniminivå/certifieringsregler när det gäller etiska, social och miljömässiga aspekter för fonder som erbjuds som sparalternativ för premiepensionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att PPM får i uppgift att utvärder och granska fonderna utifrån etiska, sociala och miljömässiga aspekter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att PPM får i uppgift att utvärdera och granska fonderna utifrån etiska, sociala och miljömässiga aspekter,
  Behandlas i
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att PPM får i uppgift att utvärder och granska fonderna utifrån etiska, sociala och miljömässiga aspekter.
  Behandlas i
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige likt England ska kräva att alla pensionsfonder ska redovisa sociala, etiska och miljömässiga ställningstagande och riktlinjer för sin verksamhet såsom konsumentupplysning.
  Behandlas i
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige likt England skall kräva att alla pensionsfonder skall redovisa sociala, etiska och miljömässiga ställningstaganden och riktlinjer för sin verksamhet om konsumentupplysning.
  Behandlas i
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Sverige likt England skall kräva att alla pensionsfonder skall redovisa sociala, etiska och miljömässiga ställningstaganden och riktlinjer för sin verksamhet om konsumentupplysning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.