Till innehåll på sidan

Pensionsvillkor för svenskar boende i utlandet

Motion 2000/01:Sf207 av Karin Falkmer (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om pensionsvillkoren för svenskar boende utomlands.
Motiv till mitt förslag
I dag finns det ca 350 000 svenskar som är bosatta i världens alla hörn.
Antalet svenskar som väljer att under kortare eller längre perioder i livet
bosätta sig utomlands tenderar att öka i takt med globaliseringen. Det
finns starka skäl att snarast se över pensionsvillkoren för denna växande
grupp svenskar.
Reglerna för det nya pensionssystemet innebär en stor försämring för
svenskar boende i utlandet. Kraven på 40 års intjäning för full pension i
stället
för 30 år, varav de 15 bästa åren räknades, är en dramatisk förändring som
slår hårt mot dem som arbetar utomlands och framför allt för deras
medföljande.
Garantipensionen som ersätter folkpension och pensionstillskott kräver 40
års bosättning i Sverige. Vissa grupper utlandsbosatta , UD-tjänstemän,
biståndarbetare och de som arbetar för trossamfund får räkna hela eller delar
av utlandsvistelsen som försäkringstid. Samtidigt har den helt dominerande
merparten av alla utlandssvenskar, alla de tusentals svenskar som arbetar för
svenska eller utländska företag och deras medföljande, förpassats utanför det
svenska trygghetssystemet. Utlandsåren blir för dem förlorade år vad gäller
framtida svensk pension.
I nio fall av tio är den medföljande parten en kvinna som endast i
undantagsfall kan få arbete i det nya landet. Tusentals svenska kvinnor som
vid utlandsflytten tvingas att avbryta sin karriär hemma och som endast i
undantagsfall kan få ett arbete utomlands går nu samtidigt miste om
livsviktiga pensionsår. Ur jämställdhetssynpunkt är det orimligt att det nya
pensionssystemet helt negligerar utlandssvenskarnas möjligheter att få del av
pensionssystemet.
Målen för jämställdhetspolitiken, att kvinnor och män skall ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden, måste även
gälla vid utformningen av reglerna för pensionssystemet.
En översyn av pensionsreglerna bör göras så att bestämmelserna
kompletteras med möjligheter för utlandssvenskar att till exempel genom
inbetalningar till det svenska pensionssystemet under utlandsvistelsen få
behålla sin pensionsrätt för den tid som man bor utomlands.<

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om pensionsvillkoren för svenskar boende utomlands.
  Behandlas i
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om pensionsvillkoren för svenskar boende utomlands.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.