Övergångshem inom kriminalvården

Motion 1990/91:Ju501 av Bengt Harding Olson (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Från landets kriminalvårdsanstalter friges årligen många
intagna som saknar en egen bostad. Bland de bostadslösa
finner man de flesta med drogproblem, arbetslöshet,
avsaknad av fritidsintressen, bristande familjekontakt osv.
De flesta bostadssökande är hänvisade till att själva
kontakta hyresvärdar och byggnadsföretag. Naturligtvis är
det bara personer med fast arbete och goda referenser som
erbjuds bostad genom sådana kontakter. Många kommuner
har små möjligheter att erbjuda socialt utslagna bostad och
kriminalvårdens klienter kommer långt ner på
prioriteringslistan. En sista utväg för den som inte tillfälligt
kan bo hos kamrater eller föräldrar blir hotellrum.
Bristen på egen bostad har en stor negativ inverkan på
det rehabiliteringsarbete som genomförs på anstalten.
Många intagna lämnar anstalten drogfria och motiverade
att försöka leva ett socialt ordnat liv. Men för den som sedan
skall bo hos kamrater med liknande problem eller på ett
ödsligt hotellrum, blir risken för återfall i missbruk och
kriminalitet överhängande. Även möjligheten att skaffa
arbete är begränsad när man saknar bostad. Dels blir
presumtiva arbetsgivare misstänksamma om man saknar
fast adress, dels kan man inte sköta sitt arbete om man inte
har ordnade bostadsförhållanden.
Med ett övergångshem (''half-way-house'') skulle
frigivna dels få tillgång till ordnade bostadsförhållanden,
dels ett stöd under den första svåra tiden efter frigivningen,
då risken för återfall i missbruk och kriminalitet är som
störst. Verksamheten skall kopplas till den slutna
lokalanstalten.
Hemmet skulle förslagsvis ha 10 -- 15 platser för
bostadslösa frigivna med ordnad sysselsättning, arbete eller
studier. Personalen kan bestå av en föreståndare och ett
par -- tre vårdare. Om anstalten utrustas med ett par extra
tjänster kan kanske tjänstgöring på hemmet alternera
mellan samtliga vårdare på anstalten. Även frivårdens
handläggare bör delta i verksamheten i någon form.
Hemmet bör också kunna ta emot klienter som står under
övervakning p.g.a. skyddstillsynsdom.
Lokalerna bör -- förutom var sitt rum för de boende --
omfatta ett rymligt kök, rymliga klädvårdsutrymmen, ett
större samlingsrum, ett par mindre rum för
gruppverksamhet samt en personalexpedition.
Verksamheten bör inrikta sig på att stödja de boendes
anpassning till ett socialt välordnat liv. Det kan innebära
samarbete med arbetsgivare, lärare, anhöriga och
övervakare. Kontakter med föreningar och
fritidsförvaltningen behövs för att ge de boende en
meningsfull fritid. Det anti-drog-program som genomförts
på anstalten bör fortsätta. Det bör förekomma
kursverksamhet, social träning och andra förberedelser för
ett eget boende. Naturligtvis är hjälp att skaffa en egen
lägenhet helt nödvändig. Hela vårdinnehållet ska direkt
ansluta till de vårdinsatser som gjorts på anstalten.
Vad som här anförts om s.k. övergångshem gäller
säkerligen flera orter i landet. Men till en början borde
startas sådant hem på några orter i riket. Efter utvärdering
får man ta ställning till fortsatt utbyggnad.
Avslutningsvis bör tilläggas att dessa övergångshem
rimligen ej kan jämföras med existerande
inackorderingshem eller frivårdshem.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att
kriminalvårdsverket får i uppdrag att starta övergångshem
på några orter i riket.

Stockholm den 11 januari 1991

Bengt Harding Olson (fp)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär att kriminalvårdsverket får i uppdrag att starta övergångshem på några orter i riket.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär att kriminalvårdsverket får i uppdrag att starta övergångshem på några orter i riket.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.