Till innehåll på sidan

Nyföretagarstöd

Motion 1994/95:A267 av Ola Ström (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1995-01-25
Bordläggning
1995-02-07
Hänvisning
1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I finansplanens prognos för utvecklingen på
arbetsmarknaden beräknas den totala arbetslösheten 1998
uppgå till 9,5 % av arbetskraften. Detta är en nivå som inget
riksdagsparti anser acceptabel. Mycket talar för att den enda
vägen mot lägre arbetslöshetstal är att de små och medelstora
företagen tillåts expandera och framför allt att nya
småföretag startas. Därför måste en av riksdagens viktigaste
uppgifter under mandatperioden bli att finna modeller för hur
fler människor ska förmås att ta steget att starta nya företag.
En icke oväsentlig del i en sådan politik blir att skapa
förmånliga villkor för nyföretagande. Sedan juli 1993 är
starta-eget-bidraget en prioriterad åtgärd inom
arbetsmarknadspolitiken. Härom råder inga delade meningar
mellan de flesta riksdagspartier. Starta-eget-bidraget har
fallit väl ut och antalet har fördubblats mellan budgetåren
1992/93 och 1993/94 då antalet beslut uppgick till 18 000 
st. Ställda i relation till antalet arbetslösa är emellertid
även dessa nivåer otillräckliga.
Ett steg för att ytterligare underlätta etableringen av fler
nya företag är att vidga personkretsen som har rätt att utnyttja
starta-eget-bidragen. Det är förståeligt om många i en
arbetslöshetssituation avstår från att ta det stora klivet att
starta ett eget företag.
Att starta ett eget företag kräver inte bara en god affärsidé,
utan också betydande kunskaper i ekonomi, marknadsföring
etc. Dessutom är det en fördel om den person som startar eget
har ett eget kapital att sätta in i sitt företag eller alternativt
har en ekonomisk buffert i hushållsbudgeten för att klara av
de perioder med låga inkomster som oftast är förknippade
med den första tiden som småföretagare. Det är få arbetslösa
som har möjlighet att bygga upp ett sådant eget kapital, och
alla har inte heller de grundläggande kunskaper som behövs
för att lägga upp en god företagsstrategi. Enligt min mening
bör systemet med starta-eget-bidrag ses över med syfte att
ytterligare öka personkretsen till att omfatta även de personer
som redan har en fast anställning. För att detta ska kunna bli
möjligt bör rätten till tjänstledighet ses över. På så sätt kan
den person som vill pröva att starta ett nytt företag göra det
utan att förlora tryggheten av att ha kvar sin gamla
anställning om det skulle visa sig att det nya företaget inte
blir tillräckligt bärkraftigt. Starta-eget-bidraget för denna
personkrets bör emellertid villkoras med att den anställning
som nyföretagaren är tjänstledig från ersätts med ett
utbildningsvikariat. På så sätt kan fördelarna från två
arbetsmarknadspolitiska instrument kombineras med nytta
för alla inblandade parter och förhoppningsvis kan fler nya
företag etableras som ett led i att bekämpa arbetslösheten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att personkretsen med rätt att söka
starta-eget-bidrag utökas till att omfatta även dem med fast
anställning,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att rätt till tjänstledighet bör ges
för anställda som erhåller starta-eget-bidrag.

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att personkretsen med rätt att söka starta-eget-bidrag utökas till att omfatta även dem med fast anställning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att personkretsen med rätt att söka starta-eget-bidrag utökas till att omfatta även dem med fast anställning
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att rätt till tjänstledighet bör ges för anställda som erhåller starta-eget-bidrag.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att rätt till tjänstledighet bör ges för anställda som erhåller starta-eget-bidrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.