Till innehåll på sidan

Nedskärning av statlig verksamhet

Motion 1992/93:Fi213 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motionen tar upp förslag på besparingar inom det
statliga området.
Ett radikalt parti som Vänsterpartiet måste i riksdagen
ständigt vara berett att granska den statliga verksamheten.
Speciellt i ett läge där den offentliga sektorns ekonomi är
ansträngd. Varsel och arbetslöshet når nivåer som vi inte
sett sedan 30-talet. Både offentlig och privat sektor
drabbas. I ett sådant läge blir uppgiften att prioritera mellan
olika verksamheter inom den statliga sektorn allt
nödvändigare. Vår ambition är att spara 8,3 miljarder
kronor på statlig verksamhet. En del utvecklas mer i andra
motioner.
Försvaret
För det militära försvaret innebär vårt förslag en
besparing om ca 3,8 miljarder kronor i förhållande till
propositionen. Detta sker genom att all
repetitionsutbildning ställs in under året, pansarbrigader
utgår, ytterligare förbandsnedläggningar genomförs (I
 20, F 10, 
samt F 16), 
materielprojekt avbryts, bl.a. BONUS och ubåt 90,
och att samtliga övriga utvecklingsprojekt fördröjs. Tas upp
utförligare i annan motion.
Säkerhetspolisen
I ett förändrat säkerhetspolitiskt läge vill regeringen ge
säkerhetspolisen ytterligare medel. Vänsterpartiet anser att
man kan göra stora rationaliseringar inom polisen och ändå
prioritera kampen mot ekonomisk brottslighet. Vi har
också lagt sådana förslag i annan motion.
Arbetsuppgifter som nu handhas av säkerhetspolisen
kan genom rationaliseringar överföras till andra av
rikspolisstyrelsens verksamheter. Vi föreslår en besparing
på 175 miljoner kronor.
Kriminalvården
Vänsterpartiet vill spara in 400 000 000 
kronor genom en humanisering av kriminalvården.
De 3,52 miljarder som kriminalvården får motsvarar en
årskostnad på 476 000 
per fånge, vilket är en dagkostnad på 1 304 kronor.
Vänsterpartiet vill i år göra en smärre besparing i en mer
långtgående förändring av kriminalvården.
I dag finns 5 600 fångar på häkten, i fängelser och på
öppna anstalter. Där svarar de öppna anstalterna för 1 600 
platser.
Fler kan dömas till samhällstjänst och alternativt till
fängelse. Öppnare vårdformer än nu kan accepteras och fler
benådningar kan göras. Vi anser också att
halvtidsfrigivningen ska återinföras.
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Omorganisering av Brottsförebyggande rådet. Brå är i
dag till största delen en forskningsinstitution i kriminologi.
En liten del av dess verksamhet har med
brottsförebyggande arbete att göra. Vänsterpartiet vill att
Brå omorganiseras så att forskningsdelen får uppgå i
kriminologisk forskning vid universiteten och att ett mer
jordnära praktiskt brottsförebyggande arbete etableras
med kommunerna.
Vi beräknar besparingen på Brå till 10 miljoner kronor.
Kriminalvårdens transporter
Kriminalvården utför transporter för den egna
verksamheten och som uppdrag från andra myndigheter
främst Invandrarverket och Polisen. Riksrevisionsverket
har granskat verksamheten och föreslagit åtgärder för att
uppnå bättre kostnadseffektivitet. Med hänvisning till
RRVs granskningsrapport gör vi den bedömningen att
anslaget till transportorganisationen avseende
utlandsresorna för budgetåret 1993/94 bör sänkas med 25
miljoner kronor.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har under de senaste 10 åren bantats till
sin inkompetensnivå. Det är vår uppfattning att resurserna
har skurits ner till en sådan nivå att Socialstyrelsen inte kan
genomföra de åligganden som finns i direktiven.
Vänsterpartiet vill ha en utveckling mot en
rättighetslagstiftning på många områden. Inom sjukvård
och omsorger vill vi ha kvalitetskontroller och
kvalitetssäkringar. Vi vill också att det skall finnas
varudeklarerad vård och omsorg.
Med en sådan inriktning krävs en tillsynsfunktion.
Människor kan där få sin rätt och rättssäkerheten tryggas.
Socialstyrelsens regioner fungerar som en tillsynsfunktion.
Vänsterpartiet menar att hela styrelsens verksamhet ska
läggas på regionerna och att man centralt endast ska ha en
liten samordnings- och styrelsedel. Utredningsdel och
utvecklingsarbete kan läggas på universitet och högskolor.
Ovanstående omorganisering bör kunna ge en besparing på
100 miljoner kronor.
Nerläggning av civildepartementet
Civildepartementets funktioner bör kunna läggas över
på andra departement. Länsstyrelsernas verksamhet kan
sortera under olika departement beroende på ärendets art.
Konsumentpolitiken kan t.ex. föras till
näringsdepartementet, trossamfunds- och kyrka--statfrågor
till socialdepartementet etc. Denna samordning kan ge 50
miljoner kronor i minskade statsutgifter.
Besparing på länsstyrelserna
Vänsterpartiet vill så snart som möjligt lägga ner
länsstyrelserna och skapa regionala tillsynsmyndigheter,
enligt samma princip som socialstyrelsen dvs. en renodlad
tillsynsmyndighet för att människor snabbt ska kunna få sin
rätt.
Vänsterpartiet anser att en besparing på i genomsnitt 15
miljoner kronor på varje länsstyrelse kan vara ett steg i
effektiviseringen och förberedelse till länsdemokrati.
Totalt vill Vänsterpartiet på länsstyrelserna göra en
besparing på 375 miljoner kronor.
Kammarkollegiet
Kammarkollegiets arbetsuppgifter kan läggas ut på
kyrkan, som kan sköta sin förvaltning och på olika andra
myndigheter. Dessutom kan en del verksamheter upphöra
bl.a. kan kassagöromålen föras ut till de myndigheter som
anlitat kammarkollegiet.
Genom denna åtgärd sparas ca 19 miljoner kronor.
Hovstaten
I en tid då statsförvaltningen i övrigt skall bantas och
effektiviseras är det inte rimligt att kungliga hovstaten ges
ett påslag. Även främmande statsöverhuvuden och
beställare av högtidliga invigningar och kungliga tal måste
ha förståelse för att man något drar ner på utgifterna. Vi
föreslår en besparing på 6 miljoner kronor.
Invandrarverket
Vänsterpartiet har i sin motion om invandrarpolitiken
föreslagit att flyktingmottagandet flyttas över till
kommunerna. Härigenom kommer
förläggningsverksamheten att kunna skötas på ett både
bättre och billigare sätt än vad som varit fallet vid
Invandrarverkets hantering av denna uppgift. Vi räknar
med att det härigenom skall vara möjligt att under elfte
huvudtiteln, anslagen D1 och D2 spara ca tio procent
jämfört med regeringens förslag. Vänsterpartiet föreslår
således att 550 000 
kr anslås för Statens invandrarverk och 5 770 000 
kr för förläggningskostnader, vilket är 120 miljoner
resp 1,2 miljarder mindre än vad regeringen föreslagit.
EES
Vänsterpartiet bedömer att 380 miljoner kronor kan
sparas på EES-avtalskostnader. Speciellt i ett läge när det
fortfarande är högst oklart om ett EES-avtal kommer till
stånd.
Organisationsstöd
Inom ramen för organisationsstödet bör 650 miljoner
kunna sparas på ett sådant sätt att det inte drabbar de
svagaste grupperna. Regeringen får återkomma med
förslag.
Väg och järnväg
I annan motion tar vi upp besparingar som berör väg-
och järnvägssektorerna. Här vill vi spara på byggandet av
riksvägar, bärighetshöjande åtgärder och väg och
järnvägens försvarsuppgifter. Sammantaget ca 1 miljard
kronor.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs
1. att riksdagen till Säkerhetspolisen för budgetåret
1993/94 anslår 175
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om det nya säkerhetspolitiska
läget,1
2. att riksdagen till Kriminalvården för budgetåret
1993/94 anslår 400
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om ny inriktning av
kriminalpolitiken,1
3. att riksdagen till Brottsförebyggande rådet för
budgetåret 1993/94 anslår 10
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om överföring av kriminologisk forskning
till universiteten,1
4. att riksdagen till Utlandstransporter för budgetåret
1993/94 anslår 25
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om rationellare verksamhet,1
5. att riksdagen till Socialstyrelsen för budgetåret 1993/94
anslår 100
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om att renodla styrelsens tillsynsroll och
avknoppa annan verksamhet,2
6. att riksdagen till Civildepartementet för budgetåret
1993/94 anslår 50
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om nedläggning och överföring av
departementets verksamhet,
7. att riksdagen till länsstyrelserna för budgetåret 1993/94
anslår 375
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om utvecklingen mot regionala
parlament,3
8. att riksdagen till Kammarkollegium för budgetåret
1993/94 anslår 19 000 000 kr mindre än vad regeringen
föreslagit enligt vad i motionen anförts om nedläggning och
överföring av arbetsuppgifter på andra myndigheter,
9. att riksdagen till Hovstaten för budgetåret 1993/94
anslår 6
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om effektiviseringar och
nedskärningar,4
10. att riksdagen till Invandrarverket för budgetåret
1993/94 anslår 120
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om att låta kommunerna överta
verksamheten,5
11. att riksdagen till Förläggningsverksamheten för
budgetåret 1993/94 anslår 1
200
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om att låta kommunerna överta
förläggningsverksamheten,5
12. att riksdagen till EES-avtalets genomförande för
budgetåret 1993/94 anslår 380
000
000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i
motionen anförts om att avtalet inte genomförs,6
13. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av
organisationsstödet enligt vad i motionen anförts om
osäkerheterna med syften och mål för stödet.7

Stockholm den 26 januari 1993

Gudrun Schyman (v)

Bertil Måbrink (v)

Berith Eriksson (v)

Rolf L Nilson (v)

Björn Samuelson (v)

Lars Werner (v)

Eva Zetterberg (v)
1 Yrkandena 1--4 hänvisade till JuU

2 Yrkande 5 hänvisat till SoU

3 Yrkande 7 hänvisat till BoU

4 Yrkande 9 hänvisat till

Yrkanden (26)

 1. att riksdagen till Säkerhetspolisen för budgetåret 1993/94 anslår 175 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen till Säkerhetspolisen för budgetåret 1993/94 anslår 175 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit
  Behandlas i
 3. att riksdagen till Kriminalvården för budgetåret 1993/94 anslår 400 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om ny inriktning av kriminalpolitiken
  Behandlas i
 4. att riksdagen till Kriminalvården för budgetåret 1993/94 anslår 400 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om ny inriktning av kriminalpolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen till Brottsförebyggande rådet för budgetåret 1993/94 anslår 10 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om överföring av kriminologisk forskning till universiteten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen till Brottsförebyggande rådet för budgetåret 1993/94 anslår 10 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om överföring av kriminologisk forskning till universiteten
  Behandlas i
 7. att riksdagen till Utlandstransporter för budgetåret 1993/94 anslår 25 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om rationellare verksamhet.
  Behandlas i
 8. att riksdagen till Utlandstransporter för budgetåret 1993/94 anslår 25 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om rationellare verksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen till Socialstyrelsen för budgetåret 1993/94 anslår 100 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om att renodla styrelsens tillsynsroll och avknoppa annan verksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen till Socialstyrelsen för budgetåret 1993/94 anslår 100 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om att renodla styrelsens tillsynsroll och avknoppa annan verksamhet.
  Behandlas i
 11. att riksdagen till Civildepartementet för budgetåret 1993/94 anslår 50 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om nedläggning och överföring av departementets verksamhet
  Behandlas i
 12. att riksdagen till Civildepartementet för budgetåret 1993/94 anslår 50 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om nedläggning och överföring av departementets verksamhet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen till Länsstyrelserna för budgetåret 1993/94 anslår 375 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om utvecklingen mot regionala parlament
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen till Länsstyrelserna för budgetåret 1993/94 anslår 375 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om utvecklingen mot regionala parlament
  Behandlas i
 15. att riksdagen till Kammarkollegiet för budgetåret 1993/94 anslår 19 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om nedläggning och överföring av arbetsuppgifter på andra myndigheter
  Behandlas i
 16. att riksdagen till Kammarkollegiet för budgetåret 1993/94 anslår 19 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om nedläggning och överföring av arbetsuppgifter på andra myndigheter
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen till Hovstaten för budgetåret 1993/94 anslår 6 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om effektiviseringar och nedskärningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen till Hovstaten för budgetåret 1993/94 anslår 6 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om effektiviseringar och nedskärningar.
  Behandlas i
 19. att riksdagen till Invandrarverket för budgetåret 1993/94 anslår 120 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om att låta kommunerna överta verksamheten
  Behandlas i
 20. att riksdagen till Invandrarverket för budgetåret 1993/94 anslår 120 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om att låta kommunerna överta verksamheten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen till Förläggningsverksamheten för budgetåret 1993/94 anslår 1 200 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om att låta kommunerna överta förläggningsverksamheten
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen till Förläggningsverksamheten för budgetåret 1993/94 anslår 1 200 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om att låta kommunerna överta förläggningsverksamheten
  Behandlas i
 23. att riksdagen till EES-avtalets genomförande för budgetåret 1993/94 anslår 380 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om att avtalet inte genomförs.
  Behandlas i
 24. att riksdagen till EES-avtalets genomförande för budgetåret 1993/94 anslår 380 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit enligt vad i motionen anförts om att avtalet inte genomförs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 25. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av organisationsstödet enligt vad i motionen anförts om osäkerheterna med syften och mål för stödet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 26. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av organisationsstödet enligt vad i motionen anförts om osäkerheterna med syften och mål för stödet.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.