Mikrobryggerier

Motion 2019/20:1569 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över villkoren för svenska mikrobryggerier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På 1970-talet riskerade Sverige bli ett land med enbart ett stort centralt och statsägt bryggeri. Lyckligtvis blev utvecklingen på grund av några djärva och kunniga entrepre­nörer en annan. Idag kan vi också se att svenska drycker är en av våra största livsme­delsexporter. Förutom den svenska vodkan ligger numer även cider i toppen för svensk livsmedelsexport.

De senaste åren har utvecklingen av nya, små och lokala bryggerier exploderat. År 2010 fanns det i Sverige 42 bryggerier. Vid utgången av 2017 fanns det i landet nästa 400 bryggerier. Det gör bryggeribranschen, sett till antal företag, till den snabbast väx­ande branschen i Sverige. Och det är de små producenterna som står för den stora till­växten.

Från en handfull entusiaster på vissa ställen i landet finns i dag ett bryggeri i de flesta landsdelar. Företag som kännetecknas av en stark lokal förankring, hantverks­mässigt framställda produkter och därmed produkter som ligger i det högre prissegmen­tet. Trots en stark efterfrågan av dessa lokala produkter är dock lönsamheten ett problem för många små bryggerier.

Men Sverige skiljer sig dessutom från resten av Europa där huvuddelen av länderna valt att särskilja skattesatserna för mikrobryggt öl och storskaligt producerat öl. Detta för att gynna inhemska och hantverksmässigt framställda produkter, ofta på landsbyg­den.

Enligt artikel 4 i rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonise­ring av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker får ett land sänka punktskatterna på alkohol på mikrobryggt öl. De krav som Europaregleringen ställer är följande:

De nedsatta skattesatserna får inte tillämpas på företag som producerar mer än 200 000 hl öl per år.

De nedsatta skattesatserna, som får understiga minimiskattesatsen, får inte sättas mer än 50 % under den nationella standardsatsen för punktskatt.

År 2010 utgjorde försäljningen av svenskt mikrobryggt öl via Systembolaget cirka 1,7 procent av den totala försäljningsvolymen av svenskproducerat öl. 2015 hade den volymen ökat till 6,1 procent av den svenska försäljningen via alkoholmonopolet och utvecklingen pekar emot att den andelen öka ytterligare sedan dess. Men trots de ökade volymerna kämpar mikrobryggerierna med sin lönsamhet. När vinsten delas upp på storleksgrupper är det främst de stora företagen som redovisar vinster. Flera mikro- och småföretag hade förluster eller gick jämnt upp. 2015 uppvisade mikroföretagen en genomsnittlig förlust på 15 miljoner kronor jämfört med de stora bolagen som uppvisade en vinst på 192 miljoner kronor.

Det är därför angeläget att svenska mikrobryggerier får samma möjligheter som andra länder inom EU för att långsiktigt kunna klara sin lönsamhet. Kostnaden för att tillämpa ovan nämnt rådsdirektiv skulle med säkerhet betala den marginella sänkningen av skatter utan att negativt påverka grunderna för den svenska alkoholpolitiken i och med att dessa produkter inte skulle konkurrera med lågprissortimentet.

Av EU:s 28 medlemsländer utnyttjar redan 20 länder möjligheten att ha lägre skatte­satser för småbryggerier. De länder som inte tillämpar möjligheten till skattenedsättning för mikroproducerad öl är endast de där alkoholskatten redan är så låg att en punktskat­tenedsättning endast skulle få en mycket marginell påverkan på konsumentpriset. Idag tillämpas nedsättning av punktskatt bland annat i Belgien, Tjeckien, Danmark, Tysk­land, Frankrike, Luxemburg och Österrike. I Finland tillämpas dessutom, inom ramen för beskattningen av småbryggerier, flera olika skattesatser beroende på produktionsvo­lymen. De länder som inte tillämpar nedsatta skattesatser för mindre bryggerier är Spa­nien, Italien, Cypern, Litauen, Ungern, Slovenien och Sverige.

Medlemsstaterna skall se till att de nedsatta skattesatser som de får införa tillämpas lika på öl som levereras till deras territorium från oberoende, små bryggerier i andra medlemsstater. De skall särskilt se till att ingen enskild leverans från någon annan med­lemsstat belastas med högre skattesats än dess exakta inhemska motsvarighet. Matlandet Sverige har genom den tidigare centerpartistiska landsbygdsministerns starka engage­mang i dessa frågor gett självförtroende till en hel bransch och därmed bidragit till att skapa många nya företag på vår landsbygd som gett nya matupplevelser och nya arbe­ten. Regeringen bör därför se över möjligheten att ge små svenska bryggerier samma förutsättningar som sina nordiska EU-kollegor.

 

 

Jan R Andersson (M)

Sten Bergheden (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över villkoren för svenska mikrobryggerier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.