Till innehåll på sidan

med anledning av redogörelse 2015/16:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

Motion 2015/16:3361 av Julia Kronlid och Johan Nissinen (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Redogörelse 2015/16:ER1
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-31
Bordlagd
2016-04-05
Hänvisad
2016-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av rekommendation 2084 ska ta initiativ till upprättande av bi- eller multilaterala avtal om utfärdande av diplomatiska garantier för en konventionsenlig behandling vid utvisning av misstänkta eller dömda personer och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med anledning av resolution 2091 erkänna IS/Daishs terrorkampanj i Irak och Syrien mellan 2012 och 2015 som folkmord och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska intensifiera sitt arbete med att förebygga och bekämpa diskriminering och hatbrott mot kristna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Säkra utvisningar

I januari biföll Europarådets parlamentariska församling en resolution 2091 och rekommendationer till ministerrådet 2084 om resande stridande i Syrien och Irak. I sina rekommendationer uppmanas medlemsstaterna att upprätta instrument för att underlätta återsändning av misstänka och dömda terrorister. Resolutionen bereddes under PACE:s verksamhetsår 2015.

Utdrag från rekommendationerna till ministerrådet Foreign fighters in Syria and Iraq 2084:

The Assembly invites the member States to work towards concluding agreements with third countries,the terms of which would guarantee:

6.1. that they stand ready to receive their nationals who have been expelled from Council of Europe member States on account of terrorist offences;

6.2. that, in accordance with international law, such persons will not be subjected to torture or capital punishment.

 

Även om utländska medborgare i Sverige skulle dömas för deltagande i terror och folkmord finns risk att gärningsmännen inte utvisas eftersom Sverige upprätthåller principen om non-refoulment, dvs. att vi inte utvisar personer till länder där de kan utsättas för tortyr eller kränkande behandling, en i sig sund princip i enlighet med Europakonventionen. Samtidigt kan vi inte tillåta att Sveriges välfärdsstat utnyttjas av IS-soldater, som aktivt arbetar för att jämna den med marken.

I målet Abu Qatada mot Storbritannien hävdade gärningsmannen att utvisningen till Jordanien inte kunde verkställas eftersom han skulle utsättas för tortyr i hemlandets fängelse, att tortyr är vanligt förekommande i jordanska fängelser var ostridigt i målet. Verkställighet accepterades ändå av Europadomstolen eftersom Jordanien utfärdade en diplomatisk garanti om human behandling av gärningsmannen. Domstolen har vid flera tillfällen avvisat sådana garantier eftersom de inte ansetts trovärdiga, men i fallet accepterades dessa bl.a. eftersom garantierna var transparenta och detaljerade, utfärdade av högsta myndighet och eftersom det fanns mekanismer för kontroll och uppföljning av dess efterlevnad. Fallet visar att verkställighet i liknande fall är möjlig.

Sverige måste därför följa Europarådets resolution om initiativ till ett bi- eller multilateralt ramavtal för utfärdande av sådan trovärdiga garantier om human behandling och rättvis rättegång, som skulle tillåta ett återsändande av IS-soldater.

Det är moraliskt oförsvarbart att ge några av världens mest förkastliga förbrytare fristad i Sverige eftersom många misstänka pga. bristande utredningsmöjligheter inte kommer kunna åtalas här, men samtidigt inte kan utvisas för att ställas inför rätta i hemlandet. Det är dessutom djupt orättfärdigt att svenska skattebetalare, och i vissa fall anhöriga till terrorismens offer tvingas finansiera högklassig sjukvård, ett liv på försörjningsstöd och etableringsbidrag eller i bästa fall fängelse för terrorister.

 

Erkännande av folkmordet i Syrien och Irak

I januari 2016 biföll Europarådets parlamentariska församling en resolution om resande stridande i Syrien och Irak som förklarade terrorgruppen IS/Daishs terrorkampanj under de senaste åren som folkmord och uppmanar stater att agera utifrån att det är ett folkmord som pågår.  Resolutionen bereddes under PACE:s verksamhetsår 2015. Liknande förklaringar har kommit från Europaparlamentet och den amerikanska senaten.

Utdrag ur resolutionen Foreign fighters in Syria and Iraq 2091

2. The Parliamentary Assembly condemns in the strongest terms the recent terrorist attacks which took away the lives of hundreds of citizens of Turkey, the Russian Federation, Lebanon, France, Tunisia, and ofmany other countries, and reaffirms its position of principle in support of the fight against terrorism in all itsforms and wherever it occurs. It notes with great concern that many of these recent terrorist attacks areclaimed by, and may be attributed to, individuals who act in the name of the terrorist entity which calls itself Daish and who have perpetrated acts of genocide and other serious crimes punishable under international law. States should act on the presumption that Daish commits genocide and should be aware that this entails action under the 1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

 

IS/Daishs systematiska förföljelse mot etniska och religiösa minoriteter, i och omkring de områden de kontrollerar har med rätta chockat den civiliserade världen. Organisationen har exempelvis kidnappat hundratals kristna assyrier och tvingat dem att leva under ett fruktansvärt förtryck i sitt egenhändigt utropade kalifat. IS soldater har försatt ett stort antal yazidiska kvinnor i sexuellt slaveri medan männen dödades och dumpades i massgravar.

Målet med IS/Daishs terrorkampanj är att lämna bakom sig, en inte bara mänsklig utan även kulturell öken, deras mål är att förinta de kristna och yazidiska minoriteternas historia, deras religiösa identitet och allt som dessa grupper har kvar av sitt nästan 2000-åriga kulturarv.

Den svenska juridiska definitionen av folkmordsbrottet är hämtat från internationella brottmålsdomstolens Romstadga och definierar gärningen som att:

(I) med avsikt att helt eller delvis förgöra en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan

(II) vidta vissa gärningar avseende folkgruppen eller medlemmar av folkgruppen, nämligen

(a) att döda dem

(b) att tillfoga dem svår kroppslig eller själslig skada

(c) att uppsåtligen påtvinga folkgruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång (helt eller delvis)

(d) att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra födelser inom folkgruppen, eller

(e) att med våld överföra barn från folkgruppen till en annan folkgrupp.

 

Sedan andra världskriget har ingen organisation på ett sådant systematiskt och målmedvetet sätt prickat av rekvisiten.

Som alla andra önskar Sverigedemokraterna att vi kunde göra mer för att motverka Islamiska statens härjningar men Sveriges möjligheter till militärt stöd är tyvärr mycket begränsade. Därför måste Sveriges riksdag visa sitt otvetydiga stöd för IS/Daishs offer, följa PACE:s resolution och erkänna IS/Daishs terrorkampanj i Irak och Syrien mot framför allt araméer, kurder och yazidier mellan 2012 och 2015 som folkmord.

 

Intensifierat arbete mot diskriminering och trakasserier av kristna

Religionsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet fastslagen i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, EU:s rättighetsstadga och den svenska regeringsformen. Även om alla sex diskrimineringsgrunder är lika beaktansvärda, och även om andra religiösa grupper på olika platser i världen utsätts, så är globalt sett kristna världens mest förföljda grupp. Även om situationen för kristna i Sverige är långt bättre än i många andra länder så måste även vi vara uppmärksamma på, och beredda att agera även när kristnas rättigheter kränks.

Under de senaste åren har ett oroande antal attacker mot kyrkor ägt rum, och en ny trend inom hatbrotten mot kristna har dessutom slagit rot, nämligen trakasserier på asylboenden mot kristna och andra personer som tillhör religiösa minoriteter i Mellanöstern. Totalt ökade antalet hatbrott i Sverige mot kristna med 75 % under 2014. Den här nya trenden är extra allvarlig eftersom kristna asylsökande många gånger har lämnat sina hemländer på grund av religiöst motiverat förtryck, till exempel från Islamiska staten.

I januari 2015 biföll europarådet resolutionen Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians, vilken behandlar just olika former av diskriminering och hatbrott mot kristna. Med anledning av resolutionen vill Sverigedemokraterna därför att regeringen intensifierar sitt arbete med att förebygga och bekämpa diskriminering och hatbrott mot kristna även i Sverige.

 

Julia Kronlid (SD)

Johan Nissinen (SD)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av rekommendation 2084 ska ta initiativ till upprättande av bi- eller multilaterala avtal om utfärdande av diplomatiska garantier för en konventionsenlig behandling vid utvisning av misstänkta eller dömda personer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med anledning av resolution 2091 erkänna IS/Daishs terrorkampanj i Irak och Syrien mellan 2012 och 2015 som folkmord och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska intensifiera sitt arbete med att förebygga och bekämpa diskriminering och hatbrott mot kristna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2015/16:UU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.