Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk

Motion 2021/22:4231 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:5
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-06
Granskad
2021-10-12
Bordlagd
2021-10-13
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphandlingsregler i högre grad behöver göra det möjligt för småföretag att delta och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera lagstiftningen om offentlig upphandling och dess effekter på möjligheten för små företag att delta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen ett förenklat regelverk för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden om upphandling inom försörjningssektorerna om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Det nya regelverket föreslås även omfatta upphand­lingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster och s.k. B‑tjänster.

Regeringen föreslår vidare att upphandlande myndigheter och enheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp. Detta föreslås även gälla lagen om upphandling av koncessioner. Vissa följdändringar och andra ändringar i upphandlingslagarnas övriga kapitel föreslås även. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

Små och medelstora företags deltagande i upphandling är en fråga som åter­kommande har belysts såväl inom forskning som av statliga myndigheter. Tillväxt­verkets statistik visar att runt 14 procent av småföretagen har deltagit i en offentlig upphandling de senaste tolv månaderna. Det är en siffra som är relativt konstant över åren. Regelverket som omgärdar offentlig upphandling ses som det femte största tillväxthindret av mindre företag, enligt Tillväxtverkets statistik. För de allra minsta företagen, en till nio anställda, ses dessa regler nästan som lika tillväxthämmande som skatte- och momsregler. Det är således uppenbart att förenklingar måste till.

Regeringen föreslår i den aktuella propositionen att en upphandlande myndighet eller enhet ska vara skyldig att besluta om riktlinjer för direktupphandling som bl.a. bör innehålla frågor om hur småföretagens intressen kan beaktas. Detta är ett viktigt steg för att skapa bättre möjligheter för mindre företag att delta i upphandlingar. Men det behövs fler åtgärder och regelförenklingar för att möjliggöra mindre företags deltagande i upphandling. Riktlinjer kan aldrig ersätta en utformning av regelverk som i grunden gör det svårare för mindre företag att delta.

Centerpartiet ser en stor risk att en höjd direktupphandlingsgräns för sociala tjänster och andra särskilda tjänster upp till tillämpligt tröskelvärde skulle kunna få som konse­kvens att antalet företag som deltar i upphandlingar av sådana tjänster kan komma att minska. De ökade möjligheterna till direktupphandling riskerar att leda till att små lokala företag och idéburna organisationer får det svårare att delta i upphandlingar. För mindre företag är det ofta svårt att få kännedom om upphandlingar om de inte annon­seras, vilket talar för att större företag med upparbetade relationer och resurser att arbeta med proaktiv försäljning gynnas.

Centerpartiet anser att upphandling måste småföretagssäkras. Det handlar bl.a. om att rensa i kraven och göra mindre omfattande upphandlingar. Regeringens förslag i den aktuella propositionen riskerar tvärtom att göra det svårare för mindre företag att delta. Regeringen behöver därför återkomma till riksdagen med förslag på hur små företags möjligheter att delta i upphandling kan säkras.

 

 

Martin Ådahl (C)

 

Alireza Akhondi (C)

Lars Thomsson (C)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphandlingsregler i högre grad behöver göra det möjligt för småföretag att delta och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera lagstiftningen om offentlig upphandling och dess effekter på möjligheten för små företag att delta och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.