Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Motion 2021/22:4257 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:22
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-02
Granskad
2021-11-05
Bordlagd
2021-11-09
Hänvisad
2021-11-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet och jordbruksutveckling i Mali, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka det humanitära biståndet till utsatta flyktingar i Malis närområden och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avvecklingen av den svenska väpnade styrkan i Minusma ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet 2023 och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i det fall den maliska ledningen skulle göra verklighet av samarbete med legosoldater, ska det svenska deltagandet i Minusma omedelbart avslutas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Enligt FN finns det lägen, särskilt i konflikt- och postkonfliktområden i Afrika, när det är nödvändigt med säkerhetsfrämjande insatser för att samtidigt också kunna bedriva ett effektivt biståndsarbete som främjar en positiv och hållbar utveckling i det aktuella landet. Även den svenska biståndsmyndigheten Sida vittnar om att problemen med att bedriva det svenska biståndsarbetet kan vara större där det inte finns en fredsbevarande styrka på plats. Samtidigt ska påpekas att det också finns tillfällen då det är viktigt att på marken särskilja de militära insatserna och de rent civila insatserna för att de civila och humanitära insatserna inte ska uppfattas vara inblandade i en militär konflikt. I den aktuella situationen i Mali menar vi att en fungerande FN-ledd fredsfrämjande insats i dagsläget är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt bistånd och nå en hållbar utveckling i landet. Situationen har utvecklats negativt sedan det i augusti 2020 genom­fördes en militärkupp i landet och ytterligare en i maj 2021. I dagsläget präglas den poli­tiska situationen av en övergångsperiod till folkvalt styre. Den aktuella insatsen i Mali både har ett FN-mandat och är ledd av FN. Enligt regeringens proposition är de humani­tära behoven i Mali och Sahelregionen fortsatt omfattande. Regionen är påverkad av de väpnade konflikterna, en degraderad miljö och ett förändrat klimat. Enligt FN är 5,9 miljoner människor i Mali i behov av humanitärt stöd. Undernäringen är utbredd, beho­vet av sanitet och rent vatten är stort och 1,3 miljoner människor uppges befinna sig i en akut livsmedelskris. År 2020 var Sverige en av de största bilaterala givarna till Mali med ett bistånd via Sida om 294,2 miljoner kronor. Då behovet av humanitärt stöd är fortsatt stort menar vi att Sverige bör förstärka de humanitära insatserna till flyktingar och bistånd som går till humanitärt stöd, vatten, sanitet och jordbruksutveckling i Mali. Det svenska bidraget till Minusma föreslås under 2022 fortsätta utgöras av ett lätt skytte­kompani. I förbandet ingår även en nationell stödenhet innehållande bl.a. sjukvårds­förmågor samt personal för drift och underhåll av nationell infrastruktur och materiel. Försvarsmakten och dess personal har gjort ett utmärkt arbete i Mali och bidragit till insatsen på ett föredömligt sätt. Som svenska medborgare kan vi känna stolthet över vårt bidrag till Mali och dess befolkning. Sverigedemokraterna anser emellertid att Sverige nu behöver fokusera på återuppbyggnaden av totalförsvaret och att vi därför behöver sätta en bortre tidsgräns för vårt militära engagemang i Mali. Vi föreslår därför att den svenska väpnade styrkan i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) avvecklas och att avvecklingen ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet 2023.

Uppgifter om att Malis ledning överväger samverkan med legosoldater är mycket oroande. Legosoldater har förekommit i andra stater i regionen och deras närvaro har försvårat en demokratisk utveckling, det finns också uppgifter om att folkrättsbrott har förekommit där legosoldater varit inblandade. Sverigedemokraterna menar att om Malis ledning skulle inleda något samarbete med legosoldater så är detta oacceptabelt och måste omedelbart leda till att den svenska väpnade styrkan som ställts till Minusmas förfogande dras tillbaka.

 

 

Aron Emilsson (SD)

 

Björn Söder (SD)

Per Söderlund (SD)

Mats Nordberg (SD)

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avvecklingen av den svenska väpnade styrkan i Minusma ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet 2023 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:UFöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka det humanitära biståndet till utsatta flyktingar i Malis närområden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:UFöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i det fall den maliska ledningen skulle göra verklighet av samarbete med legosoldater, ska det svenska deltagandet i Minusma omedelbart avslutas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:UFöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet och jordbruksutveckling i Mali, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2021/22:UFöU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.