Marint centrum i Simrishamn

Motion 2010/11:MJ290 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de regionala och lokala instansernas engagemang för Östersjöns miljö kompletteras med nationella aktörer som tillsammans kan driva och utveckla de frågor som berörs i motionen.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Marint centrum i Simrishamn får en sammanhållande roll i de frågor som berörs i motionen.

Motivering

Ett välmående hav är på flera sätt en förutsättning för ett levande land. Österlens rika historia och regionens identitet, med hög livskvalitet och ett dynamiskt näringsliv, har starka kopplingar till havet, inte minst genom fiskerinäringen och besöksnäringen.

Havsmiljön är en hjärtefråga för många – men en livsnerv i Simrishamn. Kommunen har en lång kuststräcka, runt 6 mil och är på många sätt beroende av ett välmående hav för sin attraktion och för många av kommunens näringar. Kommunen är en stor turistkommun med årligen över två miljoner besökare. Fisket är en stor näringsgren och i Simrishamn finns landets största fiskehamn om man räknar i värdet av landad fisk. På senare tid har det allt mera diskuterats kring föroreningarna i havet och hur man kan motverka dessa. I Simrishamns kommun på Österlen finns det en lång marin tradition, och man har därför känt det som naturligt att ta initiativ till att arbeta med dessa frågor.

Detta tar sig idag uttryck i tre kommunala initiativ:

 • Etablering av Marint centrum i Simrishamn. Marint centrum är en plattform för marina miljöfrågor med ett särskilt fokus på Östersjön. Här finns en kreativ miljö för företagande, forskning och innovationsutveckling, en samlingspunkt för konkreta insatser för havsmiljön och en arena för dialog och samverkan mellan aktörer från olika delar av samhället. Marint centrum sprider kunskap och forskningsresultat på havsmiljöområdet och bidrar på så vis till att intresset och engagemanget för havet ökar bland beslutsfattare, näringsliv och allmänhet, vilket gynnar Östersjöns miljösituation och bidrar till en stark Östersjöregion. Genom Marint centrum finns också möjligheter till dialog och stöd till de viktiga fiskerinäringarna, ett mångfasetterat nätverkande som skapar hållbara lösningar på lång sikt.

 • Bildandet av Kimo Baltic Sea (Kimo står för Kommunernas Internationella Miljöorganisation, finns sedan länge i Nordsjön). Kommunen har ordförandeskap och sekreterarskap. Kimo Baltic Sea är ett nätverk mellan kommuner runt Östersjön som bl.a. verkar för säkrare sjöfart, utvecklad kunskap om kusterosion och om hur man ska kunna hantera algblomningar.

 • Bildandet av Fiskeområde Syd, med Simrishamn som ordförandekommun driver bl.a. frågan om utveckling av hållbart fiske.

Simrishamns kommun vill genom det marina miljöengagemanget ta ett övergripande ansvar för att skapa en nationell och internationell arena som värnar vår marina miljö och ökar kunskapen om Östersjön. För att kunna uppnå detta måste det finnas en medverkan från nationella aktörer som kan stödja kommunen i dess strävanden. Detta är en nationellt viktig fråga som måste ha hög prioritet, och det måste därför för att nå bästa effektivitet ske en samlad aktion med aktörer från alla nivåer. Marint centrum i Simrishamn kan här fungera som ett nav och vara en självklar tillväxtmotor.

Stockholm den 26 oktober 2010

Hans Wallmark (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Jonas Jacobsson (M)

Thomas Finnborg (M)

Margareta Pålsson (M)

Boriana Åberg (M)

Patrick Reslow (M)

Gunilla Nordgren (M)

Göran Montan (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Olof Lavesson (M)

Anders Hansson (M)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de regionala och lokala instansernas engagemang för Östersjöns miljö kompletteras med nationella aktörer som tillsammans kan driva och utveckla de frågor som berörs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Marint centrum i Simrishamn får en sammanhållande roll i de frågor som berörs i motionen.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.