Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nedre Dalälven har i decennier brottats med stora myggproblem, och dessvärre sprids problematiken med översvämningsmygg i landet till bland annat Värmland och områden kring Södertälje. Översvämningsmyggorna är under perioder så många att boende och besökare i området inte kan vistas utomhus. Lyckligtvis har det senaste året varit lugnt tack vare framgångsrik bekämpning och en torr sommar. Situationen när det är som värst är omöjlig att föreställa sig för den som inte har upplevt den. Både vuxna och barn får allergiska reaktioner, och tamdjuren får hållas inomhus för att inte utsättas för ett enormt lidande. Att utnyttja trädgården eller vara i solen är under perioder en omöjlighet.

År 2000 besökte dåvarande miljöministern Kjell Larsson området kring Nedre Dalälven. Det resulterade i projektet Biologisk Myggkontroll som finansierades med statliga och kommunala medel. År 2003 genomfördes en utvärdering av projektet, vilket fick till följd att det under efterföljande år utgick statligt stöd till myggbekämpning med 4 miljoner årligen. Nu är vi i en situation där de drabbade områdena varje år får hoppas på en lösning, och bara oron för de boende under perioden innan beslut om finansiering finns är oerhört stressande för många. Det är inte långsiktigt hållbart. De boende måste kunna få lugn och tilltro till att det går att bo och leva i området även om några år.

Den biologiska bekämpningen med BTI är inte en långsiktig lösning annat än om den garanteras för all framtid, eftersom den inte ger en påverkan på myggförekomsten från ett år till ett annat.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fick i regleringsbrevet för 2013 i uppdrag att lämna förslag på ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar på problemen med massförekomst av översvämningsmyggor. Länsstyrelsen redovisade sitt uppdrag i november 2013. I sin redovisning av uppdraget framför länsstyrelsen att problem med massförekomst av översvämningsmyggor kan hanteras på lång sikt med minskad risk för negativa effekter på miljön genom en kombination av förebyggande åtgärder och kompletterande bekämpning. Enligt länsstyrelsen är ingen åtgärd ensam en effektiv lösning på lång sikt. De förbyggande åtgärderna är hävd (slåtter och bete) samt en förändrad reglering av älven som minskar översvämningarna på de myggproducerande områdena sommartid. Utöver detta finns modern forskning på alternativa metoder som visat sig vara väldigt effektiva på framför allt flugor, men som även diskuteras för att stoppa utbredningen av det myggburna zikaviruset. IAEA har för närvarande projekt på området där flera länder gemensamt arbetar för att utveckla tekniken för flera myggarter, dock inte med svenskt deltagande.

Vi vill understryka vikten av en långsiktig gemensam strategi för den framtida myggbekämpningen för berörda områden samt av beredskap för en eventuell utbredning och spridning av problematiken.

 

 

Patrik Lundqvist (S)

 

Agneta Gille (S)

Anna Wallén (S)

Elin Lundgren (S)

Hans Unander (S)

Lars Eriksson (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Pia Nilsson (S)

Pyry Niemi (S)

Raimo Pärssinen (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sanne Lennström (S)

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.