Till innehåll på sidan

Kulturpolitiken

Motion 2003/04:Kr327 av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2003/04:Kr327

av Lennart Kollmats m.fl. (fp)

Kulturpolitiken

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Liberal kulturpolitik 6

Frihet, mångfald och kvalitet 6

Kulturpolitikens mål 7

Jämställdhets- och minoritetsperspektiv i kulturlivet 7

Kulturen är en tillväxtfaktor 8

Kulturens villkor i samhället 9

En osund finansiering av kulturen: arbetsmarknadsåtgärderna 10

Professionella och amatörer 10

Stöd och stipendier till konstnärer 10

Upphovsrättslig ersättning till konstnärer 11

Stöd till konstnärer och inköp av konst 11

Skatteregler för kulturutövare 12

En utväg ur kulturens kroniska ekonomiska kris 13

Stiftelsen framtidens kultur 13

Finansiering från flera håll 14

Sponsring

Yrkanden (38)

 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till nya mål och mätbara delmål för kulturpolitiken i enlighet med vad i motionen anförs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhets- och minoritetsperspektiv i kulturlivet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kulturen som tillväxtfaktor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kultur- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd och stipendier till konstnärer från bidragsgivande myndigheter och styrelser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upphovsrättslig ersättning till konstnärer och droit de suite.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Stiftelsen framtidens kultur.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av skatteregler för att underlätta sponsring av kultur.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att erbjuda museer möjligheten till fri entré för barn och ungdomar upp till 19 år.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en plan för hur staten kan stödja att museernas samlingar kan vårdas i framtiden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alternativ finansiering av Kulturnät Sverige.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändringsprogram för hur arkiv skall bli fullständiga då post går via e-post och information datoriseras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring för hur Riksutställningar kan förändras i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslag till konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kulturtidskrifternas situation.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslag till Statens kulturråd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 17. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsningar på barnlitteratur.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upphandling m.m. av offentlig konst.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en genomgripande analys av hur de offentliga medlen för stöd till konstnärer och inköp av konst har fördelats.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om minskat presstöd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 21. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kultur och språkstöd till invandrare och minoriteter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till trossamfunden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till idrotten och övertagande av lotteriverksamheten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 24. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handikappidrott.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 25. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 26. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 27. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 28. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 29. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 30. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 31. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 32. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 33. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 34. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 35. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 36. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 37. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 38. Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt uppställning: Anslag; Regeringen; Folkpartiet; Kommentar 27:1 Statens biografbyrå; 10 015 000; -3 500 000; 28:1 Statens kulturråd; 45 500 000; -7 500 000; Minskat anslag: -6 mkr. Annan Finansiering av Kulturnär Sverige, -2 mkr. Överföring administrativ kostnad från 28:9: 0,5 mkr. 28:5 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter och Dansens Hus; 850 974 000; -26 000 000; Riksteatern: -23 mkr. Rikskonserter: - 10 mkr. Operan: 3 mkr. Dramaten: 3 mkr. Dansens Hus 1 mkr. 28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner; 722 905 000; 30 000 000; För att stärka länsmusiken och de regionala teatrarna. 5 mkr är avsatta för Göteborgsoperan. 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål; 141 116 000; 11 000 000; Stöd till de fria grupperna: 8 mkr. Sveriges Teatermuseum: 1 mkr. Drottningsholms Slottsteater: 2 mkr. 28:9 Litteraturstöd; 100 917 000; 9 500 000; Ingen utgivning av vuxenlitteratur i En bok för alla: -3 mkr. Administrativ kostnad Kulturrådet ej under detta anslag: - 0,5 mkr. Satsning inköp av litteratur: 13 mkr. 28:10 Stöd till kulturtidskrifter; 20 650 000; 3 000 000; 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön; 40 438 000; - 10 000 000; Överföring av ansvar till kommuner och landsting. 28:28 Centrala museer: Myndigheter; 789 621 000; 13 000 000; Nej till fri entré enligt regeringens förslag: - 18 mkr. Fri entré för barn och ungdom, samtliga museimyndigheter: 18 mkr. Moderna museet: 3 mkr. Digitalisering av utställningar, vård av samlingar: 10 mkr. 28:29 Centrala museer: Stiftelser; 206 247 000; 5 000 000; 28:30 Bidrag till regionala museer; 139 055 000; 16 500 000; 28:33 Riksutställningar; 44 629 000; - 5 000 000; Ansvaret överförs till större regionala museer. 28:39 Stöd till trossamfund; 50 750 000; 10 000 000; Nytt anslag: Möte mellan kulturer; 0; 4 000 000;
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.