Till innehåll på sidan

Kriminalvårdsanstalten i Visby

Motion 1992/93:Ju503 av Ulla Pettersson (s) och Gunhild Bolander (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Vi har under många år påpekat behovet av en ny
kriminalvårdsanstalt i Visby. Behovet har under dessa år
inte minskat men nuvarande anstaltsbyggnad åldrats allt
mer varför vi upprepar vår hemställan.
Kriminalvårdsanstalten i Visby uppvisar stora brister.
Byggnaden tillhör den 1800-talsgeneration av
kriminalvårdsanläggningar som bör ersättas för att erbjuda
en vård och en arbetsmiljö som är acceptabel. De ständiga
ombyggnader och förbättringar som nu sker torde i det
långa loppet snarast bli dyrare.
Frånsett byggnadens skick är dock Visbyanstalten en
effektiv och välfungerande studieanstalt. En nybyggnad är
sedan många år planerad. Såväl tillgänglig mark som
utarbetade planer på en modern anläggning gör att ett
bygge kan starta snabbt. Ur arbetsmarknadssynpunkt är
skälen för en snar nybyggnad synnerligen starka.
I Gotlands län finns god tillgång på stabil arbetskraft
vilket kriminalvården stundom har haft svårt att finna,
särskilt i Stockholmsområdet. Genom snabba och täta
flygförbindelser är hela denna region lätt tillgänglig ur
Gotlands synpunkt.
Som vi tidigare har framfört finns alltså starka skäl för
att snarast möjligt ta ställning för ett byggande av en ny
kriminalvårdsanstalt i Visby.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en ny
kriminalvårdsanstalt i Visby.

Stockholm den 19 januari 1993

Ulla Pettersson (s)

Gunhild Bolander (c)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en ny kriminalvårdsanstalt i Visby.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en ny kriminalvårdsanstalt i Visby.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.