Jakten på privat ägande

Motion 2019/20:2542 av Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver stå upp för äganderätten och privat ägande, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se företagandets villkor och förutsättningar som grunden för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogen är en av Sveriges stora tillgångar och att äganderätten bland Sveriges skogsägare ska stärkas och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att regeringens förlängda myndigheter, länsstyrelserna, agerar på ett likvärdigt sätt oavsett beslutsområde, men inte minst gällande äganderätten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det är dags att stå upp för den privata äganderätten och företagande på landsbygden.  Inte bara i ord utan också i handling.

Den rödgröna regeringen har nämligen under föregående mandatperiod hindrat företagande på landsbygden genom att fördyra, försvåra och göra det krångligare. Under föregående mandatperiod har den rödgröna regeringen motverkat företagsamhet, särskilt småskalig företagsamhet på landsbygd. Den politik som förts har inte varit lösnings­orienterad utan ser bidrag, förbud och strikta regleringar som verktyg.

Den uppsjö av förbud och regleringar som tillkommit och föreslagits riskerar att utöver möjligheten till landsbygdsföretagande även urholka den privata äganderätten. Det gäller t.ex. regler som inskränker markägarens handlingsfrihet, eller regler för naturvård som inte har markägares rätt med som en del, eller regler för miljövård som saknar tillräcklig respekt för markägare. Alldeles för många markägare av skog, tomter och mark känner sig överkörda av ansvariga myndigheter istället för att ett samspel utövas för markens bästa både på kort och lång sikt. Ärenden som gäller äganderätten kontra bredare samhällsperspektiv behöver därför utföras med stor rättssäkerhet, där även markägaren känner att man får sin sak prövad. När individer hindras från att bruka sin mark och sina tillgångar och förädla dessa efter eget huvud, utan att förbud eller reglering finner större stöd i forskning, då bör man se över den förda politiken.

Sveriges skogar är en av landets stora tillgångar. Det är därför rimligt att skogsägare vill förvalta sin skog så att den bibehåller sin tillväxt och förmåga att under lång tid ge avkastning och bidra till försörjning på landsbygden. En sådan ansvarsfull förvaltning är en viktig faktor för att bevara landets höga naturvärden.

Att föreslå att anmälan om föryngringsavverkning ska göras till en prövning som är möjlig att överklaga för personer som inte är sakägare är ett allvarligt ingrepp i den privata äganderätten. Legitima anspråk på att få styra bestånd och virkesförråd löper risk att kollidera med godtycke baserat på grumliga rättighetsanspråk med utgångspunkt från allemansrätt som länge övertolkats utanför sina ursprungliga principer.

Dags för regeringen att agera så att statens förlängda armar i länen, de 21 läns­styrelserna, agerar likvärdigt. Den privata äganderätten har fått utstå prövningar och påhopp från den rödgröna regeringen och det är dags att det ändras.

Sedan regeringsskiftet 2014 har det blivit krångligare, svårare och dyrare att vara företagare på landsbygden. Den politik som förts har inte varit lösningsorienterad utan sett bidrag, förbud och strikta regleringar som verktyg. Hellre stoppa än starta. Det duger inte.

Särskilt när det gäller beslut som påverkar redan befintlig verksamhet och kan tvinga individer att upplösa anläggningar som under lång tid funnits i deras ägo. Där hamnar direkt den jakt som bedrivits mot företagare med mindre vattenkraftverk. Nu har vi i energiuppgörelsen kommit överens om förenklingar för att inte fördyra och försvåra. Det har nu lett till att en länsstyrelse, Västra Götaland, gör halt i tillsynen och om­prövning av tillstånd, som av många tolkats som att Miljödepartementet, under den rödgröna regeringen, har gjort övernitiska tolkningar av till exempel EU-direktiv.

Det är inte rimligt att statens förlängda arm i Sverige gör 21 olika tolkningar. Regeringen borde därför omgående se till att genomföra moratorium för samtliga länsstyrelser att vidta några åtgärder, då förenklingar och förbättringar skall fram enligt vad energiuppgörelsen beskrev.

För enskilda ägare och för företagsamhet på landsbygden kan dessa angrepp på äganderätten påverka kraftigt negativt. Beslut som inskränker den privata äganderätten bör utvärderas och övervägas på mycket större allvar än vad som sker.

 

 

Cecilia Widegren (M)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver stå upp för äganderätten och privat ägande, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se företagandets villkor och förutsättningar som grunden för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skogen är en av Sveriges stora tillgångar och att äganderätten bland Sveriges skogsägare ska stärkas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se till att regeringens förlängda myndigheter, länsstyrelserna, agerar på ett likvärdigt sätt oavsett beslutsområde, men inte minst gällande äganderätten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.