Granskningskommitté mot överimplementering

Motion 2021/22:3470 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en granskningskommitté med uppgift att identifiera och redovisa svenska överimplementeringar av EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att utvärdera huruvida Tillväxtverkets utbildning om s.k. gold-plating har haft effekt på verksamheten och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska skrivas in i regleringsbreven för de tjugo myndigheter som handhar flest EU-direktiv att de inom sitt respektive ansvarsområde ska notera de svenska lagkrav som går utöver EU:s minimiregler, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

På EU-upplysningens hemsida kan man läsa:

EU betonar betydelsen av fri konkurrens mellan företag och vikten av att de kan agera på lika villkor. Syftet med EU:s konkurrensregler är därför att skapa en effektiv och rättvis konkurrens. För att kontrollera konkurrensen har EU regler som sätter gränser för vad företag kan göra och hur medlemsländerna får agera för att inte begränsa konkurrensen. Både statliga och privata företag berörs av EU:s konkurrensregler.

Lika villkor är således grunden för all näringsverksamhet inom den europeiska unionen. Därför blir det märkligt att olika länders myndigheter kan tolka och implementera EU:s direktiv på så olika sätt. Detta gäller inte minst lantbrukares villkor men även närings­verksamhet i allmänhet och hur offentliga upphandlingar hanteras.

Många gånger tror vi att det framför allt är Sverige som ägnar sig åt gold-plating och överimplementerar EU:s direktiv. Det är därför intressant att läsa att många fler EU‑länder upplever samma sak. Men å andra sidan har de därför vidtagit åtgärder för att komma till rätta med sina ”överimplementeringar”. Storbritannien gjorde det redan 2011, sedan har Tyskland, Österrike, Frankrike med flera gjort det och förra året tillsatte Danmark en kommitté med samma uppdrag. Till och med EU-kommissionen menar att en tredjedel av företagens administrativa kostnader som har bäring på EU-direktiv kommer från en överambitiös implementering i medlemsstaterna snarare än av reglerna i sig. Med hänvisning till detta är det hög tid att Sverige tillsätter en gransknings­kommitté för att identifiera och redovisa svenska överimplementeringar av EU:s direktiv.

Som svar på en tidigare motion från undertecknad har näringsutskottet anfört att företeelsen gold-plating är ett stående inslag i de utbildningar Tillväxtverket håller för myndigheter, departement och kommittéer. Mot bakgrund av det stora behovet av att minska överimplementering i Sverige hade det därför varit intressant att ta del av huruvida utbildningen har gjort någon reell skillnad i de beslut som tjänstemän fattar i yrkesutövandet och framför allt huruvida förekomsten av gold-plating i så fall har minskat. Detta borde utvärderas.

Slutligen är det viktigt att svenska myndigheter framdeles dokumenterar vilka svenska lagkrav, inom sitt respektive ansvarsområde, som går längre än EU:s minimikrav. Det borde regeringen uppmana de tjugo myndigheter som handhar flest EU-direktiv att sammanställa då det skulle ge goda förutsättningar för att kunna jobba vidare med regelförenklingsarbetet.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att en granskningskommitté bör tillsättas för att klarlägga graden av överimplementering i svensk lagstiftning samt att Tillväxtverkets utbildning i frågan ska utvärderas och att det ska skrivas in i regler­ingsbreven för de tjugo myndigheter som handhar flest EU-direktiv att de ska redovisa vilka överimplementeringar som har skett inom deras respektive ansvarsområde. Med tanke på den stora påverkan EU-beslut har på svensk lagstiftning, med tillhörande konsekvenser för företagen, är det viktigt att dessa förslag prövas. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en granskningskommitté med uppgift att identifiera och redovisa svenska överimplementeringar av EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU40
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska skrivas in i regleringsbreven för de tjugo myndigheter som handhar flest EU-direktiv att de inom sitt respektive ansvarsområde ska notera de svenska lagkrav som går utöver EU:s minimiregler, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att utvärdera huruvida Tillväxtverkets utbildning om s.k. gold-plating har haft effekt på verksamheten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2021/22:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.