Funktionshindersperspektiv i folkhälsopolitiken

Motion 2014/15:1723 av Désirée Pethrus (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ett tydligt funktionshindersperspektiv i arbetet i den aviserade kommissionen för jämlik hälsa.

Motivering

Regeringen aviserade i sin regeringsförklaring ambitionen att tillsätta en kommission för jämlik hälsa. Här ger regeringen uttryck för att vilja förbättra arbetet för folkhälsan genom bland annat en tydligare ansvarsfördelning och bättre uppföljning. Regeringen uttalar också målet att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. 

För många människor som lever med en funktionsnedsättning är folkhälsoarbetet mycket angeläget. Uppföljningar av funktionshinderpolitiken på folkhälsoområdet pekar på att många med funktionsnedsättning också tvingas leva med ett sämre hälsotillstånd än vad som gäller för genomsnittet i befolkningen.

I Myndigheten för delaktighets uppföljning av funktionshinderpolitiken 2014 finns några mycket negativa uppgifter om folkhälsoläget: Det är tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig.  Det är mer än dubbelt så vanligt att personer med funktionsnedsättning har en stillasittande fritid jämfört med övrig befolkning. 21 procent av personer med funktionsnedsättning har ingen nära vän, jämfört med 12 procent bland övriga. Den negativa bilden återkommer på område efter område. 

Sverige har genom att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning åtagit sig att arbeta i enlighet med artikel 25 som slår fast att personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa.

En särskild kommission som arbetar enligt de mål som regeringen har aviserat bör få tydliga direktiv att särskilt uppmärksamma folkhälsosituationen hos personer med funktionsnedsättning. Det som här anförs i motionen bör därför ges regeringen tillkänna.

.

Désirée Pethrus (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ett tydligt funktionshindersperspektiv i arbetet i den aviserade kommissionen för jämlik hälsa.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.