Till innehåll på sidan

Formaliserat informationsutbyte mellan konsument och hantverkare

Motion 2014/15:2635 av Finn Bengtsson och Jörgen Andersson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett formaliserat informationsutbyte mellan konsument och hantverkare.

Motivering

Erfarenheter från konsumentvägledare gör gällande att klagomål på hantverkstjänster utgör det enskilt största missnöjet i konsumentleden beträffande pris och kvalitet. Detta är knappast förvånande, då kunskapen om olika hantverkares eget yrkeskunnande, olika branschers praxis och hur praktiska lösningar för dagen bör se ut svårligen kan bemästras av den enskilde konsumenten i gemen. Lägger man därtill att hantverkstjänster, till skillnad från mycket annan konsumtion, alltför sällan inkluderar skriftliga avtal som bland annat reglerar detaljer i omfattningen av den sökta tjänsten, hur mycket tid denna kan förväntas ta i anspråk, materialkostnader m.m., så blir förväntningarna mellan konsument och hantverkare lätt helt olika på det uppdrag som gemensamt ska genomföras. Ur detta kommer sedan det missnöje som troligen hade kunnat stävjas om kontakt- och informationsutbytet innan tjänsten utfördes hade formaliserats bättre än idag mellan uppdragsgivande kund och utförande hantverkare.

 

Konsumentverket har påtalat denna problematik för regeringen med stöd av ett antal utredningar man genomfört. Dessa bekräftar att marknaden för hantverkstjänster är en av de mest problematiska idag för att skapa konflikt mellan kund och utförare. Marknaden är således i behov av en översyn för att möjligen kunna regleras på ett tydligare sätt så att både konsument och hantverkare bättre förstår varandra och att onödiga konfliktsituationer och tvister på så sätt kan undvikas i görligaste mån, utan att onödig administration påförs entreprenören.

 

Bland de förslag som kan övervägas är ett krav på en samverkan mellan konsumentföreträdare, hantverksföreträdare och berörda myndigheter som kan mynna ut i att det utformas en gemensam standard för hur olika typfall av vanliga hantverkstjänster förankras med informationsutbyte innan, under och efter ett sådant arbete blivit utfört.

En mera formaliserad process av informationsutbyte mellan konsument och hantverkare borde kunna förbättra funktionssättet för denna för vanliga människor så viktiga marknad i det dagliga livet. Vi vill med denna motion att riksdagen ger regeringen detta tillkänna.

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett formaliserat informationsutbyte mellan konsument och hantverkare.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2014/15:CU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.