Flygets betydelse för Gotland

Motion 2020/21:1896 av Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Långsiktiga och hållbara förutsättningar för flygtrafiken till och från Gotland är avgörande för regionens utveckling och tillväxt i framtiden.

Flygtrafiken har under en lång tid varit på stark frammarsch på Gotland. T.ex. hade Visby Airport 161 322 resenärer under juni–augusti 2019. De framväxande möjligheterna att resa med flyg till och från Gotland skapar gynnsamma förutsättningar för både besöksnäringen, privatresandet och resten av det gotländska näringslivet. För att möta efterfrågan har Visby Airport påbörjat en ombyggnation, med nödvändiga investeringar de närmaste 30 åren. Detta är av yttersta vikt dels för att kunna möta den ökande arbetspendlingen, dels för att kunna möta den växande besöksnäringen och privat­resandet till och från Gotland. För såväl privat resande som affärsresenärer är det viktigt att alla orter i Sverige med flygplats med reguljärtrafik ska nås fram och tillbaka över en dag och vice versa året runt. Flygtrafik till både Bromma, nav för nationell trafik, och Arlanda, nav för internationell trafik, är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av Gotlands näringsliv och samhälle.

Visby flygplats satsar också stort för att minska flygresornas miljöpåverkan. Swedavia kunde redan i mitten av juni 2018 meddela att deras verksamhet på flyg­platsen nu är helt fossilfri. Utsläppen av fossil koldioxid på Visby flygplats har på tio år minskat från omkring 300 ton per år till att nu vara nere på noll. Flyg till Gotland bör vara bland de första sträckorna där elflyg i kommersiell trafik blir verklighet. Visby Airport är lämpad som innovationsflygplats.

Gotlands strategiska läge, rådande säkerhetsläge och försvarets återetablering i regionen gör att hänsyn måste tas till försvarets särskilda behov. Flyg och färjor ska utgöra delar av ett väl fungerande logistiksystem som även tar hänsyn till totalförsvarets behov och krislägen. Visby Airport har beredskap dygnet runt för kris- och nöd­situationer och det är viktigt att detta kan upprätthållas över tid. Det är därför viktigt att Gotland ska ha ett bemannat flygledartorn. Flyget är en av de samhällskritiska funktionerna.

Sjukvårdens förutsättningar för att transportera patienter, medicinska prover och utrustning måste beaktas, något som blev mycket tydligt under coronapandemin 2020 då den reguljära flygtrafiken upphörde och staten fick upphandla en daglig avgång Visby–Stockholm under en period för att regionen bland annat skulle kunna transportera prover till laboratorier på fastlandet.

Trafiksystem som omfattar Gotland måste klara av att upprätthålla en tät och regelbunden trafik året om, men framförallt måste de klara av de tillfälliga kraftiga volymökningarna av resande under de perioder då resandet till Gotland är som allra störst. Således är flygtrafiken till och från Gotland ett oundgängligt komplement till färjorna för att binda samman Gotland med resten av Sverige och skapa goda förut­sättningar för näringsliv, utveckling och tillväxt. Det är därför av yttersta vikt att staten tar ansvar för att Gotland effektivt binds samman med resten av Sverige så att hela landet kan leva. Regeringen bör kontinuerligt följa upp de gotländska kommunika­tionernas utveckling i allmänhet och flygets förutsättningar i synnerhet.

 

 

Hanna Westerén (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om luftburen trafik till och från Gotland, vilken ska behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.