Till innehåll på sidan

Fasa ut fossila subventioner

Motion 2019/20:1100 av Lorentz Tovatt och Elisabeth Falkhaven (båda MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram en plan för hur dagens fossila subventioner ska fasas ut och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i internationella samarbeten ska driva på för utfasning av fossila subventioner och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att möjliggöra att flyget får betala för sina klimateffekter globalt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om Sverige ska nå upp till åtagandena i Parisavtalet måste vi ta stora steg för att minska vårt fossilberoende. Miljöpartiet ser att en viktig del i detta är att fasa ut de subventioner av fossilanvändning som idag finns genom skattenedsättningar, avdrag och särskilda undantag. Vissa branscher kommer behöva kompenseras för de ökade kostnader som uppstår när fossila subventioner tas bort. Ett sådant stöd bör dock istället stimulera till en snabbare omställning till fossilfrihet.

Miljöpartiet värnar om svenska företags möjligheter att konkurrera på globala mark­nader. Omställningen till fossilfrihet är inte bara avgörande för klimatet utan också för våra företags möjligheter i en framtid där hållbarhetskraven ökar. Regeringen bör därför skyndsamt ta fram en plan för hur fossila subventioner ska fasas ut och säkerställa att Sverige jobbar för att minska fossila subventioner internationellt.

I regeringsställning har Miljöpartiet drivit igenom flera viktiga steg för att fasa ut sådana fossila subventioner. Till exempel infördes en skatt på flygresor för att kompen­sera för att flygets bränsle inte är beskattat, systemet för tjänstebilar ändrades så att de smutsiga bilarna nu beskattas hårdare, ett bränslebyte inleddes som innebär att allt mindre av den bensin och diesel som säljs i Sverige är fossil och viktiga förändringar av EU:s utsläppshandelssystem drevs igenom, vilket har lett till ett högre pris på utsläppsrätter.

Fler och större insatser behövs dock. Även politiskt obekväma beslut behöver fattas. Trots att alla riksdagspartier i teorin ställer upp på kritiken mot fossila subventioner blir det alltid högljudda protester när det kommer konkreta förslag på bordet. Det såg vi till exempel med flygskatten. Miljöpartiet ser därför ett behov av ett samlat grepp där reger­ingen skyndsamt tar fram en plan för hur utfasningen av dagens fossila subventioner ska gå till.

Den svenska flygskatten är ett sätt att motverka den fossila subvention som det inne­bär att flygbränsle är skattebefriat. Så länge internationella avtal förhindrar beskattning av flygbränsle behövs andra sätt att beskatta flyget för dess utsläpp. Därför var det vik­tigt att Miljöpartiet drev igenom en flygskatt under förra mandatperioden 2014–2018. Ska vi hindra dagens utveckling med ökat flygande och ökade utsläpp från flyget behö­ver dock beskattning av flygets klimateffekter möjliggöras globalt.

För vissa branscher, till exempel lantbrukarna, ser vi ett behov av att kompensera företagen för de ökade kostnader som uppstår när fossila subventioner tas bort. Det är naturligt att vissa branscher behöver stöd i omställningen, men sådant stöd bör stimulera till en snabbare omställning till fossilfrihet och inte – som dagens system – ge störst subventioner till de som använder mest fossila drivmedel.

Omställningen till fossilfrihet är givetvis en avgörande klimatfråga, men det är också en fråga om svenska företags konkurrenskraft på en framtida världsmarknad där högre krav ställs på hållbarhet. De företag som inte ställer om kommer så småningom få svårt att klara sig. Miljöpartiet vill att svenska företag ska vara framtidens marknadsledare. Om det ska bli verklighet kan vi inte fördröja omställningen genom att politiker skyddar verksamheter som behöver fossila subventioner för att klara sig. Framtidens framgångs­rika företag är inte de som låser in sig i fossilberoende utan de som tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan.

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

Elisabeth Falkhaven (MP)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram en plan för hur dagens fossila subventioner ska fasas ut och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i internationella samarbeten ska driva på för utfasning av fossila subventioner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta för att möjliggöra att flyget får betala för sina klimateffekter globalt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.