Till innehåll på sidan

Ett samlat program för skolledarutbildning

Motion 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1985/86:619

Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk)
Ett samlat program för skolledarutbildning
(prop. 1985/86:173)

I proposition 1985/86:173 konstaterar regeringen att skolledarna har en
nyckelroll i förverkligandet av den nationella skolpolitiken. Det är glädjande
att regeringen står fast vid denna uppfattning som legat till grund för det
ansvar som staten tar för skolledarna, såväl när det gäller statligt reglerade
tjänster med därmed åtföljande kostnadsansvar som när det gäller skolledarnas
utbildning. Eftersom skolledarna har denna nyckelroll är det av stor vikt
att skolledarutbildningen ges en hög kvalitet.

Mot denna bakgrund är det viktigt att se till att de utbildare som skall
anlitas har lämpliga erfarenheter och är professionella i sin yrkesutövning. Vi
menar att regeringen tar litet för lätt på denna fråga då man i propositionen
helt kortfattat konstaterar att de skolledarutbildare som skall förordnas av
skolöverstyrelsen bör ha ”lämpliga kunskaper och erfarenheter för att tjäna
utbildningens syfte”. Man undviker således att ange några som helst
kompetenskrav för de skolledarutbildare som skall utses.

I propositionen pekar föredraganden på vikten av att man utnyttjar den
kompetens som finns inom högskolan när det gäller skolutvecklingen och
skolledning. Vi vill för vår del inte ifrågasätta denna kompetens men vill
gärna framhålla att det också är viktigt att ta till vara den speciella kompetens
som de nuvarande utbildarna inom skolledarutbildningen kommit att
utveckla under de tio år som utbildningen pågått. I det förslag till ny
skolledarutbildning som utarbetats av skolöverstyrelsen tillsammans med
Kommunförbundet och Landstingsförbundet, och som legat till grund för
regeringens proposition, lämnades också förslag om vilka kvalitetskrav som
borde ställas på utbildarna.

I detta förslag angavs att

skolledarnas utbildare skall ha vana och skicklighet i att bedriva

utbildning av vuxna i ledande arbetspositioner. Den som anställs som
utbildningsexpert skall ha goda kunskaper om och erfarenheter av hur
utvecklingarbete kan sättas i gång, vidareutvecklas, organiseras och ledas.
Utbildningsexperterna skall också ha kunskaper om och erfarenheter av
utvärderingsarbete och lagarbete. De skall ha kvalificerad kunskap om och
rik erfarenhet från olika utbildningsformer. Vid urvalet av utbildare skall
utbildningsledningen se till helheten i det arbetslag som utbildningsledare,
utbildningsexpertis och länskolnämndstjänstemän utgör och beakta sådana
kvaliteter hos nya utbildningsexperter som ger den samlade utbildningsgruppen
en vid kompetens inom hela det kunskapsfält som det samlade
skolledarutbildningsprogrammet skall täcka.

Vi menar att detta förslag bör läggas till grund för den kommande Mot. 1985/86:619

rekryteringen, och detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till

känna.

Vi ser vidare med tillfredsställelse att regeringen valt att hålla fast vid den
decentraliserade ordning som skolledarutbildningen haft sedan tio år, där
utbildningen bedrivits i ett lämpligt antal regioner. I det sammanhanget är
det viktigt att man i den framtida skolledarutbildningen håller fast vid den
utlokalisering från Stockholm som SÖ valt att satsa på med avseende på
skolledarutbildningens centrala ledning. Ett ledningskansli har under den
hela tidigare verksamma skolledarutbildningen varit förlagd till Linköping.

Då regeringen nu föreslår en organisation där ett ledningsorgan skall ha ett
driftansvar för skolledarutbildningen och samtidigt inte är helt klar i sitt
förslag om var ledningen skall lokaliseras, anser vi att riksdagen bör ta
principiell ställning för en fortsatt utlokaliserad ledningsfunktion för skolledarutbildningen.
En sådan fortsatt utlokalisering av en del av SÖ:s utvecklingsstödjande
funktion ökar möjligheterna för skolledarutbildningen att få
avsedd effekt. Vi föreslår därför riksdagen att besluta om att skolöverstyrelsens
centrala ledning för skolledarutbildningen även i fortsättningen lokaliseras
till Linköping. Kostnaderna för denna utlokalisering ryms inom den
ekonomiska ram som regeringen föreslagit för den framtida skolledarutbildningen.

Hemställan

Med hänvisning till det som anförts hemställer vi

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om kvalitetskrav på skolledarutbildningen,

2. att regeringen beslutar om en fortsatt utlokalisering av den
centrala ledningen för skolledarutbildningen till Linköping.

Stockholm den 22 maj 1986
Larz Johansson (c)

Börje Stensson (fp) Birger Hagård (m)

Anna Wohlin-Andersson (c) Nils Berndtson (vpk)

6

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.