En ännu bättre tonnageskatt

Motion 2021/22:354 av Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-24
Granskad
2021-09-24
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla tonnageskattesystemet så att fler kan omfattas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska sjöfartsnäringen är mycket viktig. Den sysselsätter många människor och den driver på för att näringens klimat- och miljöpåverkan ska minska. Att det finns ett stort antal svenskflaggade fartyg är också viktigt för vår nationella säkerhet vid en kris- eller krigssituation.

Det har skett positiva saker för näringen under de senaste åren. Införandet av tonnage­skatt, som skedde i full enighet, var ett bra steg som har gett svenska fartyg mer lik­värdiga villkor i förhållande till våra grannländer. Under 2017 flaggade flera fartyg in för första gången på många år, en utveckling som sedan har fortsatt under åren som gått sedan dess.

Samtidigt har andra länder i vår närhet uppdaterat sina skattesystem för att behålla sin konkurrenskraft. Exempelvis gjorde Danmark vid årsskiftet 2019/2020 förändringar i sitt system för tonnageskatt. Det gjorde att ett redan attraktivt system blev ännu mer attraktivt. Inte minst av detta skäl är det viktigt att Sverige nu snabbt påbörjar arbetet med att uppdatera vår egen tonnagebeskattning för att ytterligare förenkla för sjöfarts­sektorn.

Tonnageskattesystemet behöver förenklas och utvecklas så att fler kan omfattas. I dag gäller inte reglerna fartyg som seglar inom svenska vatten mer än en fjärdedel av tiden under ett år. I dagsläget måste också fartygen ingå i systemet i minst tio år för att få ingå i systemet. Det innebär alltså att ett rederi måste vara säkert på att trafiken utanför svenskt vatten kommer att vara stabil under lång tid för att det ska våga ansluta sig till systemet.

Den tid som ett fartyg ska ingå i systemet behöver förkortas väsentligt, och kravet på att fartyg måste segla utom Sverige mer än en fjärdedel av tiden behöver ses över med inriktningen att kustnära sjöfart ska underlättas. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla tonnageskattesystemet så att fler kan omfattas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU14
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.