Till innehåll på sidan

Elmätning

Motion 1998/99:N308 av Hans Karlsson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Riksdagen beslutade 1995 om ny ellagstiftning.
Lagstiftningen innebär att konkurrens införs i handeln med
el, vilket skapar förutsättningar för en ökad pris- och
kostnadspress och en ökad valfrihet för kunden.
Europeiska unionens råd antog i december 1996 direktivet om gemen-
samma regler för den inre marknaden för el (elmarknadsdirektivet). Enligt
direktivet skall medlemsstaterna senast den 19 februari 1999 ha genomfört
direktivet i nationell rätt. Syftet med direktivet är bl a att elmarknaden
stegvis ska öppnas, samtidigt som allmänhetens tillgång till grundläggande
service garanteras.
När den nya ellagen trädde i kraft kombinerades den med en bestämmelse
som innebär att den som vill byta leverantör också måste skaffa sig en mätare
som mäter förbrukningen timvis. För att inte detta skulle begränsa
möjligheterna för den enskilda konsumenten bestämdes också att det blev ett
högsta pris (2 500 kr) för kunden som ville byta elmätare och skaffa sig
timvis mätning. Resterande del av kostnaden för mätarbytet hos den enskilde
delas av konsumenterna i kollektivt.
Detta innebär att elpriset för kunden blir högre än vad det annars skulle
vara, dessutom innebär redan en kostnad på 2 500 kronor att många känner
sig tveksamma till om investeringen i en ny mätare verkligen lönar sig för
den enskilde.
Samtliga de myndigheter som har att övervaka elmarknaden har re-
kommenderat regeringen att avskaffa kravet på timvis mätning när man byter
elleverantör. Regeringen har nu gett tilläggsdirektiv till utredningen om
leveranskoncessionssystemet. Dessa tilläggsdirektiv tar uppenbart sikte på att
kunna slopa kravet på timvis mätning för hushållskunder. Det är även tydligt
att det ovan redovisade EU-direktivet om elmarknaden har samma inriktning,
d v s att vanliga konsumenter inte ska behöva ha särskild mätare för att
kunna byta leverantör. Därför bör regeringen skyndsamt återkomma till
riksdagen med förslag om att slopa kravet på timvis mätning vid byte av
elleverantör.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att slopa kravet på timvis mätning vid byte av elleverantör.

Stockholm den 24 oktober 1998
Hans Ka

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin menig ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att slopa kravet på timvis mätning vid byte av elleverantör.
  Behandlas i
 2. att riksdagen som sin menig ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att slopa kravet på timvis mätning vid byte av elleverantör.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.