Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2014/15:901 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att investeringar i Ostkustbanan bör övervägas.

Motivering

Ostkustbanan är i dag en av de mest överbelastade tågsträckorna i landet. Kapacitetsproblemen har sin grund i att stora delar av sträckningen saknar dubbelspår. Den begränsning som detta medför i såväl person- som godstrafik påverkar utvecklingen längs med hela Norrlandskusten negativt.

 

För oss som bor längs Norrlandskusten är det, precis som på andra ställen, viktigt med en järnväg med hög kapacitet och pålitlig trafik. Både vad gäller transport av gods och människors resande till jobben och till studier krävs en infrastruktur som fungerar. Den kapacitetsbrist vi i dag ser är inte av godo för någon, särskilt inte för industrin.

 

Basindustrin i norr är en av de viktigaste motorerna för Sveriges tillväxt, och dess produkter fraktas till stor del på järnväg. Bristerna i godstransportsystemet är dock så omfattande att tillväxten hämmas, inte bara i Norrland utan i hela landet. Bristerna medför också negativa konsekvenser för miljön på grund av ökade lastbilstransporter.

Ostkustbanan har en viktig funktion då den förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet.

 

För att inte problemen kring den hårt belastade Ostkustbanan ska bli allt större bör satsningar på dubbelspår längs med hela sträckningen övervägas inför nästa nationella plan för transportsystemet. Detta för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses. En satsning på dubbelspår skulle möjliggöra investeringar i basindustrin i Norrland och ytterst leda till fler jobb.

.

Tomas Tobé (M)

Margareta B Kjellin (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att investeringar i Ostkustbanan bör övervägas.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.