Till innehåll på sidan

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2013/14:T224 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2013-09-27
Numrering
2013-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan.

Motivering

Utmed Norrlandskusten finns en befolkningskoncentration med ca 750 000 invånare, en omfattande del av svensk basindustri och stor potential för tillväxt. En nödvändig förutsättning för en fortsatt utveckling är en effektiv in-frastruktur. Hög kapacitet och pålitlig trafik på järnvägar är helt avgörande för såväl näringslivet som samhällsutvecklingen i övrigt.

Dagens kapacitetsbrist i järnvägssystemet hämmar denna utveckling.

Basindustrin i norr är en av de viktigaste motorerna i Sveriges tillväxt, och dess produkter fraktas till stor del på järnväg. Bristerna i godstransportsystemet är dock så omfattande att tillväxten hämmas, inte bara i Norrland utan i hela landet. Bristerna medför också negativa konsekvenser för miljön på grund av ökade lastbilstransporter. Samtidigt planerar företag att öka godsvolymerna med 50 procent fram till 2025. En satsning på ökad kapacitet i infrastrukturen är därför helt nödvändig.

Ostkustbanan har en viktig funktion då den förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. När Botniabanan och Ådalsbanan är i bruk blir Ostkustbanans roll som en länk mellan norra och södra Sverige ännu tydligare.

Idag är banan mycket hårt belastad och det finns ett mycket begränsat utrymme för fler transporter. Därför krävs dubbelspår på hela sträckan för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses.

Trafikverket har gjort en förstudie om dubbelspårsutbyggnad på sträckan Sundsvall–Gävle, som är en av landets mest belastade järnvägssträckor. Projektet finns inte med i Trafikverkets förslag infrastrukturplan t.o.m. 2025, vilket innebär att man inte arbetar vidare med järnvägsutredningar för sträckan Sundsvall–Gävle.

Det är nödvändigt att Ostkustbanan upptas i nästa infrastrukturplan och att en första etapp i dubbelspårutbyggnaden av Ostkustbanan påbörjas snarast möjligt.

Stockholm den 23 september 2013

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:TU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.