Till innehåll på sidan

Den statliga droginformationen

Motion 1988/89:So290 av Karin Israelsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So290

av Karin Israelsson (c)

Den statliga droginformationen

Mot.

1988/89

So290-297

Såväl socialstyrelsen som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
(CAN) har viktiga uppgifter inom droginformationsområdet när det
gäller samhällets strävanden att förverkliga de alkohol- och narkotikapolitiska
målsättningarna. Enligt riksdagens beslut i linje med proposition 1984/

85:19 har socialstyrelsen ”ett samlat ansvar för den statliga droginformationen.
Styrelsen skall bedriva drogupplysning och fördela statliga bidrag för
information om droger.” 1 propositionen beskrivs CAN:s arbetsuppgifter på
följande sätt: ”CAN skall ha rollen som förmedlare av basfakta på
drogområdet. En av huvuduppgifterna skall vara att samlat följa och sprida
information om förändringarna på drogområdet. CAN skall också vara ett
serviceorgan för folkrörelser och organisationer i deras droginformation.”

Socialdepartementets nyligen framlagda rapport ”Socialstyrelsen i förändring”
(Ds 1988:74) innehåller förslag som berör såväl socialstyrelsens som
CAN:s verksamhet. När det gäller socialstyrelsen föreslås bl.a. att den
verksamhet som nu bedrivs vid byrån för alkohol- och narkotikafrågor delvis
skall splittras. Droginformationen skall bli en del av enheten för förebyggande
arbete, handläggning och tillsyn av ärenden som rör teknisk sprit och
ärenden enligt lagen om tillverkning av drycker m.m. (LTD) skall överföras
till den nya myndighet som skapas av socialstyrelsens läkemedelsavdelning,
medan besvärsärenden enligt lagen om handel med drycker (LHD) skall
prövas av kammarrätterna.

När det gäller CAN föreslås att CAN skall bli helt fristående från staten.

Detta innebär bl.a. att personalen inte längre skall vara anställd av
socialstyrelsen (med tjänstgöringen förlagd till CAN) och att staten inte
längre skall utse representanter i CAN:s styrelse. I dag utser regeringen
ordföranden, universitets- och högskoleämbetet tre ledamöter samt skolöverstyrelsen
och socialstyrelsen vardera en ledamot, samtliga med ersättare.

Rapporten ”Socialstyrelsen i förändring” saknar nästan helt analyser av
hur de föreslagna åtgärderna kan förväntas påverka samhällets drogförebyggande
arbete.

Förslagen om socialstyrelsen riskerar bl. a. att medföra att kompetensen på
drogområdet försvagas och att drogfrågorna i framtiden inte alltid kommer
att ges den prioritet som motiveras av att alkohol- och narkotikafrågorna
tillhör våra största medicinska och sociala problem. För CAN är den
nuvarande kopplingen till såväl staten som forskningen och folkrörelserna en
viktig förutsättning för CAN:s möjligheter att förmedla saklig information på 1

1 Riksdagen 1988/89.3 sami. NrSo290-297

drogområdet. En frikoppling av CAN från staten riskerar bl.a. att påverka
CAN:s status som basfaktaförmedlare och CAN:s möjligheter att ge service
till folkrörelser, myndigheter och andra.

De framlagda förslagen om socialstyrelsens och CAN:s verksamhet inom
drogområdet riskerar alltså att försvåra samhällets arbete för att förverkliga
de alkohol- och narkotikapolitiska målsättningarna. Innan rapportens förslag
presenteras för riksdagen i en proposition är det därför av stor vikt att det
görs noggranna analyser av hur de föreslagna åtgärderna kan förväntas
påverka samhällets drogpolitiska målsättningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om behovet av att analysera de drogpolitiska
konsekvenserna av rapporten ”Socialstyrelsen i förändring”.

Stockholm den 25 januari 1989

Karin Israelsson (c)

Mot. 1988/89
So290

2

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av att analysera de drogpolitiska konsekvenserna av rapporten "Socialstyrelsen i förändring".
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av att analysera de drogpolitiska konsekvenserna av rapporten "Socialstyrelsen i förändring".
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.