Bekämpning av översvämningsmygg

Motion 2015/16:1358 av Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-05
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ingå samarbete med IAEA för att anpassa den befintliga SIT-metoden för bekämpning av översvämningsmygg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stickmyggan är ett känt hälsoproblem, inte bara i delar av Sverige. Många delar av världen hade varit odrägliga att vistas i om inte stora insatser att bekämpa myggen hade gjorts.

Ett mycket stort antal länder har idag befintliga verksamheter som arbetar med myggbekämpning. Tyskland, Grekland, Schweiz, Spanien, Italien, Tjeckien, Polen, Kroatien, Serbien, Turkiet och Israel är bara några exempel. Dessa länder har sedan länge etablerade organisationer som specifikt arbetar med bekämpning av stickmyggor. Under det senaste decenniet har dock frågan aktualiserats allt mer och även Holland, Belgien och Österrike har idag en aktiv myggbekämpning. Men även i Nordamerika, Asien, Afrika, Australien och Sydamerika finns idag aktiv myggbekämpning.

Det är uppenbart att det behövs en långsiktigt hållbar bekämpning av översvämningsmygg även i Sverige.

Alltsedan myggbekämpningsprojektet startades av förre miljöministern Kjell Larsson (S) har staten bidragit med ca 50 procent av kostnaden. Resten har de berörda kommunerna betalat. Det betyder att regeringen skulle behöva öka stödet till dryga sex miljoner kronor. Vid ett seminarium i riksdagen den 28 januari där Jan Lundström, som är bekämpningsledare på Biologisk myggbekämpning, den enhet som jobbar för Nedre Dalälvens utvecklingsbolag (Nedab), medverkade framkom det att det årliga budgetbehovet ligger på 12,5 miljoner per år. Att regeringen nu sänker stödet från fyra till tre miljoner gör mänskor i området mycket oroliga.

Myggbekämpningen är en verksamhet som kräver att det finns en buffert av resurser eftersom behovet av insatser skiljer sig mycket från år till år och kan komma plötsligt.

Utöver den bekämpningsmetod som används idag, Vectobac G, skulle det vara värdefullt med ytterligare ett fungerade verktyg. Lyckligtvis finns det en väl dokumenterad metod som benämns Mygg-SIT (sterile insect technique) vilken är både miljövänlig och långsiktigt hållbar, samt väl fungerande mot insekter.

Metoden bygger på att släppa ut steriliserade mygghanar och därmed förhindra fortplantning av arten i områden.

Den här metoden är väl etablerad sedan 1950-talet mot en parasitfluga som med hjälp av SIT utrotats i hela Nord- och Mellanamerika.

SIT-metoden används regelbundet mot fruktflugor på plantager i Europa, Sydamerika och Asien. Användningen har resulterat i att man kunnat minska bekämpningsmedel.

Förutsättningarna att utveckla metoden för bekämpning av stickmyggan, Adedes Sticticus, är mycket goda enligt experter hos International Atomic Energy Agency, IAEA, i Wien samt andra internationella experter som uttalat sig i ärendet.

Då metoden idag är väl utvecklad krävs inga egentliga forskningsinsatser, utan vad som krävs är anpassning av en befintlig metod.

IAEA har uttryckt sin vilja att få med fler länder i anpassningen av den befintliga SIT-metoden för bekämpning av översvämningsmygg. Men, för att Sverige ska kunna bli en deltagare i processen krävs att den svenska regeringen också visar sitt intresse. Bekämpningsmetoden skulle på några års sikt kunna förhindra att myggplågan ens uppstår, något både ekonomin och miljön, för att inte tala om de boende, skulle tjäna på.

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ingå samarbete med IAEA för att anpassa den befintliga SIT-metoden för bekämpning av översvämningsmygg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2015/16:MJU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.