Till innehåll på sidan

Bättre möjligheter till jakt på vildsvin, korp och björn

Motion 2013/14:MJ229 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2013-09-27
Numrering
2013-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att göra en översyn av jaktlagstiftningen för att tillåta en ökad jakt på vildsvin.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att förenkla reglerna för hantering av vildsvinsprodukter.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över systemet för avgift vid trikinprover.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att öka marknadsföringen av vildsvinskött och annat viltkött inom ramen för Matlandet Sverige och att uppmana offentliga matinrättningar att servera mer viltkött.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till ett undantag från EU:s fågeldirektiv och att införa allmän jakttid på korp.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa åteljakt på björn.

Motivering

Den svenska vildsvinsstammen ökar alltmer och medför stora skador på lantbruket, naturen och trädgårdar samt orsakar trafikolyckor. De är svårjagade och mycket försiktiga när de söker föda. De har dessutom bra minne, vilket gör att det är få individer som kan skjutas vid samma åtelplats. Därtill kan de få två kullar per år, vilket gör att flocken ökar mycket snabbt i storlek.

Jaktreglerna bör därför omgående ses över för att öka avskjutningen ytterligare så att vi inte tappar kontrollen över vildsvinens utbredning och snabba förökning. En lantbrukare bör kunna skydda sina grödor utan inskränkningar. Kraftfullare åtgärder för att reglera vildsvinsstammen effektivt vore önskvärt. I detta sammanhang är kameraövervakning ett alternativ som inte bör försvåras. Det bör därför göras en översyn av möjligheten till ökad jakt på vildsvin.

Reglerna för hantering av vildsvinskött är många och kräver mycket av jägaren. För vildsvin gäller fler undersökningar och intyg än för annat viltkött, vilket är bra för livsmedelssäkerheten. Men det riskerar att göra att vildsvinsjakt kan upplevas som komplicerat och att jägarna därmed avstår. Det vore därmed välkommet att det blir enklare att hantera ett skjutet vildsvin. Även kostnaden för trikinprover avskräcker jägare att lägga tid och pengar för att få avsättning för vildsvinsköttet. Därför bör möjligheten att se över systemet för avgifterna vid trikinprover undersökas.

Jägare kan i vissa fall leverera viltkött direkt till konsumenter, butiker och restauranger utan att det har undersökts av veterinär. Det är något som dock inte gäller vildsvin. Detta bör ändras. Problemet har uppmärksammats, vilket är positivt, och Livsmedelsverket har tidigare lämnat förslag på nya regler som skulle förenkla hanteringen och försäljningen av vildsvinskött för enskilda jägare. Men kontrollproceduren för försäljning är fortfarande omfattande och kostsam. För att minska de skador som vildsvin för med sig på skog, jordbruk och i trafiken måste det bli enklare och mer lönsamt för jägarna att sälja vildsvinskött. Därför bör möjligheten att förenkla reglerna för hantering av vildsvinsprodukter ses över.

Kunskapen och konsumtionen av vildsvinskött och viltkött i allmänhet bör förbättras. Inom ramen för Matlandet Sverige bör därför viltkött och särskilt vildsvinskött marknadsföras bättre. Det skulle inte bara öka konsumtionen av kvalitetskött men också kunna bidra till att fler vildsvin skjuts och öka jägarnas möjlighet att få avsättning för köttet.

Innan EU-inträdet hade vi i Sverige möjlighet att jaga korp och därmed hålla nere stammen på en mer rimlig nivå. Även om det nu finns möjlighet att bedriva skyddsjakt så är inte detta tillräckligt då korpen gör stor skada på övrigt vilt och på tamboskap. Korpen är svårjagad och därför bör tillfällena att kunna skjuta fler korpar utökas till en allmän jakttid på korp. Sverige bör därför undersöka möjligheterna att få undantag från EU:s fågeldirektiv, för att kunna öka avskjutningen av korpar.

I Sverige ökar björnstammen, men björnen är ett svårjagat vilt. För att kunna hålla viltstammen på en rimlig nivå bör man undersöka möjligheterna att tillåta åteljakt på björn.

Stockholm den 27 september 2013

Yrkanden (6)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att göra en översyn av jaktlagstiftningen för att tillåta en ökad jakt på vildsvin.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att förenkla reglerna för hantering av vildsvinsprodukter.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över systemet för avgift vid trikinprover.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att öka marknadsföringen av vildsvinskött och annat viltkött inom ramen för Matlandet Sverige och att uppmana offentliga matinrättningar att servera mer viltkött.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till ett undantag från EU:s fågeldirektiv och att införa allmän jakttid på korp.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa åteljakt på björn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.