Barn och kvinnor i skyddat boende

Motion 2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör främja mellankommunala samarbeten som syftar till att ge barn i skyddat boende tillgång till förskole- eller skolplats.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftningen bör ses över i syfte att öppna för möjligheten att barn som lever i skyddat boende ska kunna få tillgång till förskole- eller skolplats utan att den våldsutövande föräldern lämnar sitt medgivande eller får möjlighet att genom förskolan eller skolan hitta barnet.1

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör främja mellankommunala samarbeten som syftar till att ge kvinnor och barn som brutit upp från våld i nära relationer ett eget boende.2

1 Yrkande 2 hänvisat till CU.

2 Yrkande 3 hänvisat till SoU.

Motivering

För att skydda och stödja kvinnor och barn som utsätts för våld av sin make/sambo/pappa måste många problem lösas. Ett effektivt och smidigt mellankommunalt samarbete är en förutsättning för att kvinnan och barnet ska kunna få det stöd som behövs.

Det är angeläget att barn i skyddat boende får tillgång till förskole- eller skolplats. Dessa barn lever i en lika utsatt situation som sina mammor. De flyttas bort från kamrater, förskola och skola, och kan inte leka och röra sig naturligt utanför boendet. Till detta kommer att mammorna, som i många fall studerar eller arbetar, inte kan fullfölja sina studier eller sköta sitt arbete eftersom de saknar barnomsorg.

Att få en tillfällig förskole- eller skolplats skulle innebära en bättre tillvaro för både barnet och mamman. Det skulle också underlätta övergången från ett skyddat boende till ett normalt vardagsliv i eget boende.

Av skyddsskäl får kvinnorna och barnen sitt skyddade boende i en annan kommun än hemkommunen. För att barn i skyddat boende ska få en tillfällig förskole- eller skolplats krävs därför ett effektivt och smidigt samarbete mellan hemkommunen och den kommun där det skyddade boendet finns.

Vi anser att staten bör främja mellankommunala samarbeten som syftar till att ge barn i skyddat boende tillgång till förskole- eller skolplats. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Eftersom föräldrarna i de flesta fall har gemensam vårdnad om barnet krävs i dag att den våldsutövande föräldern lämnar sitt medgivande till placering i förskola/skola. Det innebär att modern i praktiken inte kan nyttja den förskole- eller skolplats som barnet erbjuds eftersom det skulle innebära att den våldsutövande föräldern ges kännedom om var barnet och barnets mamma befinner sig.

Jag anser att lagstiftningen bör ses över i syfte att öppna för möjligheten att barn som lever i skyddat boende ska kunna få tillgång till förskole- eller skolplats utan att den våldsutövande föräldern lämnar sitt medgivande eller får möjlighet att genom förskolan/skolan hitta barnet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

En förutsättning för att kvinnorna och barnen ska kunna återgå till ett normalt liv är att de får en egen bostad. Av skyddsskäl är det oftast inte lämpligt att kvinnan flyttar tillbaka till sin hemkommun utan till en annan kommun i länet eller en annan del av landet. På detta område behövs därför ett effektivt och smidigt samarbete mellan landets samtliga kommuner.

Vi anser att staten bör främja mellankommunala samarbeten som syftar till att ge kvinnor och barn som brutit upp från våld i nära relationer ett eget boende. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2012

Yilmaz Kerimo (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Tommy Waidelich (S)

Meeri Wasberg (S)

Maryam Yazdanfar (S)

Christina Zedell (S)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör främja mellankommunala samarbeten som syftar till att ge barn i skyddat boende tillgång till förskole- eller skolplats.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftningen bör ses över i syfte att öppna för möjligheten att barn som lever i skyddat boende ska kunna få tillgång till förskole- eller skolplats utan att den våldsutövande föräldern lämnar sitt medgivande eller får möjlighet att genom förskolan eller skolan hitta barnet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör främja mellankommunala samarbeten som syftar till att ge kvinnor och barn som brutit upp från våld i nära relationer ett eget boende.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.