Till innehåll på sidan

Avveckling av nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad

Motion 1988/89:So495 av Rune Rydén och Per Stenmarck (båda m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So495

av Rune Rydén och Per Stenmarck (båda m)

Avveckling av nämnden för
undervisningssjukhusens utbyggnad

Det nuvarande systemet med statliga investeringsbidrag till bestämda
objekt genererar en inte obetydlig byråkrati. Det har bl. a. föranlett inrättandet
av ett särskilt statligt organ nämnden för undervisningssjukhusens
utbyggnad (NUU).

Nämnden har till uppgift att för statens del granska och godkänna
förslag till byggnadsarbeten och anskaffande av utrustning vid kommunala
undervisningssjukhus i de fall där statlig investeringsersättning kan utgå
enligt avtal om läkarutbildning och forskning samt handha de uppgifter i
övrigt som regeringen bestämmer.

Från olika håll har kritik framförts mot NUU. Gunnar Biörck (m) i
Värmdö föreslog i motion 1978/79:111 dess snara avveckling. Socialutskottet
konstaterade i sitt betänkande SoU 1978/79:39 att detta inte kunde
ske innan det har klarlagts hur den statliga kontrollen på området skall
vara organiserad efter avvecklingen.

Den Andrénska kommittén SOU 1981:29 kap. 3 5.5 ifrågasatte NUU:s
funktion och ställning:

Från högskolans sida har vid flera tillfällen klagomål framförts över bristande
insyn i förhandlingarna mellan NUU och sjukvårdshuvudmannen.
Vi ifrågasätter om ej en betydande förenkling skulle kunna åstadkommas
om investeringsbidraget ersattes med ett schablonmässigt beräknat belopp
inom ramen för driftbidraget.

I forskningspropositionen 1981/82:106 har föredragande statsråd förståelse
för att kritiken från högskoleenheterna mot NUU förs fram men konstaterar
med anledning av den Andrénska kommittén:

Gällande läkarutbildningsavtal skall enligt en överenskommelse tillämpas
under år 1982.

I skrivelse till regeringen i december 1981 har statens förhandlingsnämnd
anmält att parterna är överens om att ta upp frågan om det nuvarande
systemet med investeringsersättning kan omvandlas till ett mer generellt
utformat system och att utredningsarbetet härom skall drivas med sikte på
en ändring den 1 januari 1983.

Vi anser att en sådan förändring skulle vara ett bidrag i avbyråkratiseringsprocessen,
och eftersom flera år har förflutit utan att något mer

generellt system har inforts, framför vi åter förslaget om NUU:s avveckling,
genom att det särskilda investeringsbidraget slopas. Enligt vår uppfattning
finns det goda skäl för detta.

De investeringsersättningar som utgår enligt bestämmelserna om statlig
investeringsersättning i samarbetsavtalen och de lokala avtalen kan ersättas
med schablonmässiga belopp som fördelas inom ramen för avtalen.
Om investeringsersättningarna slopas behövs inte längre NUU utan kan
avvecklas. Detta skulle innebära mindre byråkrati. Socialstyrelsen är fortfarande
tillsynsmyndighet för undervisningssjukhusen, varför en avveckling
av NUU inte behöver innebära några nackdelar från statens synpunkt,
och det medinflytande som utskottet i sitt betänkande 1986/87:33 ansett
staten behöva ha bör därmed enligt vår uppfattning vara väl tillgodosett.

I betänkandet SOU 1987/88:22 säger utskottet:

Med anledning av den debatt om statens medverkan vad gäller investeringar
vid undervisningssjukhusen som ägt rum anser utskottet att det är
befogat att den framtida omfattningen av och formen för denna medverkan
ses över. Företrädare för regeringen, bl. a. statsministern vid riksdagens
hälso- och sjukvårdspolitiska debatt den 8 april i år, har gjort uttalanden
som innebär att regeringen kommer att föranstalta om en sådan
översyn. Något initiativ från riksdagens sida behövs därför inte i syfte att
åstadkomma en översyn. Utskottet utgår från att resultatet av översynen
och eventuella ändringar av betydelse av nuvarande avtalsregler kommer
att redovisas till riksdagen under hösten 1988.

Hösten 1988 har passerat men ingenting har ännu hänt, mer än att det i
prop. 1988/89:100 Bil. 7 sid. 109 står att en proposition i dessa frågor,
avseende tiden från och med 1990, skall underställas riksdagen under
hösten 1989. Detta syftar emellertid enbart på anslaget för statliga investeringsersättningar
för nästa budgetår. Ingenting är utsagt om NUU-nämndens
framtida ställning, varför vi upprepar vårt krav att nämnden för
undervisningssjukhusens utbyggnad snarast skall avvecklas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att nämnden
för undervisningssjukhusens utbyggnad (NUU) snarast skall
avvecklas och att de medel som i dag fördelas av nämnden i stället
bör fördelas enligt de principer som anges i motionen.

Stockholm den 24 januari 1989

Rune Rydén (m) Per Stenmarck (m)

Mot. 1988/89
So495

11

Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad (NUU) snarast skall avvecklas och att de medel som i dag fördelas av nämnden i stället bör fördelas enligt de principer som anges i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad (NUU) snarast skall avvecklas och att de medel som i dag fördelas av nämnden i stället bör fördelas enligt de principer som anges i motionen.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.