Till innehåll på sidan

Avveckling av kårobligatoriet

Motion 1990/91:Ub571 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Tvångsanslutningen av de studerande till kårerna är ett
ingrepp i föreningsfriheten. Riksdagen har på 1970-talet
uttalat att kårobligatoriet är principiellt felaktigt. Efter det
att regeringen inte kunnat anvisa en praktisk lösning för en
avveckling av obligatoriet ändrade riksdagen sitt
principbeslut. Kårobligatoriet är dock en allt för allvarlig
kränkning av föreningsfriheten för att kunna bestå.
Frågan har ånyo utretts (Studenten och
tvångsanslutningen SOU 1990:105). Denna gång var det
konsekvenserna av ett avskaffat obligatorium som
utreddes. Utredningen visar entydigt att det är möjligt att
fortsätta det studerandefackliga arbetet med fortsatt hög
ambitionsnivå även om kårobligatoriet avskaffas.
Det är heller inte möjligt att bortse från de stora
nackdelar som obligatoriet för med sig för
studerandekårerna:Mycket talar för att
tvångsrekryteringen av medlemmar inte leder till största
möjliga engagemang bland de studerande.Obligatoriet
ger studerandekårerna en missvisande legitimitet. De säger
sig företräda alla studenter, vilket belyser kränkningen av
föreningsfriheten.Studerandekårerna borde vara
oberoende och självständiga företrädare för de studerande.
I stället kan kårernas beslut överklagas till högskolan och
UHÄ. Vilken facklig organisation skulle acceptera att
beslut kunde överklagas till arbetsgivaren eller motparten?
Opinionen bland företrädare för studerandekårerna är
splittrad. Vad de studerande själva tycker har inte utretts.
För att en ordning med obligatorium skall kunna accepteras
måste synnerliga starka skäl föreligga. Den nu presenterade
ordningen (SOU 1990:105) har inte visat att så är fallet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kårobligatoriets avveckling,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
avveckling av kårobligatoriet.

<

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kårobligatoriets avveckling
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kårobligatoriets avveckling
  Behandlas i
 3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om avveckling av kårobligatoriet.
  Behandlas i
 4. att riksdagen hos regeringen begär förslag om avveckling av kårobligatoriet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.