Till innehåll på sidan

Avdragsmöjligheter vid företagande i hemmet

Motion 1998/99:Sk673 av Marianne Andersson m.fl. (c, fp, kd, m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Starten av ett litet företag sker allt oftare med hemmet som bas. Att driva
företaget från den egna bostaden har flera fördelar. Det är ekonomiskt
rationellt, företagaren kommer närmare familjen och kan lättare anpassa
sig till dess behov. Med informationssamhällets framväxt har dessutom
nya möjligheter uppkommit. Uppdragstagarna kommer sannolikt att bli
allt fler i takt med att utbildningsnivån stiger och informationssamhället
breder ut sig.
Arbete från hemmet är en viktig fråga för den kommande generationen
företagare inom tjänstesektorn där enligt beräkningar 80 procent av de nya
jobben kommer att finnas. Det är också en betydelsefull fråga för glesbygden
där det finns många som inte tilltalas av att pendla två timmar dagligen och
samtidigt ha höga boendekostnader. Man vill kunna bo på lansbygden och
arbeta mot storstaden. Många utanför storstaden ser därför det egna företaget
som en ny inkomstkälla.
Allt fler företagare väljer att driva sina företag från bostaden. Det blir allt
lättare tekniskt sett att jobba i nätverk med hemmet och bilen som bas.
Skattesystemet bör verka tillväxtbefrämjande och inte tillåtas hindra att
nya tekniska möjligheter tas till vara. Nuvarande skatteregler i Sverige
fungerar emellertid så idag. Vid 1990 års skattereform infördes ett antal
regler som försvårade för företagare att driva verksamheten från den egna
bostaden. Det gäller särskilt för dem som bor i egen villa. I deras fall
medgavs tidigare en proportionering av kostnaderna för villan mellan
rörelsen och privatsfären. Nu måste mer än 50 procent av ytan användas för
företaget för att fastigheten ska anses vara näringsfastighet. Annars får endast
kostnader som uppkommit särskilt på grund av verksamheten dras av i före-
taget. I praktiken endast extra el m.m. Andra utgifter anses ha uppkommit
ändå.
En företagare som driver verksamhet i den egna villan har små möjlig-
heter att göra avdrag om inte rummet är avskiljt och har egen ingång. Hade
företagaren hyrt ett rum i ett kontorshus eller av grannen hade hon fått dra av
marknadsmässig hyra, omkring 40 000 kronor per år.
Företagare som bor i hyres- eller bostadsrätt får även de dra av ett par
tusen kronor per år, om inte rummet är helt oanvändbart för privata ändamål.
Först då får hyran proportioneras.
Syftet med dagens regler är att de ska vara enkla. Men ibland måste regler
som aktivt främjar företagande gå före. Det får inte vara så att det är
skattemyndighetens möjlighet att administrera och kontrollera som ytterst
styr vilka skatteregler vi får.
Därför måste företagare i företagets deklaration få dra av marknadsmässig
hyra för rum i den privata bostaden samtidigt som det antas att företagaren
privat har motsvarande kostnader eller inskränkning i nyttjanderätten.
Alternativet är att tillåta ägare att proportionera kostnaderna mellan rörelsen
och den privata ekonomin. Det måste vara möjligt att utnyttja en naturlig
synergi, d.v.s. att slå två flugor i en smäll, utan att skattesystemet lägger
hinder i vägen.
Att avdragsmöjligheterna för arbete från den egna bostaden är en viktig
faktor för framväxten av nya småföretag understryks av resultatet från en
enkät ställd till tjänsteföretag i Dalarna. På frågan om det hade varit lättare
att starta företaget om avdragsmöjligheterna för att driva verksamhet i
hemmet varit förmånligare svarade drygt 60 procent, av dem som det skulle
ha varit aktuellt för, att det hade varit lättare att starta om avdragsmöjlig-
heterna varit bättre.
Vikten av tjänstesektorernas tillväxt har understrukits av Tjänsteutred-
ningen, SOU 1997:17. I den föreslås skatteförmåner för olika tjänster. Sam-
tidigt som dessa förslag diskuteras på ett konstruktivt sätt bör de hinder som
idag föreligger i skattesystemet för ett ökat företagande från hemmet slopas.
Skatteutskottet avslog under föregående riksmöte ett liknande förslag med
hänvisning till att utredningen för beskattning av fåmansföretag och delägare
i sådana företag har till uppgift att bland annat se över bestämmelserna om
avdrag i näringsverksamheten för hyra av lokal. Utredningen har ännu inte
lagt något förslag.
Distansarbetsutredningen har nyligen föreslagit (SOU1998:115) ett scha-
blonavdrag för bostadskostnad för anställda om arbetet med hänsyn till
arbetets eller anställningens art varit motiverat att utföra i arbetet. Utred-
ningen konstaterar att det borde vara möjligt att kombinera avdragsreglerna
för bostadskostnad i tjänst och näringsverksamhet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om avdragsmöjligheter när fastighet eller lägenhet används både för
privat boende och för lokaler för näringsverksamhet.

Stockholm den 27 oktober 1998
Marianne Andersson (c)
Inga Berggren (m)

Holger Gustafsson (kd)

Kenth Skårvik (fp)

Ola Karlsson (m)

Inger Strömbom (kd)

Kerstin Heinemann (fp)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om avdragsmöjligheter när fastighet eller lägenhet används både för privat boende och för lokaler för näringsverksamhet.
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om avdragsmöjligheter när fastighet eller lägenhet används både för privat boende och för lokaler för näringsverksamhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.