Till innehåll på sidan

Återkallande av medborgarskap

Motion 2012/13:K285 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
SD123

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett svenskt medborgarskap som erhållits på felaktiga grunder eller med hjälp av falska uppgifter ska kunna återkallas.

Motivering

Enligt regeringsformen följer att ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i Sverige kan fråntas sitt medborgarskap. Inte ens om medborgarskapet erhållits på falska uppgifter, identitet eller på felaktiga grunder kan det återkallas.

Det har till och med förekommit att anställda på Migrationsverket tagit emot mutor för att bevilja medborgarskap i Sverige, vilket uppmärksammades för snart tio år sedan. De felaktigt beviljade medborgarskapen kunde då inte återkallas. I medier framkommer med jämna mellanrum uppgifter om att både krigsförbrytare, terrorister och grovt kriminella lyckats få uppehållstillstånd på falska grunder i Sverige och senare även svenskt medborgarskap.

Omprövning av medborgarskap har utretts tidigare (SOU 2006:2). Utredaren ansåg att det var otillfredsställande att staten i efterhand inte kunde ingripa mot den som på ett illojalt eller bedrägligt sätt har tillskansat sig en så grundläggande rättighet som medborgarskap. Enligt utredaren förekommer det fall då felaktiga identitetsuppgifter har lämnats för att dölja grov kriminell belastning, terroristanknytning eller liknande.

Utredningen föreslog att det i 2 kap. 7 § regeringsformen skulle läggas till att det får föreskrivas att medborgarskapet ska fråntas den som förvärvat det genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller genom annat otillbörligt förfarande.

Att medborgarskap som getts på falska grunder inte kan återkallas strider mot all rättsuppfattning och sunt bondförnuft. Det skadar även rättssäkerheten och det allmänna förtroendet för lagstiftningen om inte ett sådant bedrägligt beteende eller otillbörligt förfarande beivras av vårt rättssystem.

Jag anser att regeringsformen ska ändras så att det blir möjligt att återkalla ett svenskt medborgarskap som getts på felaktiga grunder eller falska uppgifter.

Stockholm den 2 oktober 2012

T

Yrkanden

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett svenskt medborgarskap som erhållits på felaktiga grunder eller med hjälp av falska uppgifter ska kunna återkallas.
    Behandlas i:
    Betänkande 2013/14:KU14
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.