Till innehåll på sidan

Alternativ vård

Motion 1988/89:So547 av Anita Stenberg och Marianne Samuelsson

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89: So547

av Anita Stenberg och Marianne Samuelsson
(båda mp)

Alternativ vård

De främsta påverkbara orsakerna till sjukdomar finns i livsstil och miljö.
Dessa orsaker kan angripas med förebyggande åtgärder inriktade på kost
och levnadsvanor, trafik- och arbetsmiljö, kemikalisering och annan behandling
av livsmedel samt den yttre miljön innefattande boendeformer,
stadsbyggnad m. m.

Tyngdpunkten inom hälso- och sjukvården måste därför förskjutas från
traditionell medicinsk behandling till förändring av livsstil och miljö.

Utmärkande för en del av de alternativa metoderna är att de betonar en
helhetssyn på människan som biologisk och andlig varelse. Många människor
provar alternativa vårdformer, antingen på grund av sin allmänna
inställning till livet eller på grund av att de inte får den hjälp de söker i den
etablerade sjukvården.

Den etablerade vårdens förespråkare i vårt land har, i motsats till stora
delar av det kontinentala Europa, haft en mycket negativ inställning till
alternativa behandlingsformer. Det är emellertid av flera skäl nödvändigt
med en ökad öppenhet för nya synsätt på människors hälsa och sjukdomars
behandling. Det finns idag en helt ny syn på akupunktur som hade
varit omöjlig för bara ett decennium sedan. Det är viktigt att den etablerade
och alternativa behandlingsformen kan mötas — för patientens bästa.

Den tekniskt avancerade sjukvården innebär enorma kostnader för samhället.
Om mindre resurskrävande metoder kunde användas skulle resurser
kunna friställas och omfördelas.

De i dag förekommande alternativa behandlingsformerna kan indelas i
ett antal huvudgrupper. Vissa av dessa metoder bygger delvis på teorier,
som inte står i överensstämmelse med naturvetenskapliga kunskaper.
Andra behandlingsmetoder är förenliga med dessa kunskaper, men deras
effekt är obevisad. Det är inte nödvändigt att man förstår hur en behandlingsform
fungerar för att den skall få användas i vår sjukvård. Däremot
bör man kräva att metoden har effekt för behandlingen av patientens
tillstånd för att samhället skall kunna subventionera behandlingen via
sjukförsäkringen eller/och skatten.

Utvärdering av en behandlingsmetods effekt vid ett visst sjukdomstillstånd
är ett omfattande och ofta kostnadskrävande arbete och fordrar
kunskap om hur sådana undersökningar skall göras på ett tillförlitligt sätt.
Forskning vad gäller utvärdering av effekten av alternativa behandlingsmetoder
bör stimuleras och ges ökade resurser. Eventuella ogynnsamma

bieffekter får ej glömmas. En professur i alternativ medicin bör inrättas.
Vårdstuderande skall få undervisning i alternativ medicin.

Hälsohemsverksamheten har utvecklats under de senaste årtiondena
med terapier och metoder för att bevara hälsan, stimulera till självläkning
eller för att återföra sjuka till hälsa utan konventionell behandling, i den
utsträckning det är möjligt. Framför allt behandlas patienter med s.k.
livsstilssjukdomar.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

1. att riksdagen beslutar att öka satsningarna på hälsoupplysning
enligt motionens syfte,

[att riksdagen beslutar att de patienter som vill ha en alternativ
behandlingsform under vissa villkor skall kunna få denna på samma
försäkringsvillkor som övrig vård,1]

[att riksdagen beslutar dels att forskning inom alternativ vård
stimuleras och ges ökade ekonomiska resurser, dels att utbildning
sker inom vårdutbildningen i alternativ vård, dels att en professur
inrättas i alternativ medicin,2]

2. att riksdagen beslutar att en representant för alternativ vård
skall ingå i socialstyrelsen.

Stockholm den 24 januari 1989

Anita Stenberg (mp) Marianne Samuelsson (mp)

Mot. 1988/89
So547

11988/89:Sf374

21988/89:Ub776

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1989

27

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen beslutar att öka satsningarna på hälsoupplysning enligt motionens syfte
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar att öka satsningarna på hälsoupplysning enligt motionens syfte
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar att en representant för alternativvård skall ingå i socialstyrelsen.
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar att en representant för alternativvård skall ingå i socialstyrelsen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.