Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning

Motion 2013/14:Kr10 av Margareta Larsson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2013/14:172
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2014-03-26
Bordläggning
2014-04-01
Hänvisning
2014-04-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkbildningens fyra syften.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mångkulturalistisk verksamhet.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsåtgärder.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om etableringsåtgärder.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att allt stöd till utbildning av kontakttolkar bör omfördelas och i stället öronmärkas för teckentolkar.

De fyra syftena

Sverigedemokraterna delar regeringens uppfattning att staten bör ange syftena med den gemensamt finansierade folkbildningen och att det sedan ankommer på organisationerna att fastställa sina egna mål. Däremot anser vi till skillnad från regeringen att syftena bör formuleras enligt följande.

Syfte 1

Stödja verksamhet som bidrar till att motverka extremism i alla dess former och stärker och utvecklar demokratin.

Syfte 2

Skrivningen i syfte 2 bör vara oförändrad och ingen skrivning om mångfald bör införas. Samhället ska inte stödja gemensamt finansierad mångkultur i någon form.

Syfte 3 ändras enligt följande

Bidra till att utjämna utbildningsklyftor, främja förståelsen för det svenska samhället och svenska värderingar och höja bildnings och utbildningsnivån i landet.

Mångkultur

Centralt i Sverigedemokraternas politik är att skattemedel ska användas för att stärka vårt lands interna sammanhållning och nationella gemenskap, inte för att stödja samhällssplittrande projekt eller idéer som leder till motsättningar och utanförskap. Med begreppet mångkulturalistisk avses i första hand sådana verksamheter som syftar till att bejaka och förstärka kulturella, religiösa och identitetsmässiga skillnader mellan Sveriges invånare baserat på deras etniska bakgrund. Mot bakgrund av detta bör allt statligt stöd till mångkulturalistiska verksamheter, även inom ramen för folkbildningen, dras in.

Jämställdhetsåtgärder

I propositionen diskuteras åtgärder för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. För att över huvud taget kunna utvärdera jämställdhet krävs att begreppet är tydligt definierat. Sverigedemokraterna menar att jämställdhet uppnås då män och kvinnor har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Samtidigt betraktar vi det inte nödvändigtvis som ett problem att kvinnor och män delvis gör olika livs- och yrkesval, inte så länge det är ett resultat av fria val och så länge det finns utrymme för enskilda att bryta mot normen. Vi oroas därför av skrivningarna i propositionen som tycks utgå från en syn på all ojämn fördelning som negativ. I propositionen framgår det även att syftet med studien är att den ska tjäna som underlag för en bedömning om ytterligare åtgärder bör vidtas på jämställdhetsområdet. På grund av vad som anförts ovan anser Sverigedemokraterna att riksdagen inte ska ge regeringen mandat att bemyndiga Folkbildningsrådet att genomföra nu aktuellt förslag för studie.

Etableringsåtgärder

Integration innebär att två grupper, i det här fallet svenskar och invandrare, anpassar sig till ett mellanting. Sverigedemokraterna vänder sig mot detta då vi anser att det är fel att den inhemska befolkning ska tvingas anpassa sig till dem som invandrar till Sverige. Utgångspunkten måste vara att de som invandrar till Sverige anpassar sig till det svenska samhället och inte tvärtom. Sverigedemokraterna ser därför inte integration som en lösning på de problem som har uppstått som en följd av den oansvariga invandringspolitiken. Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet drivit på för en kraftigt ökad invandring och därmed har regeringens kostnad för integrationen kraftigt ökat. En sådan integrationsåtgärd är de utbildningar för nyanlända invandrare som Arbetsförmedlingen köper av folkhögskolor inom ramen för sitt etableringsuppdrag. Sverigedemokraterna är av den uppfattningen att riksdagen bör besluta om att av de medel som tillskjutits folkbildningen ska inga pengar användas till regeringens satsningar på integration och etablering av invandrare.

Kontakttolkar

I propositionen bedömer regeringen att Myndigheten för yrkeshögskolan bör få i uppdrag att utöver pågående översyn av kontakttolkutbildningens innehåll även se över kontakttolkutbildningens omfattning. Kontakttolkar är ytterligare en av regeringens integrationspolitiska åtgärder som Sverigedemokraterna omöjligen kan ställa sig bakom. I stället önskar vi att de medel som läggs på kontakttolkar bör öronmärkas till förmån för åtgärder för teckentolkar.

Stockholm den 24 mars 2014

Margareta Larsson (SD)

Yrkanden (5)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om folkbildningens fyra syften.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mångkulturalistisk verksamhet.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsåtgärder.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om etableringsåtgärder.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att allt stöd till utbildning av kontakttolkar bör omfördelas och i stället öronmärkas för teckentolkar.
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:KrU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.