Till innehåll på sidan

Ukrainska flyktingar som tvingas till prostitution

Interpellation 2022/23:59 av Annika Hirvonen (MP)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2022-11-26
Överlämnad
2022-11-28
Anmäld
2022-11-29
Sista svarsdatum
2022-12-13
Svarsdatum
2023-01-24
Besvarad
2023-01-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

 

De ukrainska flyktingar som får skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet har i dag inte samma rättigheter som andra som får uppehållstillstånd i Sverige för att de är flyktingar. De har varken rätt till sfi, all sjukvård, etableringsinsatser eller etableringsersättning. Miljöpartiet anser att det är fel och att alla flyktingar ska ha samma rättigheter.

Ukrainska flyktingar har rätt att arbeta i Sverige, men många har svårt att få arbete. En viktig orsak är att de i regel inte kan svenska. Samtidigt har de lägre ersättning än andra flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige eftersom de inte får etableringsersättning. I stället får de leva på dagersättning för asylsökande. Dagersättningen är på en extremt låg nivå. En vuxen får 71 kronor om dagen, vilket förväntas räcka till både mat och kläder. Nyligen nekades en urkainsk flykting extra ersättning för vinterskor trots att det borde vara uppenbart att 2 130 kronor i månaden inte räcker för att täcka en vuxens behov, speciellt inte i ett läge med skenande inflation. För barn är ersättningen ännu lägre. Ukrainska flyktingar och asylsökande har därmed mycket svårt att klara sitt uppehälle. Miljöpartiet anser att dagersättningen måste höjas och att flyktingar som fått skydd enligt massflyktsdirektivet ska få samma etableringsersättning som andra flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige.

Nyligen rapporterade P4 Malmöhus om en alarmerande ökning av antalet ukrainska flyktingar som utnyttjas i prostitution. Ukrainska kvinnor utgör nu den enskilt största gruppen kvinnor som utnyttjas i prostitution bland dem som Jämställdhetsmyndigheten fått kännedom om. Jämställdhetsmyndigheten påtalar att den utsatta situation som det innebär att ha skydd enligt massflyktsdirektivet är en faktor. 

I Tidöavtalet nämns prostitution som en av de omständigheter som ska leda till att personer som fått skydd i Sverige ska kunna bli av med sitt uppehållstillstånd. Miljöpartiet anser att det vore förödande att straffa brottsutsatta kvinnor med att utvisas till kriget i Ukraina. Vi anser i stället att de som utnyttjas i prostitution ska få bättre stöd och status som brottsoffer. Vi anser också att det är akut att snabbt ge ukrainska flyktingar möjlighet att försörja sig så att sårbarheten för att utnyttjas i prostitution minskar.

Att kunna åtminstone grundläggande svenska är en förutsättning för att kunna få de allra flesta jobb. Miljöpartiet krävde redan våren 2022 att ukrainska flyktingar skulle få rätt till sfi genom ett förslag till utskottsinitiativ i utbildningsutskottet. Utskottets majoritet avslog då förslaget, men Liberalerna röstade för. Vid en paneldebatt den 19 augusti som Nordic Ukraine Forum arrangerade ställde sig emellertid företrädare för samtliga riksdagspartier bakom kravet att ge flyktingar från Ukraina rätt till sfi på samma villkor som andra flyktingar. Det är varken humant eller hållbart att skjuta upp möjligheten för ukrainska flyktingar att få undervisning i sfi. 

Dessutom finns behov av att erbjuda kurser i svensk samhällsorientering och till och med bristyrkesutbildning. I massflyktsdirektivet anges att dessa flyktingar ska tillåtas delta i utbildningsmöjligheter för vuxna, yrkesutbildning och praktisk arbetsplatsorientering. Värt att betona är att massflyktsdirektivets krav är EU:s minimikrav, som är helt tillåtet för Sverige att överskrida i sin tillämpning. Ukrainska flyktingar bör ges goda möjligheter till utbildning som gör det möjligt för dem att få arbete i Sverige.

Jag vill därför fråga statsrådet Maria Malmer Stenergard:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta inom sitt ansvarsområde för att förhindra att kvinnor som flytt kriget i Ukraina utnyttjas i prostitution?
  2. Avser statsrådet och regeringen att gå vidare med Tidöavtalets förslag om att utvisa personer som utnyttjas i prostitution? 
  3. Hur avser statsrådet och regeringen att säkerställa att ukrainska kvinnor och barn som flytt till Sverige ska ha råd med vinterkläder och skor?
  4. Kommer statsrådet och regeringen att skyndsamt se till att ukrainska flyktingar som fått skydd enligt massflyktsdirektivet får samma rätt till sfi, sjukvård, etableringsinsatser och etableringsersättning som övriga flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige?
  5. Avser statsrådet och regeringen att höja dagersättningen från dagens extremt låga nivåer?
  6. Har statsrådet för avsikt att ge alla ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet rätt till sfi, och i så fall när? 

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2022/23:59, Ukrainska flyktingar som tvingas till prostitution

Interpellationsdebatt 2022/23:59

Webb-tv: Ukrainska flyktingar som tvingas till prostitution

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 36 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Fru talman! Annika Hirvonen har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta inom mitt ansvarsområde för att förhindra att kvinnor som flytt kriget i Ukraina utnyttjas i prostitution och om jag och regeringen avser att gå vidare med Tidöavtalets förslag om att utvisa personer som utnyttjas i prostitution. Annika Hirvonen har även frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa att ukrainska kvinnor och barn som har flytt till Sverige ska ha råd med vinterkläder och skor, samt om jag och regeringen skyndsamt kommer att se till att ukrainska flyktingar som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet får samma rätt till sfi, sjukvård, etableringsinsatser och etableringsersättning som övriga flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige och när rätten till sfi i så fall kommer att ges. Slutligen har Annika Hirvonen frågat mig om jag och regeringen avser att höja dagersättningen.

Fru talman! Personer som utnyttjas i prostitution befinner sig i en utsatt situation. De är dessutom ofta utsatta för brott, till exempel människohandel för sexuella ändamål. Med anledning av flyktingsituationen kopplad till kriget i Ukraina har flera svenska myndigheter vidtagit särskilda åtgärder för att motverka människohandel och andra former av exploatering.

I enlighet med Tidöavtalet avser regeringen att tillsätta en utredning som bland annat ska analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar på grund av bristande vandel och, i den utsträckning en sådan möjlighet finns, lämna författningsförslag. Enligt Tidöavtalet avses med bristande vandel till exempel association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk och deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden. Vad som kan ligga till grund för utvisning på grund av bristande vandel får utredningen utvisa.

Skyddsbehövande från Ukraina omfattas som utgångspunkt av massflyktsdirektivet. Direktivet fastställer miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer. Det tillfälliga skyddet gäller under en begränsad tid, som högst tre år. Det är mot den bakgrunden rimligt att de förmåner som är sammankopplade med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet skiljer sig från övriga uppehållstillstånd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Utgångspunkten är att skyddsbehövande från Ukraina i så stor utsträckning som möjligt ska arbeta. De som saknar egna medel har emellertid rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera, den så kallade LMA, i form av boende, dagersättning och särskilt bidrag. Dagersättningen ska räcka till bland annat mat, kläder och förbrukningsvaror. Den som är i behov av något som inte täcks av dagersättningen kan ansöka om särskilt bidrag, till exempel för varma vinterskor. Migrationsverket gör en individuell bedömning av behovet av särskilt bidrag i varje enskilt fall. Det finns för närvarande inget förslag om att höja dagersättningen.

Skyddsbehövande från Ukraina har rätt till akutvård och sådan vård som inte kan anstå, men även mödravård och vård vid abort med mera. Barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma vård som bosatta här i landet. Barn och ungdomar har även rätt till utbildning i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år. Skyddsbehövande från Ukraina har möjlighet att ta del av ett antal insatser som syftar till att stödja språkinlärning och kunskaper om det svenska samhället och bidra till att personer kommer i arbete. De har dock för närvarande inte rätt till sfi.

Sammanfattningsvis bistår Sverige skyddsbehövande från Ukraina på en rad olika sätt. Regeringen avser att säkerställa att så görs även framöver och följer frågan om behov av ytterligare stöd och insatser för ukrainska skyddsbehövande noggrant.


Anf. 37 Annika Hirvonen (MP)

Herr talman! De ukrainska flyktingar som får skydd i Sverige med stöd av massflyktsdirektivet har på många sätt en mycket enklare flykt än många av de andra flyktingar som Sverige har tagit emot - de som har riskerat sina liv på Medelhavet för att rädda sina liv.

Men det många inte känner till, och någonting som vi i Miljöpartiet ser väldigt allvarligt på, är att när de ukrainska flyktingarna väl har fått skydd i Sverige har de väsentligen sämre villkor än alla andra som får uppehållstillstånd i Sverige för att de har sökt skydd. De har inte rätt till sfi eller vuxenutbildning. Vuxna har inte rätt till vård i alla situationer. De har inte rätt till etableringsersättning eller etableringsinsatser för att få hjälp att komma i arbete. Miljöpartiet anser att det här är fel.

Dessutom är den ersättning som asylsökande och de ukrainska flyktingarna förväntas leva på helt absurt låg. De hamnar under fattigdomsgränsen. Det räcker inte med 71 kronor om dagen för att en vuxen ska kunna äta sig mätt med dagens prisnivåer och dessutom ha råd med kläder, hygienartiklar och annat. Kan du leva på 71 kronor om dagen? Det vill jag att var och en räknar på. För en tonåring är ersättningen 50 kronor om dagen. Den som någon gång har försökt se till att laga tillräckligt med mat för en växande ung kille förstår nog att 50 kronor inte räcker särskilt långt.

Dagersättningen har inte räknats upp på 29 år. Bara den senaste tidens inflation borde leda till att man tar tag i problemet. Vi i Miljöpartiet har föreslagit både en kraftfull höjning av dagersättningen och att de ukrainska flyktingarna ska få samma rättigheter som alla andra.

Det skaver verkligen när vi å ena sidan har en regering som säger att Ukraina är det som prioriteras högst. Vi har bred enighet om att så är fallet när det kommer till vapenleveranser och annat bistånd till dem som nu är på plats och för kriget vid fronten mot Rysslands orättfärdiga invasion. Men då skaver det när dessa soldaters fruar och barn, som har sökt skydd här i Sverige, å andra sidan ska leva i fattigdom.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Nyligen rapporterade P4 Malmöhus om en alarmerande ökning av antalet ukrainska flyktingar som utnyttjas i prostitution i Sverige. Man påtalar att den utsatta situation som det innebär att ha skydd enligt massflyktsdirektivet är en faktor bakom att man har påträffat så många ukrainska flyktingar som är utsatta för prostitution.

Det enda som finns i Tidöavtalet när det kommer till arbete mot prostitution är att det ska gå att utvisa människor på grund av bristande vandel. Det tycker vi i Miljöpartiet är fruktansvärt, och vi skulle vilja att migrationsministern tydligt ger besked om att inga kvinnor ska skickas tillbaka till Ukraina på grund av att de utnyttjas i prostitution.


Anf. 38 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Herr talman! Jag tycker att det visade på en enorm styrka i EU-samarbetet när EU:s länder så snabbt aktiverade massflyktsdirektivet, som aldrig tidigare har aktiverats, och gav skydd till miljontals ukrainare som flydde Putins vidriga krig.

I Sverige har ukrainarna samma rättigheter som asylsökande. De har rätt att arbeta, och de har rätt att studera. Mycket görs också för att ukrainarna som har kommit till Sverige ska kunna komma i arbete och bli socialt delaktiga, och jag tycker att det är tråkigt när man väljer att helt bortse från de viktiga insatser som faktiskt görs.

Det handlar till exempel om samhällsintroduktion, som det är obligatoriskt för Migrationsverket att tillhandahålla och som ges på ukrainska, ryska eller engelska. Det handlar om att ukrainarna har tillgång till Svenska från dag ett, som är en folkbildningsinsats som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor. I budgetpropositionen föreslår regeringen totalt 30 miljoner kronor för insatsen för år 2023.

Genom EU-initiativet Care kan kvarvarande medel inom socialfondsprogrammet för 2014-2020, totalt 885 miljoner kronor, under 2022 och 2023 användas för insatser för personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

Personer som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kan också ansöka om att studera på universitet eller högskola. De behöver inte betala anmälningsavgift eller studieavgift. Många vill jobba och väljer att göra det. Slutligen får vi inte heller glömma de fantastiska insatser som görs av många frivilliga.

Det är en särskild reglering som gäller för ukrainarna. Det handlar om att vi mycket snabbt ska kunna bevilja uppehållstillstånd för dem som flyr kriget i vårt närområde. Det är därför rimligt att man hänvisar till ett annat regelverk än det som gäller för dem som har kommit hit och sökt asyl på reguljär väg, men det är klart att regeringen följer frågan väldigt nära.

När det kommer till frågan om prostitution initierade Polismyndigheten tidigt en särskild händelse med anledning av kriget i Ukraina. Gränspolisen arbetar aktivt med frågan, och polisen initierade särskilda insatser mot människohandel i Region Stockholm och Region Syd.

Information på engelska och ukrainska delas ut till ankommande vid de svenska gränspassagerna. Syftet är att sprida information om hur ankommande kan göra för att minska risken att utsättas för människohandel men även om hur de ska agera om de blir utsatta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Enligt Noa, polisens nationella operativa avdelning, upprättades under perioden den 24 februari till den 31 oktober 29 polisanmälningar som kan kopplas till människor som har flytt från Ukraina eller som är strandsatta i Sverige sedan innan kriget. De förundersökningar som ännu pågår rör koppleri, människohandel och människoexploatering.

Utöver att individer utnyttjas i prostitution syns också arbetskraftsexploatering, där branscher som grön näring, städ och bärplock dominerar. Av de 29 anmälningarna har 21 lagts ned på grund av bristande bevis eller att målsäganden inte har velat medverka i en brottsutredning.

Enligt nya uppgifter från Europol finns dock väldigt få bekräftade fall av människohandel kopplade till Ukraina. Den svenska polisens bild är också att det inte i första hand är de ukrainska kvinnor som söker skydd i Sverige som hamnar i prostitution. De ukrainska kvinnor som befinner sig i prostitution i Sverige har kommit hit på samma sätt som vi tidigare har sett när det gällt kvinnor från exempelvis Rumänien eller vissa länder i Afrika.

Personer i prostitution befinner sig i de flesta fall i väldigt stor utsatthet. Jag har i tidigare debatter varit tydlig, och jag vill vara det även här, med att man inte ska utvisas för bristande vandel enbart på grund av det faktum att man har hamnat i en utsatt position.


Anf. 39 Annika Hirvonen (MP)

Herr talman! Jag delar Maria Malmer Stenergards syn att utgångspunkten förstås är att de flesta vill arbeta och försörja sig genom arbete. Det är också min bild när jag möter flyktingar från Ukraina och andra länder.

Vi vet att det är väldigt svårt att få ett arbete i Sverige utan att ha tillgång till grundläggande kunskaper i svenska språket. Det är därför som sfi, undervisning i svenska för invandrare, är en så central del av integrationspolitiken. Svenska språket är nyckeln för att få ett jobb; det räcker inte att på papperet ha rätt att söka ett jobb.

Det är ett problem att vi nu har haft flyktingar från Ukraina i Sverige i snart ett års tid utan att dessa flyktingar har haft rätt till sfi. När jag var på en valdebatt hos Nordic Ukraine Forum i augusti sa Moderaternas riksdagsledamot att Moderaterna vill att ukrainska flyktingar ska ha rätt till sfi. Jag vill fråga Maria Malmer Stenergard om den moderata riksdagsledamoten i så fall inte talade sanning.

Moderaterna har nu tagit över regeringsmakten och har haft flera månader på sig att vidta åtgärder. Här i dag skulle Maria Malmer Stenergard åtminstone kunna ge ett besked om att det i framtiden ska komma ett förslag om att också ukrainska flyktingar ska ha rätt till sfi - för det behövs. Människor, speciellt flyktingar, som lever i sysslolöshet och inte får ett arbete behöver få tillgång till meningsfull sysselsättning och den nyckel som svenska språket faktiskt innebär för att både bli delaktig i samhället och kunna försörja sig.

Egen försörjning är helt centralt, speciellt när alternativet är att leva under fattigdomsgränsen, på 71 kronor om dagen. Det räcker inte. Även om jag välkomnar och lovordar insatserna från Europol och den svenska polisen för att få stopp på människoexploatering måste vi också se till att bekämpa fattigdomen som de ukrainska kvinnorna och barnen lever under när dagersättningen är så låg som 71 kronor om dagen för en vuxen och 50 kronor om dagen för en tonåring. Att laga mat för de pengarna och dessutom ha råd med kläder är inte realistiskt för någon av oss, inte heller för flyktingarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är inte heller värdigt ett land som Sverige. Vi är det land i Norden som har sämst villkor för ukrainska flyktingar. Massflyktsdirektivet hindrar inte att vi ger de ukrainska flyktingarna rätt till sfi, rätt till vård och en försörjning som det går att leva på. Det klarar andra EU-länder. Vi har också sett hur flyktingar lämnat Sverige för att i stället bosätta sig i andra länder som har villkor som är värdigare att växa upp under om man är en barnfamilj.

Jag undrar om det kanske är så att den här regeringens syn på migration lyser igenom, att man i själva verket tycker att det vore ganska bra om inte ukrainska flyktingar ville söka skydd i Sverige.

Herr talman! Jag har noterat att regeringen inte vill höja nivån på dagersättningen och inte vill ge ukrainska flyktingar rätt till sfi, trots att man lovade det före valet.


Anf. 40 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Herr talman! Det är precis som Annika Hirvonen säger: Det är en extremt svår ekonomisk situation för de ukrainska flyktingarna, och också för andra asylsökande som lever på dagersättning. Det finns även många andra i det svenska samhället som i dessa tider med ökande priser och tuffare situation på arbetsmarknaden har det väldigt tufft. Detta är en utveckling som regeringen följer mycket nära.

Jag vill dock vara väldigt tydlig med att den svenska regeringen till hundra procent står bakom Ukraina och det ukrainska folket. Det visar vi också, inte minst genom allt det stöd vi skickar till Ukraina - även humanitärt stöd.

Det regelverk som gäller för ukrainarna är inte ett regelverk som vi själva har implementerat. Det implementerades av den socialdemokratiska regeringen. Men med det sagt följer vi naturligtvis frågan mycket nära.

Det tål också att påpekas en gång till att vi gör mycket för att säkerställa att ukrainarna ska få möjlighet att komma i arbete och bli socialt inkluderade genom socialfondsprogrammet. Vi ger möjlighet till Svenska från dag ett, som man också kan ta del av digitalt om det inte finns i den kommun där man själv är bosatt.

Visst är svenska språket viktigt för att man ska komma in på arbetsmarknaden, men vi ser också att många, trots att de inte har det med sig, lyckas få in en fot på arbetsmarknaden. Många har väldigt höga ambitioner, och det tycker jag är otroligt glädjande.


Anf. 41 Annika Hirvonen (MP)

Herr talman! Det är fantastiskt vilka insatser som civilsamhället och även folkbildningen har gjort här.

När vi i Miljöpartiet såg till att införa Svenska från dag ett var det som ett komplement där det offentliga inte erbjuder utbildning inom ramen för vuxenutbildningen. Men här har man ett val. Den nya regeringen kan välja att låta samhället, det offentliga, ge de ukrainska flyktingarna samma rättigheter som alla andra flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige har. Det är möjligt för regeringen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill än en gång fråga om det stämde att Moderaternas uppfattning var att ukrainska flyktingar skulle få rätt till sfi. Det lovade nämligen som sagt Moderaterna i valdebatten hos Nordic Ukraine Forum i augusti. Detta är en väldigt viktig fråga som berör många människor.

Vi i Miljöpartiet tycker att stödet till det ukrainska folket också ska omfatta drägliga levnadsvillkor för de flyktingar som Sverige har tagit emot. Vi tycker att det är viktigt att de barn som förlorat sitt hem, som skilts från fäder och andra familjemedlemmar och som ryckts från sina förskolor och skolor inte ska tvingas att leva i fattigdom i de fall där frivilligorganisationers insatser inte räcker till och där föräldrarna inte kan komma i arbete på grund av att de inte har tillgång till svenska språket.

Jag uppmanar regeringen att agera. Ukrainska flyktingar borde ha samma rättigheter till sjukvård, svenska för invandrare och etableringsinsatser som alla andra flyktingar som får skydd i Sverige.


Anf. 42 Statsrådet Maria Malmer Stenergard (M)

Herr talman! Jag var, för att svara på Annika Hirvonens fråga, migrationspolitisk talesperson för Moderaterna innan jag blev migrationsminister. Moderaterna utlovade inte före valet att man skulle höja dagersättningen. Vi följer som sagt nu frågan väldigt nära och är väl medvetna om att det är en svår ekonomisk situation.

Det har ännu inte, men snart, gått ett år sedan kriget bröt ut. Vi hoppas och ber allihop att det snart ska ta slut.

Givet att det är ett tillfälligt skydd som ges har man bedömt att det är rimligt att följa det regelverk som gäller för asylsökande. Efter hand som tiden löper kommer det såklart att finnas anledning att titta närmare på frågan om vilka nivåer som ska gälla.

Jag vill återigen betona att det görs otroligt mycket, både från det offentliga och från fantastiska hjältar i civilsamhället, för att hjälpa ukrainarna på alla möjliga sätt. Från det offentliga tillhandahåller man sjukvård, skola, utbildning, samhällsintroduktion och Svenska från dag ett. Olika delar av socialfondsprogrammet används för insatser för personer som omfattas av massflyktsdirektivet, för social inkludering och för möjlighet till arbete. De har också möjlighet att studera på universitet eller högskola.

Jag uppskattar verkligen Annika Hirvonens genuina engagemang i frågan och vill försäkra henne att regeringen står bakom henne i det engagemanget. Som sagt kommer vi att följa den här frågan.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.