Till innehåll på sidan

Skattemedel till organisationer med koppling till regimen i Iran

Interpellation 2022/23:153 av Nima Gholam Ali Pour (SD)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-01-23
Överlämnad
2023-01-24
Anmäld
2023-01-25
Svarsdatum
2023-02-03
Besvarad
2023-02-03
Sista svarsdatum
2023-02-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

År 2021 betalade Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) 3,4 miljoner kronor till Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) i organisationsbidrag och 75 000 kronor i etableringsbidrag. ISS är en del av det statsbidragsberättigade samverkansorganet Islamiska samarbetsrådet.

Den största medlemsföreningen i ISS är Svenska Islamiska Unionen i Stockholm, som har samma adress som Imam Ali Islamic Center. Enligt Imam Ali Islamic Centers hemsida är Svenska Islamiska Unionen en av de föreningar som är aktiva och sitter i församlingen. Både Svenska Islamiska Unionens och Imam Ali Islamic Centers samarbete med den iranska statsförvaltningen är uppenbar. Enligt Imam Ali Islamic Centers hemsida kan en skilsmässa som genomförs vid Imam Ali Islamic Center registreras i Iran genom att de som skiljer sig tar med sina iranska id-kort. Även regelverket är detsamma som i Islamiska republiken Iran, där makan saknar skilsmässofullmakt. Handläggning av skilsmässoansökan hanteras av Svenska Islamiska Unionen.

Imam Ali Islamic Center har inte bara organisatoriska kopplingar till den iranska statsförvaltningen utan också ideologiska kopplingar till regimen. Klipp som Imam Ali Islamic Center själva lagt ut på sin Youtubekanal visar att bilder av både den islamiska republikens grundare Ayatollah Ruhollah Khomeini och den islamiska republikens andlige ledare Ali Khamenei finns upphängda i Imam Ali Islamic Centers lokaler.

Firanden som i Iran genomförs av regimen och dess anhängare, som islamiska revolutionens seger den 11 februari, genomfördes öppet och annonserades på Imam Ali Islamic Centers hemsida fram till 2017.

Kopplingarna mellan Imam Ali Islamic Center, Svenska Islamiska Unionen och mullornas regim är många, och detta är högst problematiskt när Säpo i sin årsbok pekar ut Iran som ett land som bedriver underrättelseinhämtning och påverkansförsök mot individer med iransk bakgrund i Sverige i syfte att med olika metoder förhindra oppositionell verksamhet. Den iranska regimens historia av att ständigt stödja terroristorganisationer gör det ännu mer märkvärdigt att en svensk myndighet ger skattemedel till en paraplyorganisation där den största föreningen i paraplyorganisationen har en lång historia av samarbete med mullornas regim.

Med hänsyn till det som anförs ovan vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

  1. Har ministern för avsikt att vidta några generella åtgärder för att det inte framöver ska vara möjligt för Myndigheten för stöd till trossamfund att betala ut skattemedel till religiösa samfund med kopplingar till regimen i Iran?
  2. Kommer ministern att verka för att det ska vara möjligt för Myndigheten för stöd till trossamfund att ställa krav på att religiösa samfund distanserar sig från organisationer med kopplingar till regimen i Iran?
  3. Kommer ministern att verka för att det ska vara möjligt för Myndigheten för stöd till trossamfund att utreda hur skattemedel har använts av organisationer med tydliga kopplingar till mullornas regim i Iran?
  4. Har ministern för avsikt att förändra regelverket för stöd till trossamfunden så att samfund med kopplingar till mullornas regim i Iran inte längre ska kunna få bidrag?

Debatt

(7 Anföranden)

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Svar på interpellation

Fru talman! Nima Gholam Ali Pour har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några generella åtgärder för att det inte framöver ska vara möjligt för Myndigheten för stöd till trossamfund att betala ut skattemedel till religiösa samfund med kopplingar till regimen i Iran. Han har också frågat mig om jag kommer att verka för att det ska vara möjligt för Myndigheten för stöd till trossamfund att dels ställa krav på att religiösa samfund distanserar sig från organisationer med kopplingar till regimen i Iran, dels utreda hur skattemedel har använts av organisationer med tydliga kopplingar till mullornas regim i Iran. Slutligen har han frågat mig om jag har för avsikt att förändra regelverket för stöd till trossamfunden så att samfund med kopplingar till mullornas regim i Iran inte längre ska få bidrag.

Låt mig slå fast att det är avgörande för legitimiteten för statens stöd till trossamfunden att medel går till trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka det svenska civilsamhället och demokratin. Varje gång en organisation eller dess ledande företrädare agerar på ett sätt som strider mot detta riskeras tilliten.

Nuvarande lagstiftning om statens stöd till trossamfunden är från 1999. Sedan dess har samhället utvecklats. De samfund som finns i Sverige är långt fler och är sprungna ur olika religioner. Därför behöver lagstiftningen av flera anledningar ses över. Det demokrativillkor som för närvarande gäller har visat sig vara svårt att tillämpa, och lagstiftningen ger inte Myndigheten för stöd till trossamfund de verktyg som myndigheten behöver för att kunna utöva tillsyn och vid behov återkalla och återkräva stöd.

Min och regeringens målsättning är att vi ska ha ett system på plats som ger myndigheterna verktyg för att agera då det framkommer att ett trossamfund som får statligt bidrag inte lever upp till de krav som ställs i lagstiftningen.

Frågan om införande av ett nytt demokrativillkor bereds inom Regeringskansliet, och regeringen avser att återkomma i frågan.

Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället (Ku 2020:02) föreslår i sitt slutbetänkande Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99) att det inrättas en stödfunktion dit myndigheter kan vända sig om de är osäkra på om en organisation eller ett trossamfund bedriver verksamhet som har koppling till extremism. Även detta förslag bereds för närvarade inom Regeringskansliet.

Regeringen avser vidare att tillsätta en utredning om utländsk finansiering av trossamfund och andra organisationer på civilsamhällets område.

Trossamfunden gör mycket stor skillnad för många människor i Sverige. De är en viktig del i det civila samhället. Ett starkt civilsamhälle är för mig en av de viktigaste beståndsdelarna i ett demokratiskt samhälle. I ett starkt civilsamhälle finns utrymme för en bredd av föreningar, verksamheter och åsikter. Det vi vill komma åt är att stoppa möjligheten för de få organisationer som utnyttjar systemet för att kunna sprida extremistiska och våldsförhärligande budskap eller till och med bidra till att ett parallellsamhälle byggs upp.


Anf. 2 Nima Gholam Ali Pour (SD)

Fru talman! Det islamistiska förtrycket finns i Iran, men mullornas meningsfränder finns även här i Sverige. De finns i Järfälla. De har en moské där borta som ingår i en paraplyorganisation, Islamiska Shiasamfunden i Sverige, som i sin tur regelbundet får bidrag av den svenska staten.

Som jag påvisade i min interpellation till statsrådet har den största medlemsföreningen i Islamiska Shiasamfunden nära ideologiska och organisatoriska kopplingar till regimen i Iran. De organisatoriska kopplingarna består bland annat av att samma skilsmässa som kan genomföras i en iransk domstol i Teheran kan genomföras vid Imam Ali Islamic Center i Järfälla. Mullornas regim erkänner skilsmässor som genomförs vid Imam Ali Islamic Center eftersom de genomförs enligt iransk rätt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellation

Den som skiljer sig vid Imam Ali Islamic Center i Järfälla ska visa upp det id-kort som personen har fått av Islamiska republiken Iran. Kvinnan saknar rätt att skilja sig vid Imam Ali Islamic Center i Järfälla, för det är så det fungerar i en iransk domstol under mullornas regim. Det är samma kvinnoförtryckande regler för skilsmässa.

Det råder ingen tvekan om att Imam Ali Islamic Center är en administrativ filial till regimens domstolar. Det är just därför det är olämpligt att skattemedel tilldelas en paraplyorganisation där Imam Ali Islamic Center ingår. Det är olämpligt att skattemedel tilldelas organisationer som implementerar islamistisk rätt, där kvinnan anses vara mindre värd än mannen, i Sverige.

Det finns en ideologisk koppling till regimen i Iran. Imam Ali Islamic Center lägger på sin egen Youtubekanal upp klipp där de har bilder av ayatolla Khomeini, Islamiska republikens grundare, och ayatolla Khamenei, Irans nuvarande diktator, uppsatta på väggarna. Det är allmänt känt att dessa nämnda personer är ansvariga för terrorism och många oskyldiga människors död. Frågan är: Varför hyllar de sådana människor?

En ännu mer intressant fråga är kanske varför skattemedel tilldelas en islamistisk paraplyorganisation vars medlemsföreningar har tydliga kopplingar till mullorna i Iran. Att massmördare gömmer sig bakom en religion - i det här fallet islam - innebär inte att de kan oskyldigförklaras; de är fortfarande massmördare.

Visst är det så att vi har en myndighet som ska stödja trossamfund, men hur kan svenska skattemedel tilldelas organisationer som stöder en regim som i dag mördar oskyldiga människor på öppen gata? Någonstans borde man anse att detta är oacceptabelt. Den som stöder en sådan regim, eller vilken skurkregim som helst, har inte rätt till skattebetalarnas pengar.


Anf. 3 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Fru talman! Jag tackar Nima Gholam Ali Pour för frågan.

Låt mig först säga att den svenska regeringen inte har någonting till övers för regimen i Iran. Vi har fördömt de brott mot mänskliga rättigheter som sker där, dödandet av fredliga människor som protesterar mot regimen och förtrycket av kvinnor och av dem som tänker annorlunda. Vi har kallat upp ambassadören för att protestera mot detta. Vi har också på olika sätt agerat inom EU för att markera mot den iranska regimen. Vi har deltagit i beslut och, även som ordförandeland, drivit på för att fler människor ska sättas upp på sanktionslistan.

Regeringens uppfattning är att statliga bidrag inte ska gå till organisationer eller trossamfund som på olika sätt främjar extremism eller terrorism. Det är dock så, vilket jag tror att ledamoten är väl medveten om, att jag som statsråd inte kan kommentera enskilda beslut som en myndighet har fattat om att tilldela bidrag till något specifikt trossamfund eller någon specifik församling. Det är myndighetsbeslut som jag inte ska recensera på det sättet.

Dock vet jag att myndigheten följer frågan och att man har dialog med trossamfunden och agerar på olika sätt när det uppdagas olika typer av oegentligheter på ett generellt plan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellation

I mitt inledande svar till ledamoten har jag också visat på de generella åtgärder som regeringen arbetar med och som vi planerar att vidta på olika sätt för att få ett mer modernt och transparent regelverk som också är tydligare, lättare att tillämpa och får bättre effekt i relation till eventuella samfund som ägnar sig åt verksamhet som inte stärker utan undergräver demokratin.


Anf. 4 Nima Gholam Ali Pour (SD)

Fru talman! Jag är väl medveten om att regeringen har fördömt regimen i Iran. Därför framstår det som märkligt att vi har myndigheter som tilldelar skattemedel till denna regims anhängare här i Sverige. Det är detta jag försöker påpeka i min interpellation.

Trossamfund som stöder extremism ska inte ta del av skattemedel, men det gör de ändå i dag. Jag förstår att detta är ett arv från det socialdemokratiska regeringsinnehavet.

Det råder ingen tvekan om att den islamiska revolutionen i Iran gjorde livet mycket sämre för kvinnorna samt Mellanöstern och världen mycket otryggare. På Imam Ali Islamic Centers hemsida kan man se att de firar den islamiska revolutionens seger. Detta är ett firande som endast genomförs av dem som stöder mullornas regim. Det råder ingen tvekan om att Imam Ali Islamic Center, som ingår i Islamiska Shiasamfunden i Sverige, stöder regimen i Iran och agerar för att utöka regimens inflytande.

Jag har stor förståelse för att den svenska regeringen inte kan påverka händelseförloppet i Iran i större grad. Sveriges inflytande i världen är begränsat, desto mer så när vi nu har en multipolär världsordning.

Det finns dock ingen anledning för svenska myndigheter att tilldela organisationer som uppenbarligen har nära band till regimen i Iran skattemedel. Det finns ingen anledning att ge bort skattemedel till en politisk kraft som har noll respekt för frihet, demokrati och människovärde.

Något som vore intressant att veta är om Imam Ali Islamic Center har tagit del av de skattemedel som svenska staten tilldelat Islamiska Shiasamfunden i Sverige. Hur har en paraplyorganisation med så nära kopplingar till regimen använt dessa skattemedel? Vi vet ju mycket väl att regimen i Iran bedriver underrättelseverksamhet i Sverige och försöker påverka svensk politik. En sådan regim skulle inte tveka att använda sig av svenska skattemedel för att nå sina mål. Därmed blir det rätt problematiskt att tilldela skattemedel och därmed stärka organisationer som är vänligt inställda till och har kopplingar till den iranska regimen.

Fru talman! Det statsrådet och de ansvariga myndigheterna måste få klart för sig är att regimer som den som i Iran inte tror på religionsfrihet. De ser det svenska stödet till trossamfunden som en möjlighet att utöka sitt inflytande. I länder som Iran använder man moskéer som platser för att tortera människor. Kopplingar mellan religiösa institutioner i Sverige och sådana regimer måste tas på allvar - vilket jag vet att denna regering gör.

Det måste gå att se och förstå sådana hot från regimer som är beredda att utnyttja svenskt regelverk och svensk naivitet för att uppnå sina mål samtidigt som vi beaktar och respekterar religionsfriheten. Att slå vakt om religionsfriheten kan inte innebära att vi helt och hållet avväpnar oss gentemot främmande hot. Islamismen har varit ett aktuellt hot i mer än 40 år, och det är på tiden att svenska skattemedel slutar gå till islamister.


Anf. 5 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellation

Fru talman! Det är riktigt som ledamoten säger att det finns regimer runt om i världen som vill utöka sin makt och som inte har mänskliga rättigheter, demokrati, föreningsfrihet och religionsfrihet för ögonen utan vill andra saker. Detta ska vi förstås motverka oavsett i vilka former det tar sig uttryck i vårt land. Till skillnad från dessa regimer har vi föreningsfrihet och religionsfrihet i Sverige, och det är otroligt viktigt och väl värt att värna. Alla religioner ska kunna utövas på ett bra sätt, och exempelvis muslimer ska inte bli trängda på olika sätt av utländska regimer, vilket kan förekomma.

Detta är otroligt angeläget att arbeta med, och en hel del av det ledamoten tar upp bör vara föremål för rättsvårdande myndigheter, till exempel om man inte följer svensk äktenskapslagstiftning. Det är väldigt viktig att kvinnor och män i vårt land har samma rättigheter. Också om det bedrivs olika typer av flyktingspionage och annat är det otroligt viktigt att rättsvårdande myndigheter agerar mot detta. Det är min uppfattning att man gör det och att man tar det på stort allvar och bedriver ett mycket bra och seri-öst arbete avseende olika typer av regimer och intressen som verkar i Sverige på ett olagligt och otillbörligt sätt för att försvåra för vår demokrati.

Vad gäller pengarna tas dessa beslut av Myndigheten för stöd till trossamfund, som också har möjlighet att följa upp i årsredovisningar och annat hur pengarna har använts. Men för att följa pengar mer i detalj, om ledamoten syftar på det, krävs andra insatser från bland andra rättsvårdande myndigheter.

Som jag sa i början arbetar regeringen med att på ett generellt plan se över hur denna lagstiftning kan fungera bättre och tydligare och också ge större möjlighet att införa sanktioner. Men redan i dag förs också dialog med samfund för att säkerställa att de agerar inom dagens regelverk.

Som statsråd kan jag inte gå in och kommentera ett enskilt ärende. Det är helt enkelt inte möjligt.


Anf. 6 Nima Gholam Ali Pour (SD)

Fru talman! Statsrådet ska veta att hans arbete för att städa upp efter Socialdemokraterna och deras jamsande med islamister är mycket uppskattat.

Problemet är dock att det kommer att ta tid innan alla dessa utredningar är klara, och under den tiden kommer Järfällabor oavsett bakgrund att se skattemedel tilldelas en moské som hyllar regimen i Iran. Denna orättvisa kommer att vara en verklighet för dem som ser den även om statsrådet har en gedigen planering för att bemöta det här problemet.

Denna orättvisa kommer att stärkas varje gång det sker en avrättning i Iran eller när en ung man eller kvinna skjuts till döds av Islamiska revolutionsgardet. Därför är det viktigt att statsrådet framöver är mycket tydlig mot de institutioner som stöder diktaturer och som har mottagit statligt stöd med att deras tid Sverige är slut. Statsrådet måste vara tydlig med att myndigheter från och med nu aktivt kommer att motverka diktaturkramare som Imam Ali Islamic Center.

Det som också måste beaktas i ny lagstiftning är att olika trossamfund eller organisationer kan, som Imam Ali Islamic Center, använda sig av andra föreningar som bulvaner. Vissa aktörer och skurkstater ser det svenska regelverkets möjligheter, och i sin lömskhet uppfattar de oss som naiva. Detta förhållningssätt hos vissa skurkstater måste erkännas och bemötas. Jag hoppas att statsrådet kommer att göra det i sitt arbete framöver.


Anf. 7 Socialminister Jakob Forssmed (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellation

Fru talman! Jag tackar ledamoten igen för interpellationen och möjligheten att vara tydlig med att svenska statliga skattemedel inte ska gå till trossamfund eller organisationer som främjar extremism eller terrorism och att rättsvårdande myndigheter ska ha goda möjligheter att agera mot olika organisationer som agerar för en regim, till exempel, på ett olagligt eller otillbörligt sätt. Detta är viktigt även för att upprätthålla stödet för statligt stöd till trossamfund, som i sig är väldigt viktigt för att människor ska kunna utöva sin religionsfrihet. Det är också viktigt för att alla religiösa samfund som inte ägnar sig åt extremism eller terrorism - vilket är de allra flesta - ska ha goda möjligheter att ägna sig åt diakoni, själavård, gudstjänst och föreningsliv på olika sätt.

Jag har redogjort för de åtgärder och det beredningsarbete som pågår i Regeringskansliet för att vi ska kunna få ett mer modernt regelverk. Vi ska också tillsätta en utredning om utländsk finansiering av svenska trossamfund för att skapa bättre möjligheter att stoppa ett inflöde av pengar som skulle kunna gå till olika typer av extremistisk verksamhet. Det är ingenting vi vill se, och därför planerar vi att tillsätta den här utredningen.

Slutligen: Regimen i Iran är en förfärlig regim som just nu förtrycker ett folk på ett brutalt och hänsynslöst sätt. Vi har inget till övers för dem, utan vi vill naturligtvis - precis som jag vet att interpellanten vill - se ett fritt och demokratiskt Iran där människor, kvinnor och män, får leva sina liv i frihet, vilket de precis som vi har all rätt att göra.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.