Regler för utgrävningskostnader

Interpellation 2007/08:19 av Holm, Christian (m)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-09-21
Anmäld
2007-09-21
Besvarad
2007-10-02
Sista svarsdatum
2007-10-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 21 september

Interpellation

2007/08:19 Regler för utgrävningskostnader

av Christian Holm (m)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Kulturminneslagen (1988:950) ska skydda och vårda Sveriges kulturmiljö och ansvaret ska enligt lagen delas av alla. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen har enligt lagen rätt att vidta de åtgärder som behövs för att skydda och vårda en fast fornlämning.

Den som avser att uppföra en byggnad, en anläggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen. Om det krävs en särskild utredning för att ta reda på om en fornlämning berörs av arbetet kan företagaren kommat att stå för kostnaden. Företagare som avser att uppföra en byggnad eller annan anläggning där det sedan tidigare finns en känd fornlämning kan tvingas betala kostnaden för själva undersökningen och en eventuell flytt av fornlämningen. Även i de fall där företagaren fått bidrag från länsstyrelsen för att undersöka fornlämningen och där den arkeologiska undersökningen blir mer omfattande än beräknat riskerar företagaren att få stå för merkostnaderna.

I Värmland finns ett stort antal företagare som bedriver verksamhet på sin egen mark och i vissa delar av länet finns ett stort antal kända fornlämningar.

Det innebär att värmländska markägare vid byggnation på den egna marken, som i vissa fall går ut på att utöka markägarens verksamhet, riskerar att utsättas för oförutsedda och avsevärda kostnader.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att förhindra att markägare tvingas stå för oförutsedda och avsevärda kostnader vid byggnation på sin egen mark?

Debatt

(0 Anföranden)

Dokument från debatten

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.