Olagliga körskolor

Interpellation 2015/16:740 av Edward Riedl (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-16
Överlämnad
2016-06-17
Anmäld
2016-06-20
Svarsdatum
2016-08-25
Sista svarsdatum
2016-08-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Problemet med de olagliga svarta körskolorna har ökat. Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund uppger 40 procent av medlemmarna att problemet med svarta körskolor är mycket stort. Det rör sig om privatpersoner som registrerar sig som handledare för ett stort antal personer. Handledaren tar sedan betalt av eleverna utan att vara registrerad som näringsidkare och betalar därför ingen skatt.

Det är inte rimligt att lagliga körskolor ska bli utkonkurrerade av svarta körskolor som inte betalar skatt och följer det rådande regelverket. Polisen måste stävja den här typen av kriminalitet. Laglydiga företag ska inte få försämrade konkurrensvillkor på grund av att det inte råder lag och ordning. I förlängning är detta inte bara en fråga om villkoren för Sveriges körskolor utan för näringslivsklimatet i stort.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

Avser statsrådet att intensifiera arbetet för att stävja problematiken med olagliga körskolor? 

 

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:740, Olagliga körskolor

Interpellationsdebatt 2015/16:740

Webb-tv: Olagliga körskolor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 8 Statsrådet Anna Johansson (S)

Herr talman! Edward Riedl har frågat mig om jag avser att intensifiera arbetet för att stävja problematiken med olagliga körskolor.

För att bedriva trafikskola krävs tillstånd från Transportstyrelsen, vilket regleras genom lagen om trafikskolor. Vid tillståndsgivningen görs en bedömning av om den sökande med hänsyn till personliga och ekonomiska förutsättningar bedöms ha förutsättningar att bedriva trafikskoleverksamhet.

För övningskörning krävs det att eleven har ett körkortstillstånd, och det krävs även en godkänd handledare som innehar ett handledartillstånd. Den som vill vara handledare ska ha genomgått en introduktionsutbildning, vilket även eleven ska ha gjort.

För att motverka olaglig övningskörning ändrade man år 2012 reglerna för hur många elever en handledare får ha till högst 15. Det finns i nuläget inte någon utvärdering av regelförändringen inom branschen, men branschen och Transportstyrelsen har fått signaler om att förändringen inte har fått det genomslag som den förväntades få. Transportstyrelsen tittar därför särskilt på frågan och planerar att genomföra en utvärdering av regelförändringen.

Polisen har det huvudsakliga ansvaret att bekämpa brottslig verksamhet, och Transportstyrelsen har i dag en dialog med polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten kring frågor om olaglig trafikskoleverksamhet.

Att göra det enkelt för branschen att följa reglerna är ett bra sätt att motverka svart körskoleverksamhet, och därför gav regeringen förra året Transportstyrelsen i uppdrag att analysera regleringen av trafikskolor och förarutbildare och föreslå författningsändringar i syfte att åstadkomma enkla och ändamålsenliga regler för tillträde och tillsyn.

Regeringsuppdraget har genomförts i samarbete med branschorganisationerna och har resulterat i konkreta förslag från Transportstyrelsen på regeländringar som underlättar för företag i branschen. Transportstyrelsen går nu tillsammans med branschen vidare för att utveckla bättre möjligheter att arbeta med egenkontroll.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Regeringen anser att rättvisa konkurrensvillkor är en mycket viktig fråga oavsett bransch. Företag som gör rätt för sig ska inte utkonkurreras av dem som inte följer lagar och regler. En god förarutbildning är viktig för att ge blivande körkortstagare nödvändiga kunskaper för att framföra fordon på ett säkert sätt. Det handlar i det stora perspektivet om nollvisionen.


Anf. 9 Edward Riedl (M)

Herr talman! Jag vill återigen börja med att tacka ministern för hennes svar.

Jag har frågat ministern hur hon tänker intensifiera arbetet med att stävja problematiken med de svarta trafikskolorna. Jag försöker tolka ministerns svar och kan inte se annat än att ministern inte avser att öka tempot i detta. Har jag fel får ministern gärna säga det i sitt nästa inlägg; hon har åtminstone några inlägg till.

De svarta körskolorna breder ut sig explosionsartat i hela Sverige. Från att ha varit ett relativt litet storstadsfenomen är detta nu ett problem i hela vårt land. Omfattningen ser dessutom ut att ha vuxit väldigt mycket - i dag upplever 40 procent av de lagliga trafikskolorna ett stort problem med de svarta trafikskolorna. Det innebär att man i vissa fall till och med blir utkonkurrerad av olaglig verksamhet.

Herr talman! Det finns två stora problem med de svarta trafikskolorna och hur de snabbt breder ut sig. Det första är att trafiksäkerheten äventyras när man har obehöriga och okvalificerade utbildare, och det andra är att de lagliga trafikskolorna drabbas. Men självfallet blir även enskilda som, ibland i god tro, köper tjänster av svarta körskolor drabbade.

De lagliga trafikskolorna betalar sina tillsynsavgifter, eventuella vinstskatter, sociala avgifter, löneskatter och moms. Det är grunden för det sätt vi lever på i det här landet. Det är grunden för att finansiera den gemensamma välfärden. Det är skatter från företag som sköter sig som gör att vi kan ha en skola tillsammans, att vi kan ha sjukvård, äldreomsorg och allt annat vi tycker är viktigt. Det är grunden i det svenska samhällskontraktet.

Vår uppgift som politiker, herr talman, är faktiskt att se till att de skötsamma företagen inte utkonkurreras av företag som missköter sig. Man ska betala sina skatter och avgifter, och man ska följa gällande regler. Det är på det sättet det ska fungera. När de svarta körskolornas verksamhet nu breder ut sig får vi både trafikproblem och långsiktiga problem med att finansiera den gemensamma välfärden.

Ministerns ingång att företag som följer lagar och regler inte ska konkurreras ut av svart verksamhet - det är vad hon säger i sitt svar - tycker jag i grunden är bra, men jag hade blivit chockad om ministern hade haft en annan uppfattning än att företag ska följa lagar och regler och att man inte ska ha olaglig verksamhet. Min fråga till ministern är ju faktiskt om hon tänker intensifiera arbetet med detta. Är hon nöjd och tycker att det är ganska bra som det är i dag, eller finns det skäl att öka på detta?

Jag är som sagt glad att ministern är emot olaglig verksamhet, men jag tycker att det är självklart. Min fråga kvarstår alltså: Vad tänker ministern göra? Tänker hon öka tempot, eller är hon nöjd med läget som det är?


Anf. 10 Statsrådet Anna Johansson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag tror att det framgår med all önskvärd tydlighet av mitt svar att jag inte är nöjd med situationen så som den är.

Samtidigt ska man vara klar över att vi har myndigheter i det här landet som har lite olika uppdrag och uppgifter. På mitt område har jag ingen myndighet som har som uppgift att stävja brottslig verksamhet, utan det är polisens uppgift. När det gäller skattesmitning är det Skatteverkets uppgift, när det gäller arbetsmiljöfrågor är det Arbetsmiljöverkets uppgift och så vidare.

Transportstyrelsen, som ligger under mig, har ett tillsynsansvar för de trafikskolor som är just trafikskolor, det vill säga har de tillstånd som krävs. Transportstyrelsen anmäler naturligtvis till polisen när man kommer i kontakt med verksamheter som inte har tillstånd och som kan antas bedriva brottslig verksamhet. Det ligger dock inte på Transportstyrelsen att utreda brott, och det ligger inte heller på Transportstyrelsen att lagföra.

Med det sagt kan man också konstatera att det, i likhet med mycket annan brottslighet av denna typ, är svårt att bevisa omfattningen. Vi kan få indikationer genom att körskolor och andra runt om i landet rapporterar hur de upplever situationen, men det ligger i sakens natur att detta är en verksamhet som är väldigt svår att följa upp. Det är svårt att få en tydlig bild av hur omfattande problemet är.

Det ligger också i sakens natur att det är svårt att upptäcka och lagföra. Det krävs att någon blir stoppad i en poliskontroll och att man då kan bevisa att det har skett en betalning från den som är elev till den som är handledare. Det är ett svårt bevisläge, och det är dessutom ganska låga straffvärden.

Det finns mycket som talar för att den regelförändring som genomfördes 2012, där man minskade antalet tillåtna elever per handledare och där avsikten var att stävja verksamheten, inte har haft avsedd effekt. Transportstyrelsen kommer under nästa år att utvärdera lagändringen och förhoppningsvis också komma med förslag på om det behövs andra regelförändringar. Regelförändringar i sig innebär dock inte att människor som i dag inte följer lagen per automatik kommer att göra det.

Detta är också en bransch som är ganska hård. Det är allt färre ungdomar som väljer att ta körkort. Det gäller därför att vi inte genomför regelförändringar som i praktiken gör det svårt för dem som följer reglerna att fortsätta bedriva sin verksamhet och driva sina företag. Det är en balansgång. Vi vill inte heller försvåra för ungdomar att köra med privat handledare, för det är ju en viktig del i körkortsutbildningen att man också får tillräckligt med körtid för att kunna framföra ett fordon på ett bra sätt.

Sammantaget är jag alltså inte alls nöjd med att verksamheten förekommer. Det är ett hot mot de seriösa företagen i branschen, det är ett hot mot trafiksäkerheten och det är ett hot mot den svenska modell vi har både för trafiksäkerhet och när det gäller samhällskontraktet, det vill säga att vi gör rätt för oss. Jag vill se vad Transportstyrelsen har att komma med när det gäller de åtgärder man tittar på.

Om Edward Riedl har några konkreta förslag på regeländringar tar jag naturligtvis gärna emot dem, men i dagsläget är detta en verksamhet som i första hand är en polisiär uppgift.


Anf. 11 Edward Riedl (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Som jag sa i mitt första inlägg är det på det sättet att företag som sköter sig och betalar sina skatter och avgifter är grunden för det samhälle vi lever i. Vi måste slå vakt om detta. Det handlar, som jag sa, om det svenska samhällskontraktet. Man ska kunna lita på att andra sköter sig och att man därför också själv kan sköta sig. Vi har haft en hög skattemoral i det här landet, och det ska vi vara nöjda och kanske till och med lite stolta över, som en tidigare statsminister uttryckte sig. Det är faktiskt på det sättet att detta är grunden.

Jag lyssnar på det ministern säger, och jag förstår hur arbetet är ordnat mellan de olika ministrarna. Jag förstår att Transportstyrelsen ligger under infrastrukturministern. Men det är ju på det sättet att regeringen är en, och den har ett gemensamt ansvar för alla frågor. Hur regeringen väljer att lägga upp sitt arbete, herr talman, är regeringens sak.

Det man kan förvänta sig är att olika ministrar pratar med varandra och också ser till att samordna arbetet i detta. Jag tycker inte att det räcker att säga att frågan ligger under olika fack. Någon måste ju ta ansvar inom regeringen, antingen infrastrukturministern eller någon annan, och ta ledningen i den här frågan. Frågan är vem det ska vara. Man kan inte bara sitta på läktaren och vänta.

Herr talman! Ministern har helt rätt i och jag vet att det är svårt att bevisa den här verksamheten. Det är svårt att både upptäcka den och i slutändan lagföra den. Det är ett par mål som pågår just nu, och det visar problematiken i detta.

Det är just därför vi behöver en hel del politiska förslag. Jag kommer att återkomma till detta, för ministerns eget parti var med och röstade emot några av de förändringar som bland andra vi moderater föreslog för inte så många månader sedan för att komma till rätta med detta.

Jag har av den statistik som finns att ta del av från den myndighet som ligger under ministern fått fram att det finns ungefär 7 000 registrerade fordon med dubbelkommando i Sverige. Om jag förstår det hela rätt använder man de här bilarna antingen till laglig bilskoleverksamhet eller till myndighetens egen uppkörningsverksamhet. Det är vad jag kan se de primära användningsområdena för dessa fordon. Om man räknar ihop dessa kanske man kan få ihop 4 000-5 000 fordon som nyttjas på det sättet, snällt räknat. Då finns det ju en hel del fordon med dubbelkommando som används till någonting annat än laglig körskoleverksamhet och myndighetens egen verksamhet.

Man kan se i statistiken att i till exempel Malmö finns det en privatperson som har fyra bilar med dubbelkommando, herr talman. Det kanske är någon entusiast i Malmö som samlar på bilar med dubbelkommando. Det skulle kunna vara så, men man kan också anta att det kan vara på ett annat sätt.

Vore jag minister och fick de här rapporterna skulle jag ta tag i detta och ta reda på om detta verkligen stämmer, om det kan vara på det sättet. Jag skulle intensifiera arbetet, precis det, herr talman, som jag efterfrågade av ministern. Jag gissar nämligen att ministern får precis samma mejl och telefonsamtal som jag får av dem som sköter sig, de som har lagliga trafikskolor, betalar sina skatter och sina avgifter och som nu konkurreras ut av dem som inte gör det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Då är frågan vad ministern tänker göra, för det här duger inte.


Anf. 12 Statsrådet Anna Johansson (S)

Herr talman! Som jag sa tidigare pågår ett arbete där Transportstyrelsen i samråd med branschen ser över regelverket, gör det enklare att följa de regler som finns och underlättar tillvaron för de körskolor som vi vill ha och som spelar en oerhört viktig roll i att utbilda säkra bil- och mc-förare i det här landet.

Det kommer också att genomföras en utvärdering under nästa år av de nya regelverk som trädde i kraft 2012. Samtidigt är det naturligtvis så att polisen alltid har uppgiften att beivra brott och lagföra brottslingar. Det gäller den här brottsliga verksamheten precis som all annan brottslig verksamhet.

Om det finns regelförändringar som kan vidtas som inte får andra negativa effekter för antingen privata handledare, för sådana vill vi nämligen också ha i det här systemet, eller för den befintliga körskoleverksamheten ska vi naturligtvis titta även på sådana regelförändringar. Men det här är i grunden ett problem som handlar om att vi har personer i Sverige som är beredda att bryta mot lagstiftning, skattemoral och annat och bedriva denna olagliga verksamhet, på samma sätt som vi har personer som bedriver olaglig verksamhet på andra områden. Det är i grunden en polisiär uppgift att beivra brott.

Jag är beredd att se över behovet av eventuella regelförändringar. Men det är viktigt att framhålla att det här inte i första hand är en trafikfråga utan en fråga om kriminell verksamhet.


Anf. 13 Edward Riedl (M)

Herr talman! Låt mig börja med det som jag inte hann säga i mitt förra inlägg. Ministern ville ha tips på vad man kan göra, och självfallet ska jag komma med det.

I våras föreslog vi moderater att man skulle minska antalet privata handledartillstånd från dagens 15. Jag håller med ministern om att man självfallet ska kunna handleda och övningsköra privat med sina barn eller andra närstående - det är jättebra att det är på det sättet. Även om antalet privata handledartillstånd minskas från dagens 15 går det faktiskt att ha ett dispenssystem. Om det nu är någon som har 15 närstående som man behöver handleda kan man ansöka om detta. Då får myndigheterna också lite mer kontroll på detta, för vilken normal privatperson handleder 15 personer samtidigt? Vi behöver inte ha så generösa regler. Låt oss genomföra denna ganska enkla åtgärd, lågt hängande frukt, till att börja med.

Sedan håller jag med ministern om att det är polisen som ska beivra brott. Men låt oss då lyssna på vad polisen, åklagarna, de lagliga trafikskolorna och Sveriges Trafikskolors Riksförbund säger, för de har en hel del förslag för att komma till rätta med detta så att det blir lättare att upptäcka och lagföra. Vi behöver inte uppfinna hjulet själva. Det finns förslag som vi faktiskt kan ta tag i.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi måste komma till rätta med det här fusket. Det handlar, som jag sa, om både trafiksäkerhet och lagliga företags rätt att veta att vi politiker står upp för och ser till att de konkurrerar på rätt och rimliga villkor och att de inte får konkurrens från dem som inte sköter sig.

Min fråga, herr talman, handlade om ifall ministern är beredd att intensifiera arbetet eller om hon är nöjd med den gång som är. Min sista fråga till ministern är om hon kan tänka sig att faktiskt ta ledning i detta. Kan ministern, även om det ligger på olika ministrars ansvarsområden, tänka sig att ta tag i detta?


Anf. 14 Statsrådet Anna Johansson (S)

Herr talman! Den frågan har jag redan svarat på i båda mina tidigare inlägg, men jag gör det gärna igen. Jag är inte nöjd med den situation som råder. Hur vanligt förekommande olaglig verksamhet där icke godkända "trafikskolor" bedriver undervisning är vet vi inte, men vi vet att det förekommer och i alltför stor omfattning. Detta vill vi stävja av konkurrensskäl men också av trafiksäkerhetsskäl.

Jag är beredd att titta på om fler regelförändringar behöver göras, men det måste i så fall ske på ett sådant sätt att vi inte försvårar för privata handledare att övningsköra med sina ungdomar. Men det är inte säkert att de måste vara närstående. Det är ju inte säkert att ens egna föräldrar har körkort, exempelvis, så det kan finnas väldigt goda skäl för att en person är handledare för fler elever. De regelförändringar som i så fall ska göras måste säkerställa att den önskvärda verksamheten inte försvåras. Det gäller både för de godkända privatskolorna och för den privata handledarverksamheten.

Men båda frågorna är besvarade. Nej, jag är inte nöjd. Och ja, jag är beredd att se över om det finns regelförändringar som behöver göras.

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.