Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar

Interpellation 2015/16:704 av Jessika Roswall (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-06-02
Överlämnad
2016-06-02
Anmäld
2016-06-07
Sista svarsdatum
2016-06-20
Svarsdatum
2016-06-27
Besvarad
2016-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Allt fler människor gör olika typer av kroppsbehandlingar och marknaden förutsägs växa ytterligare.

I medier har det rapporterats om ingrepp eller behandlingar som har misslyckats, och det medför ofta svåra konsekvenser för konsumenten. I Sverige får vem som helst öppna en klinik för att utföra skönhetsingrepp. För många av behandlingarna krävs ingen utbildning eller certifikat, och marknaden är delvis oreglerad, vilket innebär att det finns en brist i patientsäkerheten där konsumenten ofta saknar skydd om något går fel.

Kunskapen och kompetensen hos konsumenter, utövare och myndigheter är bristfällig, och det saknas samordnad information. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) handlägger inte denna typ av tjänster, varför konsumenten tvingas gå via allmän domstol för att få sin sak prövad.

I höstas presenterades en utredning, SOU 2015:100 Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd, som påvisar hur stort behovet är av lagstiftning och informationsåtgärder. Utredningen konstaterade att branschen är i stark tillväxt och att skyddet för konsumenten är svagt. Enligt utredningen får man anta att konsumenten ofta förutsätter att den som erbjuder behandlingar har erforderlig utbildning och kompetens. Vidare konstaterades att de regelverk som finns är svåröverskådliga och tangerar flera olika regelverk samt att det saknas uttryckliga regler för att skydda konsumenten.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Gabriel Wikström:

 

När kan vi förvänta oss att se en relevant lagstiftning på området?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:704, Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar

Interpellationsdebatt 2015/16:704

Webb-tv: Ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 30 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jessika Roswall har frågat mig när vi kan förvänta oss att en lagstiftning på området ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar kan träda i kraft.

Redan i dag finns ett system som ger den enskilde ett visst skydd vid utförandet av estetiska behandlingar. I viss utsträckning omfattas behandlingarna av Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsansvar över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, kommunernas tillsynsansvar över yrkesmässiga hygieniska verksamheter enligt miljöbalken samt av konsumentskyddslagstiftningen. Eftersom det nuvarande skyddet för dem som genomgår estetiska behandlingar visat sig ha brister tillsatte den förra regeringen en utredning om estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården.

Utredningen lämnande sitt betänkande hösten 2015 och det har tills nyligen remitterats. Utredningen föreslog en ny lag för konsumentskydd av kroppsbehandlingar som görs i estetiskt syfte.

Beredningen av de lämnade förslagen pågår för närvarande inom Regeringskansliet. Remissinstanserna har dock inte varit odelat positiva, vilket gör beredningsläget komplicerat.


Anf. 31 Jessika Roswall (M)

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet. Jag vill börja med att läsa upp regeringens eget konsumentpolitiska mål. Det lyder: Målet för konsumentpolitiken är väl fungerande konsumentmarknader.

Alliansens mål är något annorlunda. Det är att konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva val. I debatter på olika nivåer har jag och Moderaterna fått kritik för att vårt mål är för snävt. Man har från S och MP framfört att regeringens mål inkluderar även att se till att konsumenterna ska ha möjlighet till aktiva val. Jag tänker återkomma till regeringens mål lite senare och vad som skrevs i budgetpropositionen.

För mig handlar interpellationen om att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val. Jag undrar om det är vad som menas med regeringens eget mål att ha en väl fungerande konsumentmarknad. Statsrådets svar som vi fick höra alldeles nyss och som jag läst innan ger snarare sken av att ingenting kommer att hända på området.

Visst är det som statsrådet säger att det finns ett visst skydd. Men jag trodde att vi var överens om att det skyddet hittills har varit otillräckligt. Skönhetsvården har under de senaste åren exploderat. Det är en stor marknad, och vi ser inga tecken på att den kommer att minska, utan den kommer snarare att öka.

Jag har inga synpunkter på det och är själv en konsument av vissa behandlingar. Men det saknas skydd. När en konsument drabbas eller någon felbehandling sker blir det uppenbart för var och en att det saknas skydd. Det finns inte alls den tillsyn som ministern talar om i sitt svar.

Utredningen som jag hänvisar till i min interpellation tog sig just namnet Skönhetsutredningen. Det är ganska tydligt vad det handlar om. Det är kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet som näringsidkaren erbjuder konsumenter.

I dag saknas en samlad reglering under vilka förutsättningar som kroppsbehandlingar får genomföras. Ministern säger i sitt svar att det finns tillsyn. Jag skulle vilja svara både ja och nej på den frågan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

För vissa behandlingar finns det tillsyn. Men det är olika myndigheter som har tillsynsansvaret, och det råder oklarheter om var ansvaret börjar respektive upphör. Det är inte tillfredsställande att vi har det på det viset. Som jag inledde med att säga anser jag att konsumentpolitik handlar om att ge konsumenten möjligheter att göra sina aktiva val. Regeringen såg att den möjligheten saknades på det här området, och därför tillsatte den utredningen.

Jag tänker återkomma till budgetpropositionen i höstas. Jag vet att det inte är statsrådets del av budgetpropositionen, men hur som helst. Där står det: Konsumenter ska ha möjlighet att med hjälp av oberoende information och vägledning kunna ta till vara sina rättigheter och kunna välja produkter utifrån egna behov och intressen. En av saker som föreslås i utredningen är att kunna ge en informationstjänst.

Min fråga till ministern är varför regeringen inte tar tag i frågan. Jag har inte läst alla remissvar, men jag har läst några. Jag förstår att det finns juridiska problem och utmaningar med utredningens förslag. Men det är inte skäl att inte göra någonting. Hur ska man kunna göra för att konsumenten på detta område ska kunna göra de aktiva och medvetna valen? Det är en fråga där jag undrar som vi kommer att se någon förändring från regeringen sida.


Anf. 32 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Jessika Roswall för att hon ställt interpellationen. Det är en väldigt viktig fråga. Men jag håller inte riktigt med Jessika Roswall om syftet med dagens debatt. Jag hävdar att det inte bara handlar om att konsumenter av estetiska behandlingar ska kunna göra upplysta val och kunna välja mellan olika alternativ.

Vad debatten borde handlar om är hur vi skyddar människor som väljer att genomgå estetiska behandlingar så att vi i framtiden slipper se hemska reportage och höra hemska berättelser om hur patienter har fått sina läppar förstörda eller på grund av andra ingrepp kanske fått bröst som de inte alls längre trivs med eller vad det nu kan vara för någonting. Det är ju det som är utgångspunkten inte bara för debatten utan också för den utredning som tillsattes - att vi ska skydda de människor som gör den här typen av behandlingar.

I den utredning som har gjorts och i den remissrunda som har varit har det dykt upp ett antal principiella svåra frågor som utredningen inte har löst och som regeringen nu brottas med att försöka bena ut för att kunna komma med åtgärder som i slutändan skyddar konsumenterna, eller patienterna - de människor som genomgår denna typ av behandlingar.

En av de viktigaste av dessa frågeställningar är just gränsdragningen mellan å ena sidan ren konsumtion av den här typen av behandlingar och att många av behandlingarna å andra sidan kan betraktas som ren hälso- och sjukvård. Om vi skulle gå helt och hållet på det förslag utredningen har lämnat vore risken att vi fick en gråzon mellan dessa olika perspektiv och att människor därmed även fortsättningsvis skulle riskera att hamna mellan stolarna och riskera sin hälsa när de genomgår den här typen av behandlingar.

Det är därför regeringen nu är mitt inne i en beredningsprocess. Vi kan inte ge någon klar tidpunkt för när den kommer att vara avslutad och när vi kan komma fram med förslag. Men vi tar frågan på stort allvar, och den är väldigt viktig - inte bara ur ett konsumentperspektiv utan också ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Det vill jag inte att det ska råda någon som helst tvekan om.


Anf. 33 Jessika Roswall (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag tackar för svaret, men jag var kanske otydlig. Jag håller helt med ministern om att det ytterst handlar om hur vi ser till att ha ett starkt konsumentskydd och över huvud taget ett starkt skydd för att behandlingarna utförs på ett kompetent sätt, men jag saknade något i svaret.

Att utredningen innehåller brister har jag förstått av remissvaren, men den innehåller ändå två olika tydliga förslag. Det ena är ett lagförslag och det andra är ett förslag om en informationstjänst. Ministern vet ju att Hallå konsument finns sedan ett par år tillbaka, och där får man en hel del frågor av den här typen. Det är egentligen inte tjänstens område. Då tänker jag att det ändå finns ett förslag och att man - även om det förmodligen är förenklat - kanske kan dela upp detta. Om vi nu ser att det i utredningens lagförslag saknas lösningar på en hel del av frågorna, eftersom det är komplicerat, kanske vi kan lyfta ur den ena delen.

Jag menar att vi måste underlätta för konsumenten att göra de aktiva valen. Om konsumenten har förutsättningar för att få saklig och oberoende information underlättar det naturligtvis, särskilt när det gäller den typ av tjänster vi talar om som kan innebära betydande hälsorisker. Ju mer upplysta konsumenterna kan vara desto mer underlättar det, och den frågan kanske jag tycker att man skulle kunna gå före med. Men jag var säkert lite otydlig i det första inlägget.

Jag känner också viss frustration. Om vi tittar på andra tjänster som vi konsumenter använder ser vi att det under de senaste åren har genomförts flera förändringar. Det finns en stor informationsplikt när det gäller finansiella tjänster, och när det gäller köp på distans finns det en massa lagkrav på vilken information näringsidkaren ska ge före köp. Detta ser vi alltså på många olika områden. Här har vi nu ett förslag, och vi ser ett problem i samhället i dag - ett problem som dessutom ökar. Därför tycker jag att man kanske kan gå före med vissa frågor.

I övrigt håller jag såklart med om att det till syvende och sist handlar om att skydda så att det inte ska ske felbehandlingar. Men frågan är alltså om man kan tänka sig att gå före med just informationsdelen. Finns det mer att göra på det området?


Anf. 34 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Fru talman! Huvudutmaningen på området är just att den typ av tjänster vi pratar om inte är vilka tjänster som helst, eftersom många av dem är hälso- och sjukvårdstjänster. Många av dem ligger också väldigt nära hälso- och sjukvårdstjänster.

Då kommer vi in på hela det regelverk som styr hälso- och sjukvården och som, utöver att ta hänsyn till en transaktion mellan olika personer, också har att göra med etiska aspekter. Det har att göra med förändringar av kroppen och kroppens funktionssätt, vilket kan ha väldigt långtgående effekter. Det är också detta som gör hela beredningsläget så utmanande. Om vi fullt och fast går efter utredningens förslag riskerar vi nämligen att hamna i en gråzon som gör att människor även fortsättningsvis kommer att hamna mellan stolarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi tittar naturligtvis på om det finns delar i utredningen som vi kan gå snabbare fram med, och informationstjänsten är intressant. Man ska dock komma ihåg att en informationstjänst bara är värdefull om den kan ge information som vägleder konsumenten. Om grundläggande bakomliggande lagstiftning och regelverk är otydliga spelar det ingen roll hur välutvecklad tjänsten är, för den riskerar bara att vidareförmedla en otydlighet som finns i det grundläggande regelverket.

Därför kan jag inte här och nu säga om vi kommer att kunna gå före med informationstjänsten eftersom den i många lägen förmodligen är beroende även av förändringar i det bakomliggande regelverket. Men det är helt klart att detta är en viktig fråga och att det är viktigt att komma framåt. Det här redan har tagit alldeles för lång tid.


Anf. 35 Jessika Roswall (M)

Fru talman! Jag tackar för debatten. För mig var det viktigt att lyfta fram frågan, för vi ser ju som sagt att detta ökar. Det nästan exploderar.

Jag har fullaste respekt för att det är en komplicerad lagstiftning att införa, men jag skulle gärna se att man skyndar på. Jag tycker att ministern har svarat när det gäller detta, nämligen att man har lyft fram frågan och förstår att den är viktig. Det är nämligen en delvis oreglerad marknad, som sagt, och vi behöver komma vidare i detta. Kanske kan man tjuvkika lite grann på Hallå konsument eller föra in det någonstans. Det finns goda exempel att titta på, och där tycker jag att utredningen har pekat på saker som skulle kunna göras.

För mig är det viktigt att konsumenten har möjlighet att göra aktiva och medvetna val, och då måste konsumenten ges de förutsättningarna. Jag tror också att konsumenten förväntar sig av oss lagstiftare att vi har lagar och regler som reglerar detta, och i det här fallet kommer man kanske tyvärr att märka att det saknas.

Jag vill tacka för svaren. Jag hoppas att regeringen skyndsamt arbetar vidare med frågan.


Anf. 36 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Fru talman! Jag kan bara än en gång tacka Jessika Roswall för att hon lyfter fram frågan. Den är som sagt väldigt viktig, och det är viktigt att skyndsamt komma framåt på området. Det har nämligen tagit ganska lång tid redan.

Vi har också en utmaning i att den här typen av behandlingar förmodligen kommer att öka i framtiden i takt med att människors preferenser förändras. Tekniken och utvecklingen går också framåt. Då är det viktigt att ha ett regelverk på plats, och det är därför vi nu utifrån utredningens förslag tittar på hur vi kan undvika att skapa nya gråzoner och göra en så solid förändring som möjligt - som faktiskt kan hålla över tid och inte bli just ett hafsverk.

Med det vill jag än en gång tacka, och jag vill passa på att önska såväl interpellanten som fru talman och övriga närvarande en trevlig sommar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.