Införandet av bonus-malus

Interpellation 2015/16:618 av Johan Hultberg (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-04-29
Överlämnad
2016-05-02
Anmäld
2016-05-10
Återtagen
2016-05-11
Sista svarsdatum
2016-05-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Moderaterna och Alliansen har länge drivit på för att ett nytt bonus–malus-system ska införas i syfte att påskynda omställningen av fordonsflottan för att därigenom minska utsläppen från vägtransporterna. Tyvärr har regeringen dragit frågan i långbänk. Nu äntligen har dock regeringens utredare lagt fram sitt förslag, ett förslag som utgår från Alliansens supermiljöbilspremie och som bygger vidare på dagens system med en koldioxiddifferentierad fordonsbeskattning. Det välkomnar jag, samtidigt som jag är tveksam till vissa delar i utformningen av förslaget. Bland annat är jag orolig över att förslaget riskerar att leda till att man alltför ensidigt premierar elfordon. För mig och Moderaterna är det viktigt att bonus–malus-systemet utformas med beaktade av förnybara drivmedels klimatnytta.

Dessutom föreslår utredaren att systemet ska träda i kraft först 2018. Det innebär i så fall att miljö- och klimatministern tvingas bryta ännu ett löfte då hon tidigare har sagt att bonus–malus ska träda i kraft 2017. Om regeringen inte klarar av att ta fram ett förslag till ett system som kan träda i kraft vid årsskiftet måste regeringen nu ge besked om att förlänga dagens system med supermiljöbilspremie till att gälla till dess att det nya systemet införs. År 2017 får inte bli ett förlorat år för omställningen av fordonsflottan.

Tempot i omställningen av fordonsflottan måste höjas, men har snarare bromsats av regeringens politik. Som en konsekvens av regeringens politik blev det till exempel 20 000 kronor dyrare att köpa en laddhybrid från och med den 1 januari 2016, vilket resulterade i att försäljningen störtdök i början av året. Det är oroande liksom att Naturvårdsverkets färska statistik över de svenska klimatutsläppen visar att de svenska utsläppen nu inte sjunker lika snabbt som tidigare. De klimatpåverkande utsläppen sjönk med bara 1 procent i fjol, vilket understryker behovet av att påskynda omställningen av den svenska fordonsflottan. Transportsektorn står nämligen för omkring en tredjedel av de svenska klimatpåverkande utsläppen.

Mot bakgrund av ovan anförda vill jag fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson följande:

  1. Håller ministern fast vid sitt besked om att ett nytt bonus–malus-system ska vara infört vid årsskiftet?
  2. Om inte, kan ministern ge besked om huruvida regeringen kommer att förlänga dagens system med supermiljöbilspremie till att gälla till dess att det nya systemet införs?
  3. Hur ser klimat- och miljöministern på det faktum att utsläppsminskningstakten har bromsat in sedan hon blev ansvarig minister, och vad avser ministern att ta för nya initiativ för att minska transportsektorns utsläpp? 

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.