Förare av tunga fordon som kör drogpåverkade

Interpellation 2020/21:853 av Thomas Morell (SD)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-07-23
Överlämnad
2021-07-26
Anmäld
2021-08-17
Svarsdatum
2021-09-09
Sista svarsdatum
2021-09-09
Besvarad
2021-09-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Lördagen den 29 maj hade Ystads Allehanda en stor artikel om drogpåverkade förare. Biträdande kontrollchef vid Tullverket i södra Sverige slog larm. I artikeln framgår tullchefens oro över utvecklingen. I snitt tar de två påverkade förare i veckan och, som tullchefen säger i artikeln: ”Vi är ju inte alltid där.” Mörkertalet är naturligtvis stort och visar på en utveckling som följt ett mönster de senaste åren.

Vidare kan man läsa i artikeln, ”En del av förklaringen till ökningen tror han ligger hos de utländska åkerierna som chaufförerna kör på uppdrag för. De har ett så pressat tidschema att de tar till droger för att hålla sig vakna, bedömer han.”

Artikeln avslutas med följande, ”I ett fall nyligen stoppade vi en chaufför som var påverkad av droger. Bredvid sig i hytten hade han tre linor förberedda så han skulle kunna snorta under färd. Den personen blev häktad.”

Med hänvisning till texten ovan vill jag ställa en fråga till statsrådet Mikael Damberg.

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att stävja fusket med kör- och vilotider och därmed minska antalet drogpåverkade förare i tunga fordon?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2020/21:853, Förare av tunga fordon som kör drogpåverkade

Interpellationsdebatt 2020/21:853

Webb-tv: Förare av tunga fordon som kör drogpåverkade

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 87 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! har frågat mig om jag och regeringen avser att förstärka kontrollverksamheten på väg för att begränsa de illegala cabotagetransporterna samt vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stävja fusket med kör- och vilotider och minska antalet drogpåverkade förare i tunga fordon.

Interpellanten lyfter viktiga frågor. Att skapa ordning och reda på vägarna har varit en prioriterad fråga för regeringen, och vi har därför vidtagit en rad åtgärder på området.

Den 16 juni remitterade Regeringskansliet ett förslag om höjda sanktionsavgifter vid otillåtna cabotagetransporter. I förslaget föreslås att sanktionsavgiften höjs från 40 000 kronor till 60 000 kronor. Förslaget innebär också en mer ändamålsenlig definition av cabotagetransporter och att beställaransvaret förstärks till att även omfatta transporter som vid kontroll inte är fullbordade utan pågående. Det här är kraftfulla förslag för att minska de illegala transporterna på våra vägar. Regeringen har även vidtagit åtgärder för att stävja fusket med kör- och vilotider och beslutade under våren om nya sanktionsavgifter exempelvis när en förare tvingas tillbringa sin normala veckovila i fordonet. Sedan den 24 maj 2021 kan också en polisman eller en bilinspektör besluta om att ett utländskt transportföretag ska betala ett förskott för sanktionsavgifter för överträdelser av reglerna om kör- och vilotider.

Regeringen anser också att det finns skäl att kartlägga och analysera den nuvarande kontrollverksamheten på yrkestrafikområdet och har därför låtit en utredare ta fram förslag om detta. Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg har lämnat över sitt betänkande till regeringen. Utredaren föreslår bland annat att den befintliga kontrollstrukturen behålls men att den utvecklas genom en tydligare styrning av de olika myndigheterna. Betänkandet har remitterats, och därefter kommer ärendet att beredas inom Regeringskansliet.

Ett annat förslag i utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik är förslaget om en lag som möjliggör sållningsprov för narkotika i trafiken, det vill säga ett rutinmässigt prov utan misstanke om brott. I dag kan sållningsprov endast användas för att undersöka om en förare är alkoholpåverkad. Förslaget är angeläget inte minst mot bakgrund av det allt större problemet med narkotika i trafiken. Utredningens betänkande har skickats på remiss till berörda myndigheter och intresseorganisationer.

En annan utredare har i departementspromemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet m.m. bland annat föreslagit att maximistraffet för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Förutom strängare straff innebär förslaget att den som kör utan körkort eller är påverkad av alkohol eller narkotika vid behov kan frihetsberövas redan i samband med ett polisingripande. Utredaren har också föreslagit att maximistraffet för grovt rattfylleri höjs från fängelse i två år till fängelse i tre år. Förslaget bereds inom Regeringskansliet.

Det är även viktigt med en tillgänglig polis för att förbättra situationen på vägarna. Här utgör utbyggnaden av Polismyndigheten en central del, och regeringen genomför en historisk satsning på myndigheten.

Målet är att från ingången av 2016 till utgången av 2024 öka antalet polisanställda med 10 000, och man har hittills kommit mer än halvvägs. Enligt Polismyndigheten är det möjligt att nå målet. Myndigheten har också gjort en satsning för att förbättra kontrollerna av den tunga yrkestrafiken, däribland cabotage. Antalet kontrolldagar har ökat och antalet personer som arbetar med kontrollen av yrkestrafiken har blivit större.

Men låt mig vara tydlig. Trots tillskjutna resurser och flera pågående initiativ sträcker sig regeringens ambitioner längre vad gäller situationen på vägarna. Vi har ett ambitiöst etappmål om att antalet omkomna i trafiken ska halveras till 2030, och arbetet för en rättvisare konkurrens och goda arbetsvillkor inom åkerinäringen utvecklas ständigt.


Anf. 88 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret.

De här frågorna har vi diskuterat ett antal gånger. Låt oss nu prata allvar eftersom situationen på vägarna är bekymmersam. De kriminella nätverken tar en allt större del av transporterna. I en interpellationsdebatt lite senare i dag kommer jag att belysa den frågan tydligt.

Det är jättebra att de förslag som har kommit om lagstiftningen innebär en skärpning av straffen. Men det måste finnas någon där ute som gör jobbet. Det vi pratar om är små marginella justeringar när det gäller antalet kontrolltjänstemän. Det är inte en hord av människor som har kommit till undsättning för att jobba på vägarna utan de är fortfarande bara några få.

Förändringen av sanktionsavgiften från 40 000 till 60 000 kronor kan tyckas som en rejäl höjning, men i sammanhanget är det kaffepengar. Det visar återigen att man inte riktigt har grepp om vad som händer och sker. 60 000 är snart intjänat för dessa. Om sanktionsavgifterna ska höjas så att de biter ordentligt måste vi komma över några hundra tusen kronor. Den här summan är felräkningspengar i deras verksamhet.

Nu har utredningen kommit. Det är väl få gånger som jag har blivit riktig irriterad när jag läser någonting, men utredningen fick mitt blodtryck att gå upp ordentligt. Det som är påfallande är att utredaren föreslår att den befintliga kontrollstrukturen behålls. Ändå konstaterar man att den inte fungerar. Det är häpnadsväckande. Vi har en kontrollverksamhet på väg som inte fungerar, där man har blivit misshandlad å det grövsta av Polismyndigheten. Jag har själv jobbat där, och jag vet hur resan har varit. Jag har regelbundna kontakter med mina gamla kollegor. Och det har inte funnits något intresse från högsta polisledningen för dessa kontroller, utan de betraktas som att man tittar på lampor och sparkar på däck. Men det handlar om att stävja kriminalitet på vägarna eftersom de kriminella nätverken använder den tunga trafiken för sina transporter. Hela samhället dignar under de kriminella gängens fullständigt hänsynslösa framfart i samhället.

Vi måste strypa näringstillförseln. Det bästa sättet är helt enkelt att plocka bort möjligheterna att använda vägen som transportled för den kriminella organisationen. Men det har lämnats öppet, och i stället har man spikat upp ett antal kameror på vägarna som man tror ska sköta trafiksäkerheten. Ja, de fotograferar den som kör för fort, men allt det andra har lämnats helt öppet. Det kommer man inte åt.

Enda chansen att lösa dessa problem är att få ut kontrolltjänstemän på vägen. Det ska vara kött och blod som står i skor och stoppar fordon. De ska göra kontroller och titta på vad det är för transport, vem som kör, om det finns tillstånd och vad det är som står på flaket. När alla dessa frågor som uppstår är besvarade vet man om det är en sjyst transport eller en olaglig transport. Om det är en olaglig transport måste kraftfulla åtgärder vidtas mot dem som nyttjar den.


Anf. 89 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Det här är en viktig fråga för regeringen. Ingen annan regering har gjort så mycket för att skapa ordning och reda på vägarna. Ingen annan regering har stått upp för Sveriges intresse i Europa på det sätt som vi har gjort. Det har sedan tidigare funnits en liberal naivitet kring hur transportsektorn har utvecklats i Sverige. Det styr vi nu upp. Det är så mycket i svaret som handlar om förändringar som har genomförts och som kommer att genomföras. Vi kommer att fortsätta att mata på så att transportsektorn blir laglig och säker samt ser till de anställdas villkor.

Vi har haft denna debatt flera gånger. I grunden tycker vi samma sak om att kontrollverksamheten måste utvecklas. Då vill jag passa på att fråga om Morell har konkreta förslag på hur han vill att kontrollorganisationen ska fungera och organiseras - för min kännedom och för att stilla min nyfikenhet.


Anf. 90 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag kan svara mycket snabbt på den frågan. Oh ja! Jag kan ägna några dagar åt att förklara hur vi ska bygga upp organisationen. Jag hade så sent som i morse en mejlkonversation med en av cheferna på trafikpolisen. Han är pensionerad i dag. Men vi har diskuterat de förslag som jag har lagt fram i vår motion om hur vi ska få detta att funka.

Sverige har blivit en marknad för dem som inte bryr sig om lagar och regler. Det är utländska aktörer som tar transporterna. Man kör i Sverige med flera förarkort. Man använder amfetamin så att förarna ska klara transporterna. De ska upp till Norrland för att lossa godset, och sedan ska de ut ur landet igen.

Tullverket i Skåne har slagit larm om att de tar två förare nästan varje vecka som är drogpåverkade. De lägger upp narkotika i hytten för att orka köra upp i Sverige, lossa och sedan tillbaka. Sedan har de ett antal förarkort så att de kan klara detta.

Problemet är att när polisen tar dessa får det inte rättsliga konsekvenser. Om de är påverkade av narkotika nyper det till, men inte om de kör med flera förarkort. Åklagarna släpper misstänkta om de har utomnordisk bostadsadress. Detta har skapat en situation där utländska aktörer medvetet skickar upp förare i Sverige som ska köra på ett flertal förarkort.

För ett par veckor sedan hände en olycka utanför Jönköping som kunde ha fått dramatiska konsekvenser. Det var en transport som körde av vägen. Den var lastad med 26 ton stålbalkar. Totalt vägde ekipaget 45 ton. Färdskrivaren visade att fordonet var uppe i 132 kilometer i timmen strax innan det brakade igenom mittbarriären, rasade ned för slänten och hamnade i den norrgående filen.

Detta var illa nog, men vad kom fram sedan, när polisen gjorde en vidare utredning? Jo, föraren var påverkad av narkotika, liksom den som var med i bilen, och det var flera förarkort. Det är luttrade människor som handskas med detta, för det har blivit fritt fram. Ingen kommer åt det här, för vi har inte tillräckligt med resurser för att få stopp på det.

Jag läser innantill i artikeln, och nu, fru talman, ber jag om ursäkt för språket. Kammaråklagare Klas Hellgren säger att det är för jävligt och räknar med att åtala mannen och hans flickvän i veckan. Sedan säger han också att de förmodligen kommer att undkomma straffet. Kvinnan är släppt, men mannen sitter fortfarande kvar. Man kommer inte att komma åt kvinnan eftersom straffet är för lågt; det kommer bara att bli två månader. Håller hon sig utanför Sverige kommer man inte att kunna lagföra henne här. Det har förekommit olika uppgifter, men det sägs att det var hon som satt bakom ratten just när detta hände - då var det även olovlig körning. De påståendena har inte styrkts, men så sägs det.

Detta visar hur illa ställt det är med dessa transporter som kommer in i landet. Folk har inte ens körkort, de är påverkade av narkotika, de kör på flera förarkort och de har manipulerade färdskrivare, så hastighetsregulatorn slår inte till. Detta är vardag, och det pågår här och nu, just nu. Och myndigheten, polisen, som har kontrollen, har inte resurser att möta det. Det är dags att agera nu!


Anf. 91 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Jag tänker inte läsa om hela mitt interpellationssvar, där allt som görs rabblades upp. Det var bara hälften av det som görs; svaret sa inget om det vi redan har gjort. Det händer alltså enormt mycket på detta område.

Det viktigaste nu, för att vara konkret i narkotikafrågan, är att vi har en utredning som har föreslagit att man ska få använda sållningsprov för narkotika. Det är detta som blir game-changern i hela frågan om narkotika - att ge polisen möjligheter att göra kontroller av människor, på samma sätt som de kan få folk att blåsa för alkohol.

Lagstiftningsmässigt har vi nu ett förslag ute. Jag tycker att det är intressant och borde genomföras. Min absoluta personliga uppfattning är att det är självklart att vi ska ha ordning och reda på vägarna.

Detta kommer att påverka inte bara yrkestrafiken. Vi har problem med narkotika i samhället i stort. Människor tas i dag för narkotikaanvändning också i vanliga bilar. Problemet är att polisen har svårt att bevisa det därför att vi inte har sållningsproven.

Polisen har redan initierat en studie som syftar till att utveckla ett ändamålsenligt instrument för just rutinmässiga kontroller av narkotikapåverkan i trafiken. Detta är game-changern som vi nu jobbar med för att se till att komma åt narkotikan.

Vi är helt överens om att polisen har gjort för lite kontroller av yrkestrafik. Det har vi diskuterat flera gånger tidigare. Då kan vi också säga att det nu är positivt att myndigheten de senaste åren ökat kontrollerna. Det är fler kontrollslag: kontroll av kör- och vilotider och flygande inspektioner av nyttofordon. Detta måste fortsätta att utvecklas över tid.

Vi ska inte föregå utredningen. Jag ställde frågan hur du ser på kontrollverksamheten - om polisen ska fråntas de arbetsuppgifterna eller om Morell tycker att de ska ligga kvar på Polismyndigheten. Regeringen kommer att återkomma i den frågan när vi har berett utredningens förslag vidare.


Anf. 92 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag ställer mig till förfogande dygnets alla timmar, vilken dag som helst på året, för att förklara hur kontrollverksamheten ska vara uppbyggd för att fungera riktigt bra. Jag kan ha med mig gamla kollegor också, så behöver man inte känna den politiska pressen i detta.

Det är oerhört viktigt att vi kommer åt det här problemet på våra vägar. Jag ställer upp på varje mening som regeringen tar fram för att stärka lagstiftningen och öka straffen. Det är jättebra. Men problemet är att det inte finns någon där ute som kan göra jobbet.

Om vi flyger över landet och tittar lite på hur det ser ut ser vi att vi har några riktigt duktiga poliser nere i Helsingborg. Jag vill nog påstå att de är bland de vassaste. Så har vi Västerås - där har jag en tidigare kollega som är en av de skarpaste bilinspektörer vi har i landet. Sedan är det Eskilstuna och Sundsvall, och sedan då? Jo, det finns några till. Men de har inte kapacitet, och de har inte stöttning från sin polisledning.

Detta har inneburit att de som ligger och kör i Sverige har kartor och köranvisningar i sina fordon som visar var de inte ska åka för att inte bli stoppade av polisen. Alla andra vägar som de kan åka för att undvika kontroll är inritade.

Tittar man i kontrolldirektivet ser man att det ställer kravet att kontrollerna ska kunna genomföras på det stora vägnätet dygnets alla timmar, årets alla dagar. Det är vi inte i närheten av i dag, så vi klarar inte kontrolldirektivet.

Nu är det dags att regeringen växlar upp och ser till att det kommer in resurser i Polismyndigheten så att man kan gå ut på asfalten och sätta stopp för det vansinne som pågår ute på vägarna.


Anf. 93 Statsrådet Mikael Damberg (S)

Fru talman! Detta är ett viktigt område, där regeringen gör ofantligt mycket därför att vi har haft ett väldigt slappt och problematiskt regelverk kring detta i Sverige. Vi har också haft för få poliser som har jobbat med dessa frågor, och det är därför bra att kontrollerna nu ökar och att polisen också har ambitionen att utöka denna typ av verksamhet när man växer och blir 10 000 fler polisanställda. Där har vi alltså en gemensam ambition.

Förutom att kontrollerna har ökat och nu ligger på en högre nivå än tidigare så att vi klarar de tillämpliga direktiven är det viktigt att fortsätta utveckla verksamheten. En sak som vi har talat för lite om är hur man effektiviserar och använder ny teknik i arbetet. På hela trafiksäkerhetsområdet har frågan om ett mobilt ordningsföreläggande varit en game-changer för de vanliga poliserna. Man tittar på dokumentation av flygande inspektioner. Nu jobbar man hårt med ANPR, automatisk nummerskyltsavläsning, som också kan ge mycket mer kunskaper över tid, vilket ökar effektiviteten och stärker rättssäkerheten. Vi har hela diskussionen om både Polismyndighetens tekniska möjligheter och dess befogenheter i gränsnära zon, en utredning som kommer senare i höst.

Alla dessa områdena gör sammantaget att vi befinner oss i en spännande utveckling. Inte minst är en ny applikation för tillsyn av farligt gods under utveckling. Allt detta handlar om att utveckla Polismyndighetens effektivitet i dessa frågor. Jag vill inte minst slå ett slag för sållningsprovet för narkotika. Det kommer att innebära väldigt mycket; om det tror jag att jag och Thomas Morell är överens.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.