Flyktingstatus och semesterresor till hemlandet

Interpellation 2021/22:342 av Markus Wiechel (SD)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2022-02-10
Överlämnad
2022-02-14
Anmäld
2022-02-15
Sista svarsdatum
2022-02-28
Svarsdatum
2022-03-22
Besvarad
2022-03-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige är ur migrationspolitisk synvinkel ett unikt land och få länder har i modern tid bedrivit en sådan liberal och ansvarslös migrationspolitik som Sverige. Därtill har vi unikt generösa villkor för dem som valt att söka sig till vårt land, vilket ytterligare ökat den svenska attraktionskraften för människor som söker ett bättre liv.

I vårt direkta närområde finns som bekant inga krigsdrabbade länder varifrån ett stort antal människor flyr. Det finns inte heller några regimer i vår absoluta närhet som är kända för att använda sig av tortyr, dödsstraff eller på annat sätt utöva systematisk förföljelse av enskilda som innebär en massflykt till vårt land. Det enorma asyltrycket mot Sverige har snarare handlat om människor från länder långt ifrån vårt som på kort tid lockats till just Sverige. I vårt land har också mängder av uppehållstillstånd beviljats till människor från världens alla hörn, med hänvisning till att det handlar om människor på flykt.

Rätten till asyl garanteras bland annat genom artikel 18 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Asyl är dessutom en rättighet som beviljas till personer som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen från 1951 om flyktingars rättsliga ställning (FN:s flyktingkonvention). Problemet är dock att Sverige går långt utöver de internationella åtaganden som åligger oss. Ett tydligt exempel på det har vi återkommande blivit varse när det rapporterats om så kallade flyktingar som valt att semestra i sina hemländer. I samband med evakueringen av personer med svenskkoppling från Afghanistan i höstas blev företeelsen en ytterst relevant fråga att återigen lyfta.

Statsrådet Anders Ygeman önskas svara på följande frågor:

 

  1. Anser statsrådet att personer som innehar uppehållstillstånd till följd av att de av flyktingskäl inte anses kunna vistas i sitt hemland kan behålla sin flyktingstatus även i de fall de åkt till sitt hemland på semester, och om inte, vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta?
  2. Hur menar statsrådet att nuvarande hantering av uppehållstillstånd rimmar med asylrätten när människor som inte har skyddsbehov ändå har flyktingstatus i Sverige, och är statsrådet beredd att ta några initiativ med anledning av det som har framförts?
  3. Kommer statsrådet att vidta några generella åtgärder mot bakgrund av det faktum att personer med flyktingstatus åkt på semester till sina hemländer?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2021/22:342, Flyktingstatus och semesterresor till hemlandet

Interpellationsdebatt 2021/22:342

Webb-tv: Flyktingstatus och semesterresor till hemlandet

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 14 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att personer som innehar uppehållstillstånd till följd av flyktingskäl kan behålla sin flyktingstatus även i de fall de åkt till sitt hemland på semester och vilka åtgärder jag är beredd att vidta om så inte är fallet. Han har även frågat hur nuvarande hantering av uppehållstillstånd rimmar med asylrätten när människor som inte har skyddsbehov ändå har flyktingstatus i Sverige samt om jag kommer att vidta några generella åtgärder mot bakgrund av att personer med flyktingstatus åkt på semester till sina hemländer.

Om en person med flyktingstatus frivilligt återvänder till det land som han eller hon flytt från kan det innebära att personen inte längre är flykting och att personens flyktingstatusförklaring därmed ska återkallas. Detta följer av både utlänningslagen och internationell rätt. Det kan i vissa fall då bli aktuellt att återkalla personens uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som efter en individuell bedömning i varje enskilt fall avgör om en statusförklaring eller ett uppehållstillstånd ska återkallas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Att vissa människor missbrukar asylsystemet är beklagligt och ska motverkas. Både Migrationsverket och gränspolisen arbetar i dag också med att kontrollera att detta inte sker. Migrationsverket har bland annat fattat beslut om att inrätta en nationell funktion för kontrollanalys som ska öka förmågan att upptäcka och agera mot missbruk.

Regeringen har förtroende för att Migrationsverket tillsammans med gränspolisen tillämpar befintligt regelverk och avser inte att vidta några ytterligare åtgärder i nuläget.


Anf. 15 Markus Wiechel (SD)

Fru talman! Sverige är som bekant ur migrationspolitisk synvinkel ett unikt land - få länder har i modern tid drivit en så liberal och ansvarslös migrationspolitik som Sverige. Därtill har vi i Sverige unikt generösa villkor för dem som har valt att söka sig till vårt land, vilket naturligtvis har gjort att attraktionskraften när det gäller att söka sig just hit har ökat.

Det enorma asyltrycket har främst handlat om människor från länder långt ifrån vårt som på kort tid har lockats till Sverige. I vårt land har också mängder av uppehållstillstånd beviljats med hänvisning till att det handlar om människor på flykt.

Fru talman! Trots höga skattenivåer, som legat i världstoppen, och ett slaktat försvar har otryggheten ökat explosionsartat. Grundläggande välfärd såsom vård, skola och omsorg har raserats. Segregationen har ökat, och utanförskapsområdena växer.

Inte minst mot bakgrund av Rysslands vidriga aggression mot och invasion av Ukraina ser vi ytterligare konsekvenser av den här förödande politiken. När vi nu skulle ha behövt ett betydligt bättre utgångsläge för att kunna ta emot flyktingar, främst kvinnor och barn, från närområdet lider vårt samhälle svårt av de migrationspolitiska vägval som tidigare har gjorts.

Fru talman! Statsrådet har fått tre frågor från undertecknad. Samtliga syftar till att få ett klargörande när det gäller regeringens acceptans för ett återkommande missbruk av asylrätten, nämligen att människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige på basis av att de anses vara flyktingar väljer att semestra i sina ursprungsländer. När så sker har skyddsgrunden för dessa individer antingen upphört eller varit felaktig från början. Därmed bör vederbörande förlora sin flyktingstatus och sitt uppehållstillstånd. Om så inte sker medverkar faktiskt regeringen till att urholka asylrätten.

Fru talman! Migrationsministern valde i sitt svar att påpeka att en person med flyktingstatus som frivilligt återvänder till landet som han eller hon har flytt från kan riskera att förlora sin flyktingstatus och sitt uppehållstillstånd mot bakgrund av skrivelser i utlänningslagen och internationell rätt. Statsrådet sa även att det är Migrationsverket som gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och som avgör detta. Han påstod sig se det som problematiskt att asylsystemet missbrukas.

Trots detta ser vi återkommande exempel på hur personer med flyktingstatus närmast åker skytteltrafik mellan sitt hemland och Sverige. Vissa kanske rent av bor i sitt hemland samtidigt som de, likt Iraks tidigare försvarsminister, får del av det svenska bidragssystemet. Det här håller inte. Det borde rimligtvis vara så att man per automatik förlorar sin uppenbart felaktiga flyktingstatus samma sekund som man besöker sitt forna hemland.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att definitionen av vem som är och inte är en flykting inte kan bli tydligare än vad den redan är. Det finns, precis som ministern själv har sagt i svaret, tydliga skrivningar att förhålla sig till. Ändå säger Anders Ygeman uttryckligen att han inte avser att vidta några åtgärder.

Vad finns det för skäl att se mellan fingrarna när det är alldeles uppenbart att det i dag är närmast oproblematiskt att semestra i det land som man säger sig ha flytt från, och som man säger sig inte kunna återvända till, och ändå behålla sitt uppehållstillstånd?


Anf. 16 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Precis som Markus Wiechel ger uttryck för är reglerna tydliga. Det är upp till myndigheterna att tillämpa reglerna. Myndigheten har ju också tagit bort flyktingstatus för personer som har gjort den typ av resor som Markus Wiechel talar om, och domstolen har dömt i enlighet med detta. Om det behöver vi inte vara oense. Den möjligheten finns. Så ser vår lagstiftning ut, och så ser europeisk lagstiftning ut.

Markus Wiechel säger att definitionen av vem som är flykting och vem som inte är flykting inte kan bli tydligare än den är. Jag välkomnar detta; det är ett bra ställningstagande från Sverigedemokraterna. Men jag blir lite fundersam, eftersom Sverigedemokraterna i flera andra sammanhang har sagt att det inte är riktiga flyktingar som har kommit till Sverige.

Markus Wiechel säger att vi bara ska ta emot flyktingar från vårt närområde. Han säger att vi främst har tagit emot flyktingar från länder som ligger långt bort från vårt land. Då blir jag lite fundersam, för ett av de absolut största flyktingmottaganden vi gjort är från kriget i det forna Jugoslavien och av flyktingar från Bosnien. Ledande företrädare för Sverigedemokraterna har ju gett uttryck för att massmordet i Srebrenica inte skulle ha varit något riktigt folkmord och för att de som flytt kriget inte skulle ha varit några riktiga flyktingar.

Även om jag också räknar Ukraina till vårt närområde är det trots allt så att Mariupol, som nu bombas sönder av Putins krigföring, ligger längre bort än Mostar, som många flydde från under Bosnienkriget. Min enkla fråga till Markus Wiechel är: Varför ansåg ni inte att flyktingar från kriget i Jugoslavien var riktiga flyktingar trots att de ju kom från vårt närområde?


Anf. 17 Markus Wiechel (SD)

Fru talman! Som Anders Ygeman säkert vet har jag stått i den här talarstolen - eller de här talarstolarna - flera gånger, inte minst före, under och efter flyktingkrisen 2015, i egenskap av ledamot av socialförsäkringsutskottet och som migrationspolitisk talesperson. Jag har diskuterat de här frågorna gång på gång, och det har även andra företrädare för Sverigedemokraterna gjort.

Jag beklagar att Anders Ygeman inte förstår vår politik eller det vi hela tiden har sagt. Det borde inte vara särskilt oklart. Om vi utgår från inte minst Dublinförordningen är det tydligt att Sverige har förbundit sig att följa de regler som stipulerar att man ska söka asyl i första säkra ankomstland. Det är någonting som fortfarande gäller. Är det sedan så att det är krig eller problem i vårt närområde har vi ett större ansvar att hjälpa de människorna. Det är inget konstigt med det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Rätten till asyl garanteras bland annat i artikel 18 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Asyl är dessutom en rättighet som beviljas till personer som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen från 1951 om flyktingars rättsliga ställning. Det är som bekant det som brukar kallas för FN:s flyktingkonvention. Redan i första kapitlet tydliggör man vem som är en flykting. Termen flykting är därmed rättsligt begränsad till att omfatta en person som har "flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet".

De avslutande orden, "inte kan eller vill återvända till det landet", går inte att misstolka. Definitionen av vem som är och inte är flykting kan helt enkelt inte bli tydligare. Jag upprepar därför att skyddsgrunden för de här individerna antingen upphört eller varit felaktig från början. Dessa personer har per definition förlorat sin rättsliga rätt att kallas för flykting.


Anf. 18 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Vi är överens om att den som har kommit hit och hävdat en skyddsgrund och sedan åker tillbaka till det land som han eller hon säger sig behöva skydd från bör mista sin flyktingstatus. Det sker också i dag, som jag beskrev. Migrationsverket har dessutom ytterligare intensifierat det arbetet. Det behöver vi inte vara oense om.

Men jag blir lite osäker, Markus Wiechel. Svarade du verkligen på min fråga? Frågan var varför ni anser att de som flydde från kriget i Jugoslavien inte var riktiga flyktingar men tycker att de som flyr från kriget i Ukraina är flyktingar. Med den definition som Markus Wiechel läser upp skulle inte de från Ukraina heller vara flyktingar, för Sverige och Ukraina gränsar såvitt jag vet inte till varandra. Det skulle vara intressant att veta varför den ena gruppen, de som flyr undan Putins krig i Ukraina, betecknas som riktiga flyktingar, medan de som flydde från kriget i Jugoslavien inte betraktades som riktiga flyktingar. Man har från Sverigedemokraterna till och med gått så långt att man försöker förringa folkmordet i Srebrenica.

Det vore spännande om Markus Wiechel kunde ta sig tid att utveckla sitt svar. Jag är rejält nyfiken. Det har varit en rätt stor diskussion om det här. Olika sverigedemokrater har sagt olika saker. Men jag hoppas att Markus Wiechel kan reda ut det.


Anf. 19 Markus Wiechel (SD)

Fru talman! Det råder inget tvivel om att det som skedde i Srebrenica var ett folkmord. Jag kan inte se varifrån statsrådet fått det han säger. Beträffande kriget i Jugoslavien var det absolut fråga om flyktingar. Svaret på frågan var en person ska söka skydd är naturligtvis första säkra ankomstland. Därefter får man väl bistå efter möjlighet.

Men återigen: Anders Ygeman är en mästare på att försöka dribbla bort sitt ansvar. Det ansvar han har i det här fallet är att svara på frågan. Att vissa personer som semestrar i sina hemländer blir av med uppehållstillstånd och skyddsgrund betyder inte att allt är bra. Det sker nämligen bara någon gång då och då. Varför kan man inte säkerställa att det per automatik är så att de som åker på semestrar i sina hemländer förlorar sin status som flykting enligt svensk definition samt sitt uppehållstillstånd? Det borde vara en självklarhet enligt de internationella avtal som Sverige har gått med på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Vi såg inte minst detta när evakueringen från Afghanistan pågick och det fanns en så kallad svensklista. Det var en och annan på den listan som var på semester i sitt hemland - Afghanistan i det fallet - men egentligen ansågs vara flykting i Sverige.


Anf. 20 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Först ska jag svara på Markus Wiechels fråga. Det krävs ett aktivt myndighetsbeslut. Så är det med all myndighetsutövning, oavsett om det gäller att ge någon skyddsrätt eller att ta ifrån någon skyddsrätt. Detta måste också kunna prövas i domstol. Det tror jag egentligen att även Sverigedemokraterna, om de funderar igenom det, tycker är en riktig ordning.

Sedan kan man naturligtvis önska att fler av dem som missbrukar detta skulle kunna upptäckas. Det är därför Migrationsverket har inrättat en speciell avdelning för att komma till rätta med den här typen av fusk. Sedan är det väl tyvärr så att oavsett hur många insatser man gör kommer det alltid att finnas någon som man inte kommer att upptäcka. Sådan är tyvärr livets ordning. Men vi ska göra allt vi kan för att se till att man hittar detta.

Markus Wiechel frågade mig varifrån jag fått det jag sa om folkmordet i Srebrenica. Jag har helt enkelt fått det från Erik Almqvist, som jag tror var finanspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Han sa så här i samband med minnesdagen av folkmordet i Srebrenica: "Urvattnas inte begreppet rätt mycket av att kalla en massaker av 8 000 personer (0,1 % av befolkningen) för ett 'folkmord'?" Han menar att det inte ens skulle klassas som ett folkmord. Han var väl en av de ledande sverigedemokraterna då. Jag skulle också kunna stå här i talarstolen och läsa upp ett antal citat som Markus Wiechel säkert känner igen från sverigedemokrater som hävdat att de som flydde från ex-Jugoslavien inte var flyktingar.

Första asyllandsprincipen, säger Markus Wiechel. Men Sverige gränsar inte till Ukraina. I så fall skulle Polen, Rumänien eller Ungern ta hand om alla flyktingar. Jag har ändå förstått det som att Sverigedemokraterna numera tycker att - för att citera en annan sverigedemokrat i södra Sverige - vi ska öppna våra hjärtan för dem som flyr från Ukraina.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.